Searched for: classification%3A%22TLE900300%22
(41 - 50 of 50)

Pages

document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Wubs, A.J. (author)
In het interimrapport van TAW-E [1) en in het rapport "Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risico-niveau in Nederland" [2) zijn criteria ontwikkeld voor de bepaling van een toelaatbare inundatiefrequentie voor een dijkring. In de onderhavige studie zijn deze criteria uitgewerkt voor een concreet geval, de dijkring Alblasserwaard...
report 1989
document
Vrijling, J.K. (author)
Het hierna volgende rapport is het resultaat van een studie, uitgevoerd door werkgroep 10 "Probabilistische methode" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Het beoogt een stap te zijn op een lange weg naar een zo goed mogelijke objectieve bepaling van normen voor risiconiveaus. Het rapport gaat in op de maatschappelijke...
report 1985
document
Calle, E.O.F. (author), Dillingh, D. (author), Meermans, W. (author), Vrouwenvelder, A.W.C.M. (author), Vrijling, J.K. (author), De Quellerij, L. (author), Wubs, A.J. (author)
De kruinhoogte van de dijk wordt verkregen door bij de genoemde maatgevende waterstand, een waakhoogte (inclusief de golfoploop) op te tellen. De kruinhoogte van de dijk is echter slechts een van de kenmerkende grootheden van een dijkprofiel. De overige grootheden worden bepaald op grond van eisen met betrekking tot de stabiliteit, de aanleg,...
report 1985
document
Vrijling, J.K. (author)
De bereikte resultaten van deze studie zijn: • Grof weg komt het erop neer dat in het geval van onafhankelijkheid voor elke dijk afzonderlijk de optimale hoogte kan worden bepaald. • Indien er naast onafhankelijkheid sprake is van een budgetbeperking dienen alle faalkansen met de zelfde factor te worden verhoogd totdat de verbetering voor het...
report 1984
document
Calle, E.O.F. (author), Heijnen, W.F. (author)
In dit rapport wordt een probabilistisch rekenmodel voor de analyse van stabiliteit van taluds beschreven. Dit model is deels geent op in de literatuur gevonden beschrijvingen van modellen voor de berekening van de kans op verlies van stabiliteit bij taluds ( zie o.a. Camel 1 1971, Yucetnen Tang & Ang 1976, Alonso 1976, Vanmarcke 1977", Morla...
report 1984
document
Duiser, J.A. (author)
Dit rapport is een verkorte versie van een in 1982 uitgebracht rapport over een verkennend onderzoek naar een methode ter bepaling van inundatieschade. Bij de studie is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de berekeningsmethode beschreven in een rapport van de Provinciale Griffie Gelderland, van een onderzoek in Engeland en van gegevens over de...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Suitable methods for the determination of partial safety factors were investigated. The safety formats adopted in a number of national codes and standards are reviewed. Safety provisions currently used in the design of aircraft, ships and structures for nuclear energy plants are discussed. A study has been made of various constraints which...
report 1977
document
Schmuck, A. (author)
BASIC CONSIDERATIONS Living in the Fringe (Gilles Saussier) Bangladesh: Local Strategies to Cope with a Hazardous Environment (Susanne Zumstein) CASE STUDIES Alternative Flood Protection Measures: A Critical Outlook (Fazlul Huq Ripon, JCOP) Participatory Wetland Management in Chanda Beel (Saleemul Huq, BCAS) Fisheries Management and Habitat...
report 1977
document
Overzicht van dijkdoorbraken en overstromingen in Utrecht met name als gevolg van de doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855. Aan de hand van deze doorbraak zijn schattingen gemaakt van de gevolgen van doorbraken die elders in dit gebied kunnen optreden. Verder een analyse van de effecten van compartimentering. In de bijlage een kaart van de...
report 1967
document
Heyst, D.A. (author), Kempees, A.E. (author), Rulkens, J.W. (author), Schlingemann, F.L. (author), Schönfeld, J.F. (author), Versteeg, H. (author), van der Wal, L.T. (author), van Veen, J. (author)
Na veel gedoe is in 1939 door de minister opdracht gegeven om na te gaan met welke maatgevende vloeden in het benedenrivierengebied gerekend zou moeten worden, en welke maatregelen genomen zouden moeten worden. Door deskundigen eind jaren '30 was er onenigheid over wat er aan de bestaande dijken zou moeten gebeuren. Op basis van een rapport van...
report 1940
Searched for: classification%3A%22TLE900300%22
(41 - 50 of 50)

Pages