Searched for: classification%3A%22TML00%22
(1 - 14 of 14)
document
Coops, H. (author)
De waterhuishouding van Nederland is onderhevig aan sterk veranderende inzichten. Als gevolg van klimaatveranderingen en bodemdaling, veranderde wensen vanuit de samenleving en de aandacht voor natuur en milieu staat voor waterbeheerders het peilbeheer volop in de aandacht. De manier waarop het waterpeil in onze meren, plassen en wetlands wordt...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
In deze deelnota worden de volgende thema's behandeld voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de bijdragen die het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project beoogt: - Het ruimtegebruik in het haven- en industriegebied. Hier komt niet alleen het ruimtetekort voor de economische groei aan de orde, maar ook de ruimtevraag vanuit de...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
De startnotitie heeft betrekking op de studie naar de beveiliging van West-Overijssel tegen hoge waterstanden. De studie is met name gericht op de invloed van de keersluis te Ramspol en aanvullende werken op de omgeving. Tegelijkertijd en in de nabije toekomst vinden in de regio ook andere activiteiten plaats, die invulling geven aan het...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
Reeds eeuwenlang verdedigt Nederland zich tegen de zee. De ligging beneden de zeespiegel van grote delen van het land maakt dit noodzakelijk. Behalve veiligheid is ook het vergroten van de hoeveelheid landbouwgebied een belangrijke doelstelling geweest bij het tot stand brengen van dijken, sluizen en inpolderingen. Het is begrijpelijk dat voor...
report 1974
document
Wilderom, M.H. (author)
Geschiedenis van de waterkeringen in de provincie Zeeland in vier delen (Noord Beveland, Schouwen-Duiveland-Tholen-St. Philipsland, Walcheren-Zuid Beveland, Zeeuws Vlaanderen). Bevat een gedetailleerde beschrijving van alle polders, inpolderingen, dijkwerken en afsluitwerken (uitgegeven tussen 1961-1973)
report 1961
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Noord...
report 1950
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Noord...
report 1950
document
In deze nota worden kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder geraamd volgens de thans geldende prijzen, en wel van de gemalen, de toegangssluizen, de sluis bij Kampernieuwstad en de overbruggingen bij Elburg en Harderwijk. Er is geen raming gemaakt op grond van gedetailleerde plannen van deze kunstwerken, aangezien deze nog niet gemaakt...
report 1949
document
Anonymous, A. (author)
De beschrijving in de verschillende hoofdstukken bevat administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werder opgenomen en feitelijke gegevens, welke als verduidelijking van deze kaart zijn te beschouwen. Ook zonder gebruikmaking van de waterstaatskaart zou het boek een zo volledig mogelijk beeld van Friesland...
report 1948
document
Anonymous, A. (author)
Door de afwisselende gesteldheid van den bodem der provincie Noord-Brabant is de waterstaatkundige toestand der onderscheidene gebieden zeer verschillend. Naast elkaar worden hooge zand- en veengronden aangetroffen, waarvan het water langs natuurlijken weg kan afstroomen, terwijl zich elders laag gelegen klei- en veengebieden bevinden, welke...
report 1946
document
Van Veen, J. (author)
Verslag over het ontwerp van de inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden. In het verslag worden achtereenvolgens aandacht besteed aan A. Technische punten, B. Economische bezwaren, C. Sociale beschouwing en D. Nabeschouwingen (van eerder voltooide nota's)
report 1943
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie...
report 1938
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie...
report 1937
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Zuid...
report 1937
Searched for: classification%3A%22TML00%22
(1 - 14 of 14)