Searched for: classification%3A%22TLN450200%22
(1 - 18 of 18)
document
Dijkema, K.S. (author), Nicolai, A. (author), Frankes, J. (author), Jongerius, H. (author), Keegstra, H. (author), Swierstra, J. (author)
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van de natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelderwerken zijn door middel van rijshoutdammen en begreppeling gecreëerd en de kweldervegetatie heeft zich...
report 2007
document
Consemulder, J. (author), Liek, G.J. (author)
In 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. De daarmee gepaard gaande verliezen van natuurwaarden worden volgens dit verdrag gecompenseerd. De uitvoering hiervan is door Nederland geregeld in de Bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde (1998). Er zijn...
report 2002
document
Kornman, B.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
In 1995 is besloten tot de aanleg van een geboorde tunnel onder de Westerschelde tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Eind juli 1999 is het boren gestart en in februari 2002 is het boren beëindigd. Hierbij is ongeveer 1,3 miljoen m3 materiaal vrijgekomen, dat uit zand en fijner sediment (Boomse Klei, slib) bestond. Materiaal dat niet...
report 2002
document
Kornman, B.A. (author), Schouwenaar, A. (author)
In de Westerschelde worden op dit moment de dijken verstevigd om de veiligheid tegen overstromen te kunnen garanderen. Rijkswaterstaat Directie Zeeland en de Zeeuwse Waterschappen zijn bezig met het vervangen van te lichte steenbekleding door zwaardere steenbekleding. Op locaties waar voor de dijk een voldoende hoog schor aanwezig is kan...
report 2001
document
Dijkema, K. (author), Nicolai, A. (author), de Vlas, J. (author), Smit, C. (author), Jongerius, H. (author), Nauta, H. (author)
Overzicht van het onderzoek naar de noodzaak en effectiviteit van kwelderwerken tot handhaving van de kustlijn van de Waddenzee na het besluit om deze niet meer te gebruiken voor landaanwinning. Zowel de morfologische als ecologische aspecten komen aan de orde. Technische informatie over opslibbing, rijzendammen en greppels.
report 2001
document
Atkins, R. (author), Ockenden, M.C. (author)
This report describes the development of a self-contained system for making long-term field measurements of bed elevation changes and the associated near-bed hydrodynamics and cohesive sedimentary parameters in estuarine environments. These measurements are required to ensure the understanding of these parameters and their interaction with bed...
report 1993
document
Verbeek, H. (author), Cornelisse, J. (author)
Aan de veldmetingen rond Cromstrijen van september 1992 liggen twee redenen ten grondslag, namelijk (A) een beheersvraag vanuit de directie Zuid-Holland en (B) een fundamentele vraag vanuit het slibonderzoek. Hieronder worden deze vragen kort toegelicht: (A) Door de studies naar de berging van de specie uit de sanering van de waterbodems van het...
report 1993
document
Van Maldegem, D.C. (author)
Deze SAWES nota behandelt de slibbalans van het Schelde-estuarium voor het gebied tussen Rupelmonde en Vlissingen voor de situatie medio 1980. Het Schelde-estuarium wordt gekenmerkt door een stelsel meanderende geulen met daartussen en daarlangs gelegen platen, slikken en schorren. Langs het estuarium bevinden zich getijdehavens en...
report 1993
document
Van de Kaa, E.J. (author), Kappe, L.J. (author), De Rijk, M.G. (author)
Het vewolgonderzoek erosie door scheepvaart valt in 2 onderwerpen uiteen: 1. Nadere kwantiicering van de emsieflux ten gevolge van scheepvaart. 2. Vergelijking van de mate van verontreiniging van het door scheepvaart opgewerveld slib met die van het slib dat als achtergrondconcentratie in het Ketelmeer aanwezig is. 1. In de scheepvaartroute...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Binnen het project M.K.G. (= Minimalisering Kosten Gnderhoudsbaggerwerk) opereert de werkgroep "Sedimentatiepatronen". Deze werkgroep onderzoekt en modelleert het aanslibbingsproces van havens. In het kader hiervan zijn op 26 april 1986 metingen uitgevoerd in en voor de Maashaven te Rotterdam. De metingen hadden tot doel inzicht te verschaffen...
report 1987
document
Boere, P.W. (author)
De grootte van de slibtransporten zijn noodzakelijke invoergegevens voor de koolstofbalans voor de Oosterschelde • Bij de bepaling van deze slibtransporten ontstonden onduidelijkheden over de grootte van de valsnelheid van slib. De valsnelheid is een zeer belangrijke parameter in de slibtransportbepaling. De horizontale slibtransporten in een...
report 1987
document
Manni, R.J. (author)
De slibtoestand in de Westerschelde krijgt een toenemende aandacht. Men is geinteresseerd in de bodemsamenstelling en het sedimentatiegedrag in het bekken en in de aanliggende havens. Een belangrijk aspect dat samenhangt met de slibtoestand is de vervuiling van de Westerscheldebodem. Vervuilende stoffen hechten zich aan slib. Het slib dat uit de...
report 1986
document
Anonymous, A. (author)
In deel 1 werd een aanzet gegeven voor een studie naar een dicht slibscherm in de mond van de Botlek. Daartoe zijn enkele randvoorwaarden zoals getij- en scheepsbewegingen nader onderzocht. Tevens is de praktische uitvoerbaarheid van enkele dichte schermen besproken. De belangrijkste conclusies waren: - de openings- en sluitingstijden van het...
report 1978
document
Adihardjo, R.S. (author)
report 1973
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1970
document
Breusers, H.N.C. (author)
report 1966
document
Prych, E.A. (author), Hubbell, D.W. (author), Glenn, J.L. (author)
Columbia River estuary is being conducted by the U.S . Geological Survey. The necessity for information on water discharge, suspended and bed sediments, and radioactivity prompted the development of new measurement techniques and equipment suitable for estuarine conditions. Flow velocities and directions throughout the entire depth at a single...
report 1965
document
Kamps, L.F. (author)
Description of the process of silting up intertidal areas and marshland, description of sediments, origin of sediment. The interaction between sediment and vegetation, the quantity of mud in water. Descriptions of methods to enhance the silting up using gripping-up and the use of ditches and trenches to improve this. The Schleswick-Holstein...
report 1962
Searched for: classification%3A%22TLN450200%22
(1 - 18 of 18)