Searched for: classification%3A%22TPE8000%22
(1 - 12 of 12)
document
Van Ruiten, C.J.M. (author), Tymann, F. (author), Heinen, P. (author), Groen, M. (author), Behrens, H.W.A. (author)
De evaluatie van de Landelijke Fysische Monitoring is uitgevoerd om na te gaan of het RIKZ en het RIZA op dit terrein de juiste informatieproducten en diensten leveren. Het fysisch meetnet van Rijkswaterstaat, beheerd door het RIKZ en het RIZA, bestrijkt de grote rivieren en meren, de kust, de Noordzee, de Waddenzee en de estuaria. In dit...
report 2003
document
Wereldwijd is men het er inmiddels over eens dat het klimaat verandert. Omdat toenemende rivierafvoeren tot de effecten van zo'n verandering behoren en die effecten ook bij ons in Nederland zullen optreden, moeten we nu al nagaan wat die gevolgen betekenen voor de Maas. Allerlei vragen moeten in dat geval worden beantwoord. Wat kunnen we doen?...
report 2003
document
Kamerling, G.E. (author)
Voor de mate waarin waterbodems en baggerspecie verontreinigd zijn, wordt tot op heden de klasse-indeling (kl. O t/m IV) gehanteerd. Hieraan worden beleidsmatige en praktische consequenties gekoppeld, met name met betrekking tot de verspreiding van (verontreinigde) specie en de sanering van waterbodems. In de 4de Nota Waterhuishouding (NW4)...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
In studies of flow structures on single-thread meandering rivers, secondary currents have been shown to have a large influence on the morphological development of meander bends. Until this joint study between FAP 24 and the University of Nottingham, UK, there had been few similar studies carried out on the influence of secondary currents on...
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
Statistisch overzicht van de hydrologische en hydraulische kentallen van de Nederlandse kust en de grote rivieren. Het Tienjarig Overzicht 1981 -1990 is verdeeld in vijf afdelingen, t. w. afvoeren, waterstanden, watertemperaturen, golven en kustmetingen. ledere afdeling heeft een eigen zwart-tint. De tint is in de inhoudsopgave naast het...
report 1994
document
Scharp, J.C. (author)
Nota bevat een uiteenzetting over de bezwaren, die zich bij de bestaande peilschalen voordoen, ten einde nader te kunnen overwegen in hoeverre er aanleiding zou kunnen bestaan voor de Commissie om zich tot den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat te wenden, ten einde op de wenschelijkheid van verbetering te wijzen. In het algemeen voldoen...
report 1944
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
document
Scharp, J.C. (author)
Hoofddocument: "Nota_over_de_bodemdaling_door_J.C._Scharp.pdf" Voor bijlagen zie: "Nota_over_de_bodemdaling_bijlagen.pdf" Hoofdstuk 1 Bij het vraagstuk der bodemdaling of bodemrijzing is het in de eerste plaats de vraag, of hierbij sprake is van een werkelijke daling of rijzing van den bodem ten opzichte van een vaste stand van het zeeniveau,...
report 1944
document
Anonymous, A. (author)
Ingevolge mondelinge opdracht van den Directeur-Generaal dient te worden nagegaan of een hoeveelheid van rond 40 miljoen m^3 ophoogmateriaal gewonnen zou kunnen worden uit de benedenrivieren. Dit ophoogmateriaal zou vooral nodig zijn voor de verzwaring der dijken langs de benedenrivieren en zou daardoor het liefst in de nabijheid dezer werken...
report 1942
document
van Veen, J. (author)
In verband met de voorgenomen dijksverhogingen is het wenselijk zich te bezinnen over de mogelijkheid het net der benedenrivieren te vereenvoudigen. Een vereenvoudiging zou ook wenselijk zijn met het oog op de geconstateerde verzilting van de benedenrivieren, waardoor niet alleen de prise d'eau van Rotterdam wordt bedreigd, doch ook de inlaten...
report 1941
document
Anonymous, A. (author)
De Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch verzoekt in zijn schrijven van 14 Mei 1937 o.a. te willen nagaan of een afwatering naar de Ooster- of Westerschelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan elders, voordelen zou bieden boven een afwatering naar het Hollandsch Diep, zoals door den Provincialen Waterstaat...
report 1937
document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
Searched for: classification%3A%22TPE8000%22
(1 - 12 of 12)