Searched for: classification%3A%22TMA5000%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Van Vuren, S. (author), Versteeg, R. (author), Van Luijn, F. (author), Kroon, T. (author), Slomp, R. (author), Van Walsem, T. (author), Ruijgh, E. (author), De Waal, H. (author)
Het Deltamodel is een model(instrumentarium) dat gebruikt wordt bij de waterstaatkundige onderbouwing van beleidskeuzen voor de lange termijn. Binnen het Deltaprogramma wordt het Deltamodel ingezet voor beleidsvraagstukken op het gebied van waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. De focus ligt hierbij op het hoofdwatersysteem en de...
report 2013
document
Vinke-de Kruijf, J. (author)
The booklet aims to provide practical guidance to organizations involved in externally supported knowledge transfer projects in the water management domain. This includes actors who contribute to the implementation of such projects, as well as the wide range of organizations who finances or otherwise support such projects, like (international)...
report 2013
document
Anonymus, A. (author)
De IWSR geeft een beeld van de huidige toestand. In een volgende IWSR kan een ontwikkeling van de kwaliteit of een effect van een maatregel inzichtelijk worden gemaakt. De IWSR zal feitelijkheden weergeven en geen waardeoordeel geven. De IWSR gaat niet over de aard en omvang van de maatregelen en beheer die leiden tot (het behoud van) een...
report 2012
document
Ligtvoet, W. (author), Franken, R. (author), Pieterse, N. (author), Van Gerwen, O.J. (author)
Nederland profiteert op vele manieren van de ligging in de delta waar de Maas en de Rijn in de Noordzee vloeien. Deze ligging betekent echter ook dat Nederland kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. In de afgelopen eeuwen is de Nederlandse delta voortdurend in beweging geweest en aangepast, zowel aan de eisen die het geofysische...
report 2011
document
Meijer, K. (author), Delsman, J. (author), Van Duinen, R. (author), Gotjé, W. (author), Van der Kolff, G. (author), Kramer, N. (author), De Wit, A. (author)
Een seizoensgebonden peilbeheer in het IJsselmeergebied, waarbij in het voorjaar het peil hoger wordt opgezet en in de zomer verder uitzakt, lijkt zowel voor zoetwatervoorziening als voor het versterken van natuurwaarden interessant. In verschillende studies, workshops en beleidsdocumenten is aan dit peilbeheer gerefereerd en gerekend. Aan...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Laane, R.W.P.M. (author)
This report aims to identify the origins of the past changes in the eutrophication status of the Wadden Sea. Special attention is given to changes in light regime, nutrient elimination and retention, which may have resulted from human interventions along the Dutch coast. Starting point for the assessment is that model calculations expect that 10...
report 2005
document
Van Heijst, M.W.I.M. (author), Cleveringa, J. (author), De Kok, J.M. (author)
Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de rijkswateren en de kustlijn verschillende taken en belangen: • Natte netwerkbeheerder: aanleg en onderhoud van het vaarwegennet; • Kustlijnzorg, bestrijden structurele achteruitgang van de kust en compenseren zandverliezen op dieper water; • Vergunningverlener van ontgrondingen in rijkswateren; •...
report 2005
document
Holland, A.M.B.M. (author), Berrevoets, C.M. (author), Consemulder, J. (author), Peperzak, P.L. (author), Stikvoort, E.C. (author), Twisk, F. (author), Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Wolfstein, K. (author)
Als het water vanaf mei 2004 wordt ververst, zal er een grote verandering optreden in met name het watersysteem. De waterkwaliteit zal naar verwachting merkbaar verbeteren en die verbetering zal effect hebben op het ecologisch functioneren van het hele gebied. Door de ontwikkelingen in het watersysteem goed in de gaten te houden (te monitoren)...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
Toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden ertoe dat de waterhuishouding in het IJssel- en Vechtgebied (drastisch) zal veranderen. Het IJsselmeerpeil stijgt (WINmaatregel), de IJssel en de Vecht gaan meer water afvoeren en er wordt meer neerslag verwacht. Indien geen maatregelen genomen worden zullen als...
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
Hoofdlijnen van het kabinetsbeleid t.a.v. water in de komende eeuw. Aanpak van wateroverlast en watertekort, relatie tussen ruimte en waterbeleid, kennisontwikkeling en financiering.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Kabinetsstandpunt inzake ruimte voor de rivier; anders omgaan met water; standpunt t.a.v. de nota waterbeleid 21e eeuw.
report 2000
document
Stumpe, J. (author), Tielrooij, F. (author)
O.a. in verband met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw verzocht een advies uit te brengen over de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland. Na een uitvoerige analyse en het formuleren van uitgangspunten voor een nieuw beleid komt de Commissie met aanbevelingen voor een andere aanpak van het...
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
Het eindrapport van het project Watersysteemverkenning (WSV), getiteld "Toekomst voor water". Het geeft de eindresultaten van de eerste nationale verkenning van de toekomst van de wateren in Nederland. Het project WSV is een wetenschappelijk project van het Rijksintituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het...
report 1996
document
Boeije, R.C. (author), Van Westen, C.J. (author)
Het huidig en voorgenomen landelijk en regionaal beleid ten aanzien van de zoute watersystemen is in hoge mate gericht op het terugdringen van verontreinigingen en het beschermen van natuurlijke waarden. Ondanks de nodige inspanningen blijven de hoge gehalten aan nutriënten en microverontreinigingen in water en bodem en de aantasting van de...
report 1989
document
Katz, N.A. (author)
This volume in the PAWN series describes a series of analyses that allow its users to specify several plausible scenarios of agricultural irrigation systems location. These scenarios were used by agricultural models in screening and impact assessment. The scenarios are created by the preprocessor for the distribution model program, also...
report 1983
document
Goeller, B.F. (author)
Summarizes the PAWN project, documented in RAND Notes N-1500/2 to N-1500/20, which designed alternative water management policies for the Netherlands and assessed their consequences. Considers both short- and long-term policies, including building new facilities and changing facility operating rules to improve supply as well as using prices and...
report 1983
document
Koenis, J.P. (author), Kirkwood, T.F. (author)
Salt intrusion into the Rotterdamsche Waterweg plays a major role in the water management of the Netherlands. The objective of the modeling described in this volume is to estimate the salt concentration caused by salt intrusion from the sea of water at various points. Chapter 2 gives an overview of the modeling. The sources of the data used are...
report 1982
document
Bigelow, J.H. (author)
This volume contains seven technical appendixes to Vol. V, [Design of Managerial Strategies]. This volume is properly regarded as part of Vol. V, rather than as a volume in its own right. Some of the appendixes in this volume also serve as appendixes for Vol. XI, [Water Distribution Model]. Topics discussed include details of the MSDM network,...
report 1982
document
Bigelow, J.H. (author)
This volume investigates what day-to-day actions will bring about the distribution of surface water most beneficial to all water users and uses. It describes the Managerial Strategy Design Model (MSDM), and the results that have been obtained with it. Given a fixed set of facilities, MSDM determines a managerial strategy that yields the lowest...
report 1982
Searched for: classification%3A%22TMA5000%22
(1 - 20 of 39)

Pages