Searched for: classification%3A%22TLE9500%22
(1 - 19 of 19)
document
Black, K.P. (author), Baba, M. (author), Kurian, N.P. (author), Urich, P. (author), Narayan, B. (author), Stanley, D.O. (author), Mathew, J. (author)
A general overview publication how to prepare the Indian coastline for climate change. The key document is Volume 1: “Climate Change Adaptation Guidelines for Coastal Protection and Management in India”. The Guidelines document (Volume I) is self-contained, with adequate information to understand the Guidelines and put them into practice. It is...
report 2017
document
De Vriend, M. (author)
Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale interviews zijn opvallende en soms richtinggevende uitspraken gedaan. Deze zijn geanalyseerd,...
report 2015
document
Van Barneveld, N. (author), De Moel, H. (author), Weeda, A. (author)
Het programma Rotterdam Climate Proof en het Waterplan Rotterdam richten zich op het klimaatbestendig maken van de stad en haar omgeving. In dat kader is voor het thema waterveiligheid onderzoek verricht naar de klimaatbestendigheid van de regionale waterkeringen. Een andere aanleiding voor het onderzoek naar de regionale keringen is de...
report 2014
document
Ten Brinke, W. (author)
Op basis van de inventarisatie van kwetsbaarheden en adaptatiekansen, en een aantal uitgangpunten ten aanzien van sociaaleconomische ontwikkelingen, het functioneren van de delta en grenzen die de inrichting van het gebied aan mogelijke maatregelen stelt, is een toekomstbeeld geschetst van de klimaatbestendige ontwikkeling van de Zuidwestelijke...
report 2014
document
Klijn, F. (author), Van der Doef, M. (author), Asselman, N. (author)
Tijdens een studiedag over ‘Dijken voor de toekomst’, die KvK-Thema 1 in november 2011 samen met STOWA had georganiseerd, werd duidelijk dat veel discussie over ‘praktisch doorbraakvrije’ dijken het gevolg is van verschillende percepties, mede veroorzaakt doordat op onderdelen nog kennis ontbreekt. KvK heeft gevraagd enkele van die openstaande...
report 2014
document
Nijhuis, L. (author)
Dit rapport heeft als ambitie een eerste aanzet te geven op de vraag: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven, voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico’s voor de regio ten gevolge van klimaatverandering? Welke risico’s vinden we acceptabel en welke niet? Wat...
report 2013
document
Van Veelen, P.C. (author)
De regio Rotterdam wordt beschermd door een netwerk van hoofdwaterkeringen, die niet alleen het stedelijk gebied beschermen, maar ook de laaggelegen polders van de Randstad. De regio heeft een uitgebreid buitendijks gebied dat buiten de bescherming van de primaire waterkeringen ligt. Een groot deel van dit gebied is in de loop der tijd opgehoogd...
report 2013
document
De Boer, J. (author), Botzen, W. (author), Terpstra, T. (author)
Dit onderzoek is bedoeld voor overheden die willen weten waar ze op moeten letten als ze met burgers willen communiceren over de risico’s van wateroverlast en overstromingen in buitendijks en binnendijks gebied. Wat zijn dan punten die invloed hebben op de perceptie en het verantwoordelijksbesef van burgers? Welke kenmerken van situaties en...
report 2012
document
Klijn, F. (author), Kok, M. (author), De Moel, H. (author)
Especially in low-lying deltaic areas, a sound adaptation policy is urgently needed, because relying on a global mitigation policy for climate change is way too risky. Both the Netherlands’ policy response and our research therefore focus on adaptation. In the Netherlands, climate change is given due attention for about two decades already,...
report 2012
document
Botterhuis, T. (author), Rijcken, T. (author), Kok, M. (author), Van der Toorn, A. (author)
Op basis van twee eerdere onderzoeksresultaten wordt nader onderzoek gedaan naar effecten van klimaatverandering op de maatgevende hoogwaterstanden. Om tot een betere afstemming te komen zijn vijf nadere onderzoeksvragen gesteld door Delta-deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DP-RD). Specifiek gaat het om de faalkans van de Maeslantkering.
report 2012
document
Van Vliet, M. (author)
Rotterdam heeft een groot buitendijks gebied, waaronder ook de Kop van Feijenoord. Een deel van dit gebied ligt erg laag, waardoor de kans op overstroming groot is. Tot nu toe wordt bij nieuwbouw een verhoogd uitgiftepeil opgelegd, maar dit is vrij duur en levert in bestaand gebied vervelende hoogteverschillen op. Daarom is gekeken naar...
report 2012
document
Siepman, E. (author), Blom, U. (author)
Het Kennis voor Klimaat onderzoek ‘adaptieve strategieën in het buitendijkse gebied van Rotterdam’ richt zich op de vraag met welke lokale maatregelen de kwetsbaarheid voor hoogwater kan worden verminderd. Het doel van dit deel-rapport is het uitbrengen van een integraal advies aan de gemeente Rotterdam over waterveiligheidsbeleid in het...
report 2012
document
Mens, M.J.P. (author), Kwakkel, J.H. (author), De Jong, A. (author), Thissen, W.A.H. (author), Van der Sluijs, J.P. (author)
Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Thema 2). Voor veel van deze concepten worden verschillende en soms tegenstrijdige definities gegeven...
report 2012
document
Van Vliet, M. (author), Huizinga, J. (author), De Moel, H. (author), Eikelboom, T. (author), Vreugdenhil, H. (author), Koene, W. (author)
Tot nu toe werden buitendijkse gebieden vaak opgehoogd, maar dit is lastiger in bestaand bebouwd gebied. Bovendien kost het ophogen van de (deel ondergrondse) infrastructuur veel. Daarnaast is wonen aan het water aantrekkelijk. Daarom wordt er steeds vaker ook naar andere oplossingen gekeken, bijvoorbeeld via een meerlaagsveiligheid aanpak....
report 2012
document
De Ronde, J.G. (author), Heinen, P. (author), Middelkoop, H. (author), Oerlemans, J. (author), Schuurmans, C. (author)
Brochure over de effecten van klimaatverandering op het nederlandse watersysteem (kust en rivieren) - uitgavedatum geschat.
report 1998
document
Mirfakhraee, F. (author)
In this research, the effects of increase of water level of Caspian Sea upon coastalline of Iran has been investigated. Whileinvestigating, waves and water level changes of Caspian Sea ,the different Inthis research, the effect ofthe increase of water level of Caspian Sea upon coastal line of Iran has method of coastal proteetion have been...
report 1997
document
De Ronde, J.G. (author)
In de onderhavige nota is onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen opzet (gemeten stand astronomische stand) en het verticaal getij. Hierbij is enerzijds gebruik gemaakt van het volledige opzetverloop en anderzijds van opzetten tijdens hoogwater (HW) en laagwater (LW). In deze studie zijn de gegevens van de stations Vlissingen, Hoek van...
report 1985
document
Scharp, J.C. (author)
Hoofddocument: "Nota_over_de_bodemdaling_door_J.C._Scharp.pdf" Voor bijlagen zie: "Nota_over_de_bodemdaling_bijlagen.pdf" Hoofdstuk 1 Bij het vraagstuk der bodemdaling of bodemrijzing is het in de eerste plaats de vraag, of hierbij sprake is van een werkelijke daling of rijzing van den bodem ten opzichte van een vaste stand van het zeeniveau,...
report 1944
document
van Veen, J. (author)
Statistische analyse van de relatie tussen zonnevlekken en het voorkomen van stormvloeden en andere klimaataspecten.
report 1940
Searched for: classification%3A%22TLE9500%22
(1 - 19 of 19)