Searched for: classification%3A%22TLJ700500%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Van der Meer, J.W. (author)
The idea of the Wave Run-up Simulator is based on the experiences with the Wave Overtopping Simulator. It is possible to simulate wave tongues overtopping a dike crest in reality. It must also be possible to simulate waves in the run-up and run-down zone of the seaward slope. This is the zone after waves have broken and when they rush-up the...
report 2011
document
Van der Meer, J.W. (author), Van der Meer, G. (author)
The US Wave Overtopping Simulator has to simulate overtopping discharges up to 2 cfs/s/ft for wave conditions of respectively 8 ft with a peak period of 14 s and 3 ft with a period of 6 s. This requires a Simulator which is in size about three times larger than the existing Dutch one. This report describes the theory of waves overtopping the...
report 2009
document
Pullen, T. (author), Allsop, N.W.H. (author), Bruce, T. (author), Kortenhaus, A. (author), Schüttrumpf, H. (author), Van der Meer, J.W. (author)
The manual has been intended to assist engineers who are already aware of the general principles and methods of coastal engineering. The manual uses methods and data from research studies around Europe and overseas so readers are expected to be familiar with wave and response parameters and the use of empirical equations for prediction. Users...
report 2007
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2004
document
Geerse, C.P.M. (author)
In de Wet op de Waterkering staat aangegeven dat de minister van Verkeer en Waterstaat elke vijf jaar hydraulische randvoorwaarden publiceert ten behoeve van het toetsen van de veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland. De meest recente hydraulische randvoorwaarden zijn vastgesteld in 2001 en gepubliceerd in een boekwerk dat vaak...
report 2003
document
Hordijk, D. (author)
report 2003
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2003
document
Van de Walle, B. (author)
Study on wave runup on a permeable rubble mound breakwater with antifer cubes as armour unit. Comparison of literature data with prototype measurement on the Zeebrugge breakwater and with data in laboratory experiments on different scales. Relation between wave runup and the pattern of the cubes. Some influence of the width of the spectrum was...
report 2003
document
Van der Meer, J. (author)
Overzicht met foto's van verschillende typen dijkbekledingen met daarbij de ruwheidsfactoren die gebruikt kunnen worden bij het berekenen van golfoploop en golfoverslag
report 2002
document
Van der Meer, J.W. (author)
This report is from Dutch origin and is a translation into English. In the Netherlands it is used as a guideline for safety assessment and design of dikes. Assessment of the required dike heights for wave run-up and wave overtopping is important in the Netherlands and has a long history. Some parts of this report, therefore, refer tot typical...
report 2002
document
Van der Meer, J.W. . (author)
Richtlijnen voor het berekenen van golfoploop en golfoverslag over dijken en andere constructies met een talud. Effect van de berm, ondiep voorland en het breken van golven.
report 2002
document
Schüttrumpf, H.F.R. (author)
Wave overtopping is one of the most important processes for the design of seadikes which was responsible for many severe dike failures in the past. Wave overtopping can not be avoided due to the random nature of the waves and the uncertainties associated with the determination of the design water level. The present design on wave overtopping is...
report 2001
document
De Rouck, J. (author), Boone, C. (author), Van de Walle, B. (author)
This text introduces the ‘Detailed scientific and technical report’ of the MAST III project MAS03- CT97-0116 ‘The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling’ (acronym: OPTICREST). This report gives an account of the detailed scientific and technical outcome of the project referring...
report 2001
document
De Rouck, J. (author), Troch, P. (author), Van der Walle, B. (author), Van der Meer, J.M. (author), Van Damme, L. (author), Medina, J.R. (author), Willems, M. (author), Frigaard, P. (author)
Wave run-up on a rubble mound breakwater is investigated. Prototype measurements are carried out on the Zeebrugge breakwater. Two 2D (1:30) and one 3D (1:40) scale models are tested. Measured prototype storms are simulated and parametric tests are performed. Wave run-up is detected by a novel step gauge allowing to detect wave run-up more...
report 2000
document
Besley, P. (author)
This manual draws together and summarises previous research into the overtopping performance of seawalls. Data is re-analysed to provide a set of consistent design techniques, representing the most reliable approach to the assessment of seawall overtopping by wave action. The manual consists of five principal sections. Following introductory...
report 1998
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag is een aangepaste versie van het gelijknamige verslag uit 1993. Het verslag geeft een samenvatting van nieuwe resultaten met betrekking tot golfoploop en golfoverslag bij dijken. Het verslag geeft hiervoor ontwerp- of toetsformules. Verschillende invloeden zijn door middel van reductiefactoren in de formules verwerkt. Dit zijn de...
report 1997
document
Van Gent, M.R.A. (author)
In de voor u liggende gebruikers handleiding vindt u een beschrijving van de van in- en uitvoer files en practische overwegingen die het gebruik van het programma SKYLLA kunnen vereenvoudigen. Opgemerkt moet worden dat het programma SKYLLA nog in ontwikkeling is zodat wat vandaag in de gebruikers handleiding geschreven wordt morgen reeds...
report 1994
document
Van der Meer, J.W. (author)
De TAW-publicatie uit 1972 betreffende golfoploop en golfoverslag (auteur J.A. Battjes) is in Nederland en ook daarbuiten veel gebruikt. De Nederlandse Leidraden voor het ontwerpen van rivierdijken maken hier gebruik van en ook de Amerikaanse Shore Protection Manual. Inmiddels is in de afgelopen twee decennia veel onderzoek verricht naar...
report 1991
document
Broekens, R.D. (author)
Het door Kobayashi et al. ontwikkelde computerprogramma IBREAK berekent onder andere de waterbeweging op een talud onder golfaanval met de langegolf vergelijkingen. De door Kobayashi et al. uitgevoerde verificatie van IBREAK is in deze studie uitgebreid, door de resultaten van IBREAK te vergelijken met meetresultaten van bij WL uitgevoerde...
report 1991
document
Van der Meer, J.W. (author), De Waal, J.P. (author)
In opdracht van de projectgroep TAW-A1 is modelonderzoek uitgevoerd naar de invloed van richtingspreiding en scheve golfaanval op golfoploop en overslag. Tevens is de invloed van de waterdiepte h (voor h/H > 3. waarin H de significante golfhoogte is) en de invloed van een berm bepaald. Er zijn drie constructies onderzocht: een recht talud 1:4,...
report 1990
Searched for: classification%3A%22TLJ700500%22
(1 - 20 of 36)

Pages