Searched for: classification%3A%22TLE900300%22
(21 - 40 of 50)

Pages

document
Mattheij, L. (author), Roovers, G. (author)
The project is based on the fictional notion of a storm similar to Katrina hitting the Netherlands, and explores new approaches and ideas for dealing with the impact. The project resulted in a new concept in which self-reliant communities play a key role. The concept we have developed is not intended as a readymade, comprehensive alternative to...
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
EXCIMAP is a European exchange circle on flood mapping. The aim of the European Exchange Circle on Flood Mapping is to gather all existing experiences and know-how in Europe and to improve flood mapping practices. This exchange circle facilitates the exchange between European countries, helps to build a common work base, and improves...
report 2007
document
Klijn, F. (author), Baan, P. (author), De Bruijn, K. (author), Kwadijk, J. (author)
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) werkt aan een 2e Duurzaamheidsverkenning voor Nederland. In dat kader wordt onder meer nagegaan wat de klimaatverandering betekent – of zou moeten betekenen – voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: Nederland Later. Eén van de vragen daarbij is of, hoe, in welke mate en op welk moment de Nederlandse...
report 2007
document
Van Westen, C.J. (author)
Regionale visie op VNK (Timmermans) Lessen uit New Orleans (Vrijling) Practisch nut van VNK en relatie met toetsing (Vonk) Proces van gegevens verzameling (Provoost) Lessen uit VNK (van Westen) De bepaling van overstromingskansen (Vrouwenvelder) Invloed van onzekerheden (Vrouwenvelder) Piping en overstromingskans (Calle) Kustwerken en...
report 2006
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
After the flood disaster in 1953 in the southwestern part of the Netherlands, Van Dantzig tried to solve the economic-decision problem concerning the optimal height of dikes. His formula with a fixed exceedance probability after each investment (Econometrica, 1956) is still in use today in cost benefit analysis of flood-protection measures....
report 2006
document
Van Westen, J.C. (author)
Samenvattende resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van Nederland tegen overstromen. Er is een dijkring benadering toegepast, overstromingsrisico's zijn berekend. In principe zijn alle faalmechanismen in dit onderzoek meegenomen.
report 2005
document
Anonymus, A. (author)
Veiligheid Nederland in Kaart heeft een nieuwe methode ontwikkeld en toegepast om de gevolgen van overstromingen te berekenen. Voor drie dijkringen zijn de slachtoffers en de economische schade op gedetailleerde wijze berekend door rekening te houden met verschillende overstromingsscenario's. Voor de overige dijkringen zijn de gevolgen op meer...
report 2005
document
Van Nielen-Kiezebrink, M.F. (author), Rommel, M.C. (author)
Document Basisinformatie behorend bij RIKZ/2005.021 Samenvatting: Ruimte in de kustzone is schaars. Vooral in de Nederlandse kustplaatsen is sprake van een toenemende druk op de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt tegelijkertijd de kans toe dat door een zware storm...
report 2005
document
Schoeman, P. (author)
In de Nederlandse kustplaatsen neemt de druk op de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit toe. Tegelijkertijd zorgen zeespiegelstijging en grotere en langere golven ervoor dat de kans op schade aan buitendijkse bebouwing en infrastructuur bij extreme stormomstandigheden toeneemt. In de Nota Ruimte is daarom expliciet...
report 2005
document
Prakken, A. (author), Van Heuvel, T. (author), Luursema, K. (author), Meesters, H. (author), Balfoort, H. (author)
Van 6 t/m 13 november is een afvaardiging van de regionale kustdiensten van Rijkswaterstaat onder leiding van Hans Balfoort van het RIKZ naar de Verenigde Staten gereisd, in het kader van de Internationale Strategie van Rijkswaterstaat. Het doel van de reis was kennis halen op het gebied van kustbeheer en risicobeheersing uit een land met...
report 2005
document
Penning-Rowsell, E. (author), Johnson, C. (author), Tunstall, S. (author), Tapsell, S. (author), Morris, J. (author), Chatterton, J. (author), Green, C. (author)
This handbook is intended to be a stand-alone "how to do it"guide to assessing the benefits of flood and coastal risk management.
report 2005
document
Erenstein, H.J.E. (author)
Voorliggend rapport is het resultaat van een studie naar de maatregelen die sinds de jaren zestig in de Verenigde Staten door de federale overheid zijn uitgevoerd ten behoeve van risicobeheersing in kustgebieden. Opdrachtgever voor de studie is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water. Op het moment dat deze studie is uitgevoerd,...
report 2004
document
Jonkman, S.N. (author)
In het kader van het onderzoek naar gevolgen van overstromingen bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) en het project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) is onderzoek gedaan naar slachtoffers bij overstromingen. Doel van dit rapport is het beschrijven en onderbouwen van de methode ter inschatting van het aantal slachtoffers bij een...
report 2004
document
Valk, M. (author), Heinen, H. (author), Leineweber, M. (author), Otten, J. (author)
In opdracht van het RIKZ heeft Ergo een deskstudie verricht naar de wijze waarop andere westerse landen omgaan met (natuur)rampen en -dreigingen en naar het risicobewustzijn in die landen. De veronderstelling is dat de buitenlandse ervaringen lessen kunnen bevatten voor de manier waarop de overheid in Nederland met water(risico-)bewustzijn om...
report 2002
document
Mburu, J.W. (author)
Throughout history, rivers have provided people with ideal settings for development, which includes fertile farmland, water supply, convenient waterway for transportation and commerce, waste disposal and energy generation, which are essential for the expansion of human civilisation. Ironically, rivers often flood their banks, threatening the...
report 2001
document
Wondergem, P.J.M. (author)
This investigation is aimed at creating an alternative concept of living with water and required flood safety for the large Dutch rivers, which concept can be realised over some hundred of years. It has provided the opportunity for frank and open thinking and discussion, and should lead to a concept that can be also used in other areas. An...
report 2001
document
Anonymus, A. (author)
In de studie die dit rapport beschrijft, wordt verkend hoe groot de (bedrijfs)economische gevolgen zouden kunnen zijn. Resultaten zijn in kaart- en tabelvorm gepresenteerd. Andersoortige gevolgen zoals slachtoffers, emotionele schade en angst, milieuschade of schade aan landschap, natuur of cultuurhistorie zijn niet in beschouwing genomen....
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
After the severe floods that occurred at the end of 1999 in the Central Provinces of Vietnam, and the devastating effect they had in terms of loss of life and property, a series of disaster mitigation initiatives were taken by a number of Government Authorities and the Vietnam Donor Community. These initiatives were led by the Ministry of...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De TAW heeft een methode ontwikkeld voor het bepalen van overstromingskansen en met succes de bruikbaarheid getoetst op vier dijkringgebieden. Op basis hiervan adviseert de TAW u om in een periode van twee jaar de overstromingskans van alle 53 dijkringgebieden te laten berekenen en de meest urgente kunstwerken aan een nadere inspectie te laten...
report 2000
document
Overview of the use of probabilistic methods in flood protection in the Netherlands; Dutch contribution the European project: European Survey of risks, safety standards and probabilistic techniques.
report 1999
Searched for: classification%3A%22TLE900300%22
(21 - 40 of 50)

Pages