Searched for: classification%3A%22TMA1000%22
(1 - 12 of 12)
document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Slob, M. (author), Ligtvoet, W. (author), Kuiper, R. (author), Van Egmand, P. (author)
Rijn-Schelde Delta: gedeelde langetermijnvisie noodzakelijk voor goed afgestemde investeringsbeslissingen Welke economische perspectieven zijn er binnen de Rijn-Schelde Delta? Is de A4 te beschouwen als een economische ontwikkelingszone voor de Delta of alleen als transportas? Hoe om te gaan met veiligheid en met zoet- en zoutwater in de Delta?...
report 2012
document
Verweij, R.L. (author), Bosman, R. (author)
AANLEIDING In september 1998 is bij RWS directie Zuid Holland, hoofdgroep planvorming (AP) het KenSys project gestart. Aanleiding voor het starten van het KenSys project was de wens om de kwaliteitsborging van het werk van AP een flinke stimulans te geven. Nieuwe medewerkers hadden vaak geen goede, gemakkelijke toegang tot oudere documenten. Ze...
report 2004
document
van der Linde, G.H.M. (author), Kind, J. (author), Roosjen, R. (author), Schol, E. (author), Derriks, H. (author), Roodbol, H. (author)
Het rapport bevat een aantal casestudies van waterbouwkundige projecten in Nederland. Per casestudy wordt er vooral ingegaan op het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Het besluit wordt geanalyseerd en beoordeeld met de kennis van nu. Is de juiste keuze gemaakt? En zijn alle doelen gehaald en/of de onderzoeksvragen beantwoord? De volgende...
report 2004
document
Rijs, G.B.J. (author), Laane, R.W.P.M. (author), De Maagd, G.J. (author)
Geneesmiddelen hebben voor mens en dier, om redenen van volksgezondheid en vanuit economisch oogpunt, een zeer groot maatschappelijk belang. In de toekomst zal dit niet veranderen en met de vergrijzing van de bevolking zal het jaarlijkse verbruik naar verwachting gaan toenemen. Na gebruik belanden de geneesmiddelen en de hieruit gevormde...
report 2003
document
Graveland, J. (author), Dauwe, B. (author), Kornman, B.A. (author)
Dit rapport presenteert de resultaten van een verkennend onderzoek naar een set beoordelingscriteria die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van beleidsen beheersvragen rond de Westerschelde. Het onderzoek maakt deel uit van het project Zeekennis, een kennisontwikkelingsproject dat RIKZ uitvoert in opdracht van directie Zeeland....
report 2002
document
Van den Ende, K.C.J. (author)
Miljoenen mensen in Nederland recreƫren geregeld in, op of aan het water. Daarom is het ook voor waterbeheerders noodzakelijk zich te bezinnen op de vraag hoe zij bij de waterrecreatie betrokken willen zijn. Wat Rijkswaterstaat betreft verscheen al in 1997 een inventariserend rapport over het vraagstuk rondom Waterstaat en Waterrecreatie. Dit...
report 2002
document
Eertman, R. (author), Harte, M. (author), Schouten, P. (author), Rovers, I. (author)
Rijkswaterstaat heeft als bevoegd gezag met betrekking tot de rijkswateren en als initiatiefnemer van (grootschalige) projecten de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Binnen Rijkswaterstaat zijn in de afgelopen periode vele vragen gesteld met betrekking tot deze richtlijnen, die zowel...
report 2002
document
Dauvellier, P. (author)
Het rapport betreft een samenvatting van tien kustzoneverkenningen: 1. Beleving Kustveiligheid - Agnes van den Berg, Maarten Jacobs, Fransje Langers, WUR/Alterra, 2000 2. Extremen in de kustzone - RIKZ, 2000 3. Op Koers? - Bosch en Slabbers, 2000 4. Integraal kustzonebeheer in Denemarken - Iris Borup, RIKZ, 1999 5. Belevingswaarden van de...
report 2001
document
Van Zetten, R. (author), Van der Meulen, F. (author), Van den Brink, T. (author)
Rapport bevat een kort verslag met aanbevelingen voor de grote lijnen die gevolgd kunnen worden. Indien hierover overeenstemming kan worden bereikt, is verder uitwerken altijd mogelijk op een later tijdstip. Dit rapport richt zich voornamelijk op de rol van de overheid. De aanbevelingen zijn naar aanleiding van een missie van de auteurs. Doel...
report 2001
document
Kabuta, S.H. (author), Groskamp, H. (author)
Hoewel de graadmeters binnen het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) de diversiteit (soorten en ecosystemen) en ecologische processen in het Noordzee-ecosysteem beschrijven, is de bruikbaarheid door diverse bestuursorganen nog niet duidelijk. In november 1999 constateerde de klankbordgroep tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ter...
report 2001
document
De balans tussen bron en motor staat centraal. Aan de ene kant heb je de Noordzee als bron van rust, leven en ruimte en aan de andere kant de Noordzee als motor van economische activiteiten. Het beheer van de Noordzee richt zich op de ontplooiing van zowel bron als motor en op het in evenwicht brengen en houden van de balans. Dit alles binnen de...
report 1999
Searched for: classification%3A%22TMA1000%22
(1 - 12 of 12)