Searched for: classification%3A%22TPE700100%22
(1 - 20 of 62)

Pages

document
Task Force Fact Finding Hoogwater, 2021 (author)
Door het Expertisenetwerk waterkeren uitgevoerde evaluatie van het de wateroverlast in Limburg in 2021. Ook aandacht voor de gevolgen in België en Duitsland, Besproken wordt: de meteorologie en hydrologie, de riverkunde, de waterkeringen, de schade, de evacuaties en noodmaatregelen en de gezondheidseffecten.
report 2021
document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
In het Nationaal waterplan (2009) is het concept meerlaagsveiligheid geïntroduceerd. De meerlaagsveiligheidsbenadering kent in Nederland drie lagen: preventieve maatregelen zoals dijkversterking en rivierverruiming (laag 1), gevolgbeperkende maatregelen door ruimtelijke ordening of waterrobuust bouwen (laag 2) of rampenbeheersing en evacuatie ...
report 2012
document
Slomp, R. (author)
Franstalige versie: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 Zoals in de meeste landen, is de wetgeving voor de beheersing van overstromingsrisico’s en crisismanagement in Nederland tot stand gekomen na rampen. De Europese...
report 2012
document
Moeyersons, J. (author), Trefois, P. (author)
Occasional flows of the river Nyabage cause floods in the river valley, flooding bridges and buildings, amongst others a small hospital of MsF. The flow is a mixture of water and debris and causes severe damage. The report describes the phenomena and the damage in the area. Some proposals for improvements are given
report 2012
document
Slomp, R. (author)
French version: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 As in most countries legislation for flood risk management and crisis management in the Netherlands was driven by disasters. European Directives increasingly influenceour...
report 2012
document
Slomp, R. (author)
Comme c’est le cas pour la plupart des législations des autres états européens, la législation néerlandaise relative à la gestion du risque d’inondation a été contingente des catastrophes; cette attitude du législateur est classique et concerne aussi d’autres types de risques. L’infl uence européenne sur cette législation grandit constamment,...
report 2012
document
Kolen, B. (author), Kok, M. (author)
STOWA werkt in het kader van het kennisprogramma Deltaproof aan de ontwikkeliling van een afwegingsmethodiek voor een hanteerbare uitwerking van meerlaagsveiligheid, met het oog op een brede toepassing door waterbeheerders binnen Nederland. Het doel van deze notitie is het neerleggen van een basisvisie meerlaagsveiligheid. Deze basisvisie vormt...
report 2012
document
Te Linde, A.H. (author), Moors, E.J. (author), Droogers, P. (author), Bisselink, B. (author), Becker, G. (author), Ter Maat, H. (author), Aerts, J.C.J.H. (author)
Water managers in the Rhine basin are increasingly confronted with information on the impact of climate change and climate variability on the discharge regime of their river system. The river Rhine has a long history of flooding events that caused casualties and severe damage. The question remains whether measures that are currently implemented...
report 2012
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
In CPB memorandum 195 is een voorstel gedaan voor een toetsnorm op basis van kostenbatenanalyse om na te gaan of dijkringen voldoende veilig zijn voor overstromingen. Naar aanleiding van ervaringen in de praktijk bevat dit memorandum het voorstel om de berekening van de toetsnorm voortaan uitsluitend te baseren op de eerstvolgende investering ...
report 2011
document
Kolen, B. (author), Slomp, R. (author), Van Balen, W. (author), Terpstra, T. (author), Bottema, M. (author), Nieuwenhuis, S. (author)
Op 28 februari 2010, rond 2 uur in de ochtend, bereikte de storm Xynthia de westkust van Frankrijk. Op meerdere locaties bezweken de waterkeringen, met kustoverstromingen tot gevolg. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden, de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm....
report 2010
document
Kolen, B. (author), Slomp, R. (author), Van Balen, W. (author), Terpstra, T. (author), Bottema, M. (author), Nieuwenhuis, S. (author)
On the 28th of February 2010 at 2 a.m. the storm Xynthia hit the French Atlantic coast. The storm surge combined with the high tide and large waves caused flood defences to fail along the coastline from the Gironde (Bordeaux) to the Loire Estuary. A significant amount of land, (>50 000 ha) was consequently flooded and 47 people died as a result...
report 2010
document
Kolen, B. (author), Slomp, R. (author), Van Balen, W. (author), Terpstra, T. (author), Bottema, M. (author), Nieuwenhuis, S. (author)
Le 28 février 2010, vers 2 heures du matin, la tempête Xynthia atteint la côte occidentale de la France. A plusieurs endroits, les digues, dunes et d’autres ouvrages cédèrent, donnant lieu à des inondations du littoral. Plus de 50.000 hectares de terres furent inondées. Au total, la France compta 47 morts suite à la tempête, la plupart d’entre...
report 2010
document
Prinos, P. (author)
This is the final version of a report on review on flood hazard mapping.
report 2009
document
Asselman, N. (author)
This report contains the results of Task 8 of the floodsite project. It provides information on different types of inundation models and how they should be applied, given the type of area and research questions that need to be answered.
report 2009
document
Jimenez, J.A. (author)
This report presents guidelines for Coastal Flood Hazard Mapping. They are specially suited for coastal sedimentary environments where the impact of extreme events results in an impulsive coastal response which will interact with the induced flooding. The guidelines cover most of the technical aspects to be considered for preparing flood hazard...
report 2009
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
De vraag is gerezen of de toetsnorm voor waterveiligheid goed wordt bepaald als er geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de schade bij overstromen afhangt van de waterhoogte bij overstromen of de kans op die overstroming. Het achterliggend idee is: Hoe extremer de gebeurtenis, des te groter is de overstroming en de daaruit...
report 2009
document
Van Mierlo, T. (author)
This document can be considered as a kind of “cookbook” for preparing flood maps. The “cookbook” was made in the framework of the PPA04/SK/8/13 project entitled “Determination of inundation area”. The project focussed on the transfer of knowledge in the field of preparing flood maps as required in the Slovak Water Act and resorts under the EVD....
report 2009
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
After the flood disaster in 1953 in the southwestern part of the Netherlands, Van Dantzig tried to solve the economic decision problem concerning the optimal height of dikes. His solution has a fixed probability of flooding after each investment (Econometrica, 1956). However, when there is economic growth, not the probability of flooding but the...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
In onze eindrapportage die u als vervolg op deze brief aantreft, hebben wij verantwoording, bevindingen en aanbevelingen van de Taskforce neergelegd. Het stuk bestaat uit een Rapport van Bevindingen en drie deelrapporten. Deelrapport Planvorming is een handreiking voor het completeren van de plannen op alle niveaus. Deelrapport Nafase bevat een...
report 2009
Searched for: classification%3A%22TPE700100%22
(1 - 20 of 62)

Pages