Searched for: classification%3A%22TLJ300300%22
(1 - 11 of 11)
document
Smale, A.J. (author)
The Dutch Water Act (in Dutch: 'Waterwet 2009') stipulates that water boards must assess the quality of their primary water defences every six years. The Statutory Safety Assessment Suite (in Dutch: 'Wettelijk Toetsinstrumentarium', or shortly WTI) prescribes the rules to be applied. The WTI mainly comprises of the Safety Test Regulations (VTV),...
report 2011
document
Groeneweg, J. (author), Burgers, G. (author), Caires, S. (author), Feijt, A. (author)
This report presents the joint KNMI and Deltares Plan of Approach for the wind modelling activities for the coming years, with the goal to determine time and spatially varying extreme wind fields. These are required as input for the 2017 safety assessment of the primary water defences. The objectives of the project have been defined as follows:...
report 2011
document
Caires, S. (author), De Haan, L. (author), Smith, R. (author)
The current computations of the Hydraulic Boundary Conditions rely mostly on the distribution of the basic variables at the peak of the storms. As a means of improving the quality of the numerical modelling with a view towards the 2017 assessment, it is envisaged that the numerical models (e.g. the wave model) will in the future use time and...
report 2011
document
Caires, S. (author)
In order to assess their relative merits in the context of the determinalion of Hydraulic Boundary Conditions (HBC), the Annual Maxima / Generalized Extreme Value distribution (AM/GEV) and Peaks over Threshold / Generalized Pareto Oislribution (POT/GPO) approaches are compared in terms of Iheir accuracy, as measured by mean square errors, in...
report 2009
document
De Keijzer, S. (author)
In dit rapport wordt gekeken of bankbewegingen stormafhankelijk zijn. Er wordt hiervoor gekeken naar de banken bij Egmond en Bergen. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende vier onderzoeksvragen: (1) Om te kunnen toetsen of bankbewegingen stormafhankelijk zijn, zal een manier bedacht moeten worden om het...
report 2004
document
Jacobse, S. (author)
AANLEIDING In 1997 en 1998 heeft het RIKZ golfcondities berekend voor het ontwerpen van nieuwe bekledingen voor dijken aan de Westerschelde [2, 3]. Deze waarden zijn bepaald met het toenmalig relatief nieuwe wiskundige model voor golven op ondiep water: SWAN (Simulating WAves Nearshore). In de beginfase van het verbeteringstraject zijn in de...
report 2003
document
Roskam, A.P. (author), Hoekema, J. (author)
Om te kunnen voldoen aan de in de "Wet op de Waterkering" gestelde voorwaarden voor de berekening van de veiligheid van waterkeringen, zijn verdelingen van extreme waarden nodig van combinaties van parameters op het gebied van onder andere golven, waterstand en wind. Bij deze multivariabele statistiek worden, als randvoorwaarden, de enkelvoudige...
report 1996
document
Roskam, A.P. (author)
Voor golven wordt de extreme waarde statistiek gebouwd op maximale waarden van het verloop van de golfhoogte Hm0 tijdens storm. Dit verloop kan bepaald zijn uit metingen of uit model simulaties. Het is uiteraard van cruciaal belang dat deze extremen goed worden geschat en dat er een goed inzicht is in de nauwkeurigheid van die schatting. In dit...
report 1994
document
De Ronde, J.G. (author), Van Urk, A. (author)
Voor het ontwerp van waterkeringen zijn niet alleen ontwerppeilen van belang maar zijn er tevens waarden benodigd voor golven (Hs en Tp) en dus voor wind. In het verleden zijn er voor windsnelheden waarden uit het Deltarapport genomen. Later is er ten behoeve van de Leidraad Benedenrivieren gekeken naar gecombineerde statistiek van...
report 1994
document
Andorka Gal, J.H. (author)
Dit rapport beschrijft de modelberekeningen die uitgevoerd zijn om te onderzoeken of de ongevoelige en lage significante golfhoogtes, onder extreme condities, zoals die zijn gevonden in 'Wave conditions along the Dutch coast' (Delft Hydraulics, DH, 1993), realistisch zijn. Het rapport is als volgt ingedeeld: hoofdstuk 1 geeft een inleiding,...
report 1993
document
Van Aalst, W. (author)
Voor extreme omstandigheden zijn er onvoldoende golfwaarnemingen beschikbaar om b.v. door middel van extrapolaties betrouwbare verwachtingen van golfhoogtewaterstandsrelaties te verkrijgen. In notitie WWKZ-82G.259 is een methode gepresenteerd voor de berekening van golfhoogte-waterstandrelaties. In de betreffende notitie is voor de lokatie Hoek...
report 1983
Searched for: classification%3A%22TLJ300300%22
(1 - 11 of 11)