Searched for: classification%3A%22TLJ700500%22
(21 - 36 of 36)

Pages

document
Niemeijer, J. (author)
Een overzicht is gemaakt van de diverse oploop- en overslagcriteria voor het ontwerpen van dijken. Dit omdat er bij de subsidiëring van dijkverzwaringen in het rivierengebied onduidelijkheid bestond over de mate van golfoverslag, cq. golfoploop die toelaatbaar is voor dijkontwerpen.
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
Het verslag beschrijft de wijze waarop met.,de gegevens uit de literatuur formules zijn opgesteld voor het berekenen van de oploop. Hierbij is ernaar gestreefd de zo betrouwbaar mogelijke meetresultaten met onregelmatige golven uit het recente verleden te gebruiken. Alleen als dergelijke metingen niet voorhanden waren, is er gebruik gemaakt van...
report 1990
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
report 1988
document
Stam, C.J.M. (author)
In dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tiJdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabil i teitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
report 1988
document
Deelen, C. (author)
Voor het ontwerp van een dijk is het van belang in hoeverre de spreiding in de onderdelen die samen de kruinhoogte bepalen doorwerkt op het eindresultaat. Hierbij kan worden gedacht aan de onnauwkeurigheden in de natuurrandvoorwaarden zoals waterstands-, wind en golfkondities, maar ook aan de invloed van een bepaalde golfvoorspellingsmethode of...
report 1986
document
Bruins, M.A. (author)
report 1981
document
Akkerman, R. (author)
In 1969 is op verzoek van de Provinciale Waterstaat van Groningen door het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd naar de in het kader van de Deltawet te verhogen dijken langs de noordkust van Groningen. Voor het onderzoek waren bij gebrek aan gegevens verschillende aannamen noodzakelijk. Door middel van de (golfoploop)metingen...
report 1979
document
Seijffert, J.J.W. (author)
report 1979
document
Moret, G.E. (author)
report 1976
document
Van Dijk, R.J. (author)
Het onderzoek omvatte het meten van de golfoploop op een (-tal profielen bij een groot aantal golfhoogten, golfperioden en waterstanden. De profielen bestonden uit een teenkonstruktie van betonkubussen en stortsteen met aansluitend een glad talud. Een overzicht van de toegepaste profielen genummerd I-VI 1s te vinden in fig. 5 t/m 8. De...
report 1974
document
Battjes, J.A. (author), Venis, W.A. (author)
Tot de taak van de door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen ingestelde werkgroep "Golfproblemen bij dijken" behoort het bestuderen van de problemen met betrekking tot de golfoploop en golfoverslag bij waterkeringen. In het kader van deze taak is de Werkgroep begonnen met het inventariseren van de huidige kennis door het...
report 1972
document
Battjes, J.A. (author)
Overview of methods to design wave run-up and overtopping for dikes and other sloping structures for regular and irregular breaking waves. Summary of experimental data and suggestions for design formulae
report 1972
document
Machemehl, J.L. (author), Herbich, J.B. (author)
A comprehensive study of the wave run-up phenomena on single and composite slopes was conducted in order to determine the effects of slope roughness on regular and irregular wave run-up on composite sections, to determine the effects of slope roughness on the velocity distribution in the uprush zone, to investigate the energy loss in the uprush...
report 1970
document
Tjallema, A.G. (author), Korteweg, A.L. (author)
Door de Deltawet wordt, behalve de bekende afsluitingswerken, ook de versterking van de meeste bestaande zeewaterkeringen voorgeschreven. Hieraan is na de totstandkoming van deze wet op verschillende plaatsen gewerkt. Bekend is echter dat dit nog lang niet overal het geval is. Daarom moet de vraag worden gesteld, welke noodzakelijke...
report 1969
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige nota is ontstaan als uitvloeisel van voorstellen van de afdelingsingenieur voor de afdeling Landaanwinningswerken aan de Hoofdingenieur-Direkteur in de direktie Groningen betreffende het opzetten van een proef met golfremmende elementen op de Emmapolderdijk, van de daarop gevolgde gedachtenwisseling, en van de brief nr. 4048 van 3...
report 1963
document
Jelgerhuis Swildens, J.C. (author)
Proeven bij het waterloopkundig laboratorium lieten een aanzienlijke reductie zien van de golfoploop bij bitumineuze dijkbekledingen als gevolg van horizontale ribbels in het talud.
report 1957
Searched for: classification%3A%22TLJ700500%22
(21 - 36 of 36)

Pages