Searched for: classification%3A%22TLN9000%22
(1 - 20 of 57)

Pages

document
Kuijken, W. (author)
Het Deltaprogramma 2015 bevat de voorstellen voor de nationale deltabeslissingen als structurerend kader voor het werk aan onze delta en concrete voorkeursstrategieën per gebied. Samen vormen zij het kompas voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050 om ons laaggelegen land beter te beschermen tegen het soms (te) hoge en soms (te) lage water en...
report 2015
document
Kuijpers, S. (author), Raaijmakers, R. (author)
Visie van een aantal natuurorganisaties over de ontwikkeling van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
report 2015
document
Golumbeanu, M. (author), Nicolaev, S. (author)
Concepts and principles of integrated coastal zone management for the countries around the Black Sea. Legal framework and the current state of the coastal zone (Natural condition, anthropogenic pressures, protected areas, interaction, marine transport). Institutional and political frameworks. Analysis of problems and opportunities for...
report 2015
document
Johannessen, J. (author), MacLennan, A. (author), Blue, A. (author), Waggoner, J. (author), Williams, S. (author), Gerstel, W. (author), Barnard, R. (author), Carman, R. (author), Shipman, H. (author)
The Marine Shoreline Design Guidelines is one of a series of guidance documents being developed by the Aquatic Habitat Guidelines (AHG) Program.Guidelines developed in the AHG program employ an integrated approach to marine, freshwater, and riparian habitat protection and restoration. That is, they seek to protect and restore the structure and...
report 2014
document
Van Loon-Steensma, J.M. . (author), Meeuwsen, H.A.M. (author), De Groot, A.V. (author), Van Duin, W.E. (author), Van Wesenbeek, B.K. (author), Smale, A.J. (author), Wegman, R.M.A. (author)
In dit rapport wordt een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied’ gepresenteerd. Deze zoekkaart geeft een beeld van locaties in het Waddengebied waar kwelders mogelijk kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit gaat zowel om bestaande kwelders als om het stimuleren van nieuwe kweldervorming. De zoekkaart is gebaseerd op de huidige...
report 2012
document
Kloosterman, J. (author), Wiersinga, W. (author), Schuiling, E. (author)
Dit onderzoek analyseert voor het Deltaprogramma Waddengebied de belangen en visies van diverse lokale stakeholders op veiligheid op de eilanden en de vastelandskust. Hoewel langs de vastelandskust veiligheidsproblemen moeten worden opgelost is daar weinig maatschappelijke discussie over; er zijn veel mogelijke oplossingen zoals ruimtelijke...
report 2012
document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan een dubbele opgave – Nederland beschermen tegen hoog water en het op orde houden van de zoetwatervoorziening – die integraal wordt aangepakt en waarbij maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstituten...
report 2012
document
Misdorp, R. (author), Salman, A. (author)
A book for coastal stakeholders and professionals who are or will be responsible for physical planning, applied research and management of coastal resources. It gives summaries of policy statements, case studies and tools
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
De aanpak van het Deltaprogramma werpt vruchten af. Er is een goede infrastructuur ontstaan voor het systematisch en samen werken aan onze delta. Er is inzetbereidheid tot samenwerken en waardering voor de werkwijze. Het gezamenlijke onderzoeken van feiten leidt tot gedragen resultaten. De aanpak sluit aan bij de principes van Sneller en Beter....
report 2011
document
, Anonymous (author)
Tijdens deze studie zijn er drie ontwerpvoorstellen uitgewerkt welke zijn gebaseerd op verschillende waterveiligheidsprincipes voor kustversterking: Het zeewaarts versterken met zand, het zeewaarts versterken met een harde kering en het zeewaarts versterken door middel van het aanleggen van een haakse strekdam. De drie ontwerpvoorstellen...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma (verder aangeduid als Deltaprogramma Kust) heeft tot doel te verkennen wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die het aangrenzend binnenland duurzaam en (kosten)efficiënt verdedigt tegen overstroming vanuit zee en die tevens ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling van functies in de kust. Het...
report 2011
document
Stronkhorst, J. (author), Van Rijn, L. (author), De Vroeg, H. (author)
Dit rapport presenteert technisch-inhoudelijke inzichten over het natuurlijke kustsysteem ten behoeve van keuzes over grootschalige en duurzame verbreding van de Nederlandse kust. Het is een voorverkenning over het creeren van een nieuwe, brede kuststrook als fysieke basislaag; er zal niet expliciet worden ingegaan op de inrichting van het extra...
report 2010
document
Anonymus, A. (author)
Om waterwoningen als volwassen product op de markt te kunnen zetten heeft de bouwpraktijk behoefte aan een Handreiking met uitleg hoe de ‘landregels’ van het Bouwbesluit (en aangestuurde NEN-normen) uitgelegd kunnen of dienen te worden in geval van drijvend bouwen of peilbestendig bouwen. Dit raakt ook aan rekenregels voor constructieve...
report 2009
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
Klijn, J.A. (author), Apeldoorn, R.C. (author), Dankers, N.M.A. (author)
Verkenning naar ecologische en bestuurlijk-juridische inzichten welke gehanteerd kunnen worden op weg naar een meer geïntegreerd kustbeheer, waarbijk zowel de landgedeelten als de ondiepe wateren in samenhang worden beschouwd ten dienste van een duurzame bestemming, inrichting en beheer.
report 2006
document
Van Nielen-Kiezebrink, M.F. (author), Rommel, M.C. (author)
Document Basisinformatie behorend bij RIKZ/2005.021 Samenvatting: Ruimte in de kustzone is schaars. Vooral in de Nederlandse kustplaatsen is sprake van een toenemende druk op de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt tegelijkertijd de kans toe dat door een zware storm...
report 2005
document
Schoeman, P. (author)
In de Nederlandse kustplaatsen neemt de druk op de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit toe. Tegelijkertijd zorgen zeespiegelstijging en grotere en langere golven ervoor dat de kans op schade aan buitendijkse bebouwing en infrastructuur bij extreme stormomstandigheden toeneemt. In de Nota Ruimte is daarom expliciet...
report 2005
document
Pilarczyk, K.W. (author)
Kustgedrag op grotere tijd en ruimteschaal (Stive) Hydrodynamica van Zeegat van Texel (Elias) Kustverdediging (van de Graaaff) Zandsuppletie (Rakhorst) Europese relgelgeving (Geense) Algemene ontwerpprincipes (Verhagen) Ecologisch ontwerp (de Vries) Koppen van de Waddeneilanden (Cleveringa) Interacties met constructies (van der Meer)...
report 2005
document
Prakken, A. (author), Van Heuvel, T. (author), Luursema, K. (author), Meesters, H. (author), Balfoort, H. (author)
Van 6 t/m 13 november is een afvaardiging van de regionale kustdiensten van Rijkswaterstaat onder leiding van Hans Balfoort van het RIKZ naar de Verenigde Staten gereisd, in het kader van de Internationale Strategie van Rijkswaterstaat. Het doel van de reis was kennis halen op het gebied van kustbeheer en risicobeheersing uit een land met...
report 2005
document
Korf, B. (author), Damsma, P. (author), Van Hemert, P. (author)
In najaar 2003 is geinventariseerd welke ontwikkelingen in het ruimtegebruik op de Noordzee te verwachten zijn in de komende decennia. Hiervoor zijn interviewgesprekken gehouden met zestien deskundigen (voornamelijk uit de rijksoverheid, maar enkelen van daarbuiten) over tien verschillende beleidsvelden. De conclusies zijn: 1. Een toenemend...
report 2004
Searched for: classification%3A%22TLN9000%22
(1 - 20 of 57)

Pages