Searched for: classification%3A%22TPG130500%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
McIvor, A.L. (author), Spencer, T. (author), Möller, I. (author), Spalding, M. (author)
Coastal ecosystems such as mangroves can reduce risk to people and infrastructure from wave damage and flooding. The continued provision of these coastal defence services by mangroves is dependent on their capacity to adapt to projected rates of sea level rise. This report explores the capacity of mangrove soil surfaces to increase in elevation...
report 2013
document
Frissel, J.Y. (author), Van Adrichem, M.H.C. (author)
Projectbureau Zeeweringen en Waterschap Scheldestromen hebben Alterra verzocht een inventarisatie uit te voeren van de kwaliteit van de grasbekleding op buitentaluds langs de Westerschelde. In totaal zijn er 121 proefvakken geïnventariseerd in 23 verschillende dijkvakken. Vrijwel alle geïnspecteerde proefvakken zagen er op grond van visuele...
report 2013
document
McIvor, A.L. (author), Spencer, T. (author), Möller, I. (author), Spalding, M. (author)
Storm surges occur when high winds and low atmospheric pressure raise water levels at the coast, causing sea water to surge onto the land. They are a major threat to low-lying coastal areas and their inhabitants. The largest storm surges are caused by tropical cyclones (also called hurricanes and typhoons in different regions); peak water levels...
report 2012
document
McIvor, A.L. (author), Möller, I. (author), Spencer, T. (author), Spalding, M. (author)
Coastal populations are particularly vulnerable to the impacts of extreme events such as storms and hurricanes, and these pressures may be exacerbated through the influence of climate change and sea level rise. Coastal ecosystems such as mangrove forests are increasingly being promoted and used as a tool in coastal defence strategies. There...
report 2012
document
Anderson, M.E. (author), McKee Smith, J. (author), McKay, S.K. (author)
Flooding resulting from hurricanes and other extreme storm events is a prominent risk along the coasts. These coastal areas are typically of low elevation and relief,making land and infrastructure highly susceptible to inundation by storm surge and waves. These verity of this threat is exacerbated by sea level rise and a possible increase in...
report 2011
document
Quynh, V.V. (author)
Field investigation by Vuong Van Quynh on the dissipation of wave energy in a mangrove field off the coast of southern Vietnam. Based on regression analysis a formula has been developed to determine the wave height decrease as function of the tree density and the tree sizes.
report 2010
document
Anonymus, A. (author)
Wetterskip Fryslan is voornemens vanaf 2008 de rietkragen langs de hoofdwatergangen van de Friese boezem te gaan maaien. Daarbij wil het waterschap maximaal de eerste vijf meter vanaf de landzijde onderhouden. Om alvast ervaring op te doen met dit rietmaaien is in de winter van 2005/2006 een proefproject opgestart, waarbij op experimentele basis...
report 2006
document
Mol, A.C.S. (author)
Measurements have been carried out at the Paulinaschor, a salt marsh in the Westerschelde, to obtain information of the effect of vegetation on wave attenuation. The data have been analyzed. It appears that wave height is strongly reduced by the vegetation, especially for low water depths. Further analysis of the data has been done, to achieve...
report 2003
document
Besteman, B. (author), Soesbergen, M. (author), Verhees, C. (author)
Overzicht van de activiteiten van het project natuurvriendelijke oevers in de eerste 10 jaar
report 2001
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
The high erosion resistance of grass swards on c1ay dykes seems to be largely determined by the amount of roots and the root system architecture. Following on previous studies on river dykes which revealed high root densities and erosion resistance in unfertilised pastures and hay-meadows, we experimentally investigated the influence of...
report 1999
document
Sprangers, J.T.C.M. (author), Raemakers, I.P. (author)
Voortzetting van een experiment met ex&ensief graslandbeheer op zeedijen. Na het stopzettenvan bemesting in combinatie met een verminderde begrazingsdruk of hooibeheer in een aantal proefvakken op zeedijken, zijn de effekten bestudeerd op soortensamenstelling, en de zode- en worteldichtheid van het grasland. Met behulp van een erosiecentrifuge...
report 1998
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
Na het stoppen van bemesting in cooiJinatie met een verminderde begrazingsdruk of hooibeheer in een aantal proefvakken op zeedi jken, zi jn gedurende 4 jaar de effecten bestudeerd op soortensamenstelling, zode- en worteldichtheid van het grasland. Ook zijn het verloop van de worteldichtheid gedurende het seizoen en de ruimtel ijke heterogeniteit...
report 1996
document
Van Berchum, A.M. (author), Coosen, J. (author), Meijer, A.J.M. (author)
In dit rapport staat een integrale benadering van het beheer van zeedijken centraal. Aandachtspunten zijn behoud van cultuurhistorische waarden en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden, waaronder die in de getijdezone (litoraal) en de vegetaties van zoutplanten in het supra-litoraal. In dit rapport wordt geen aandacht besteed aan...
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Plan to improve the coastal zone of Quang Tri by planting grasses and other vegetation to avoid coastal erosion and wind blown erosion (aeolian erosion). (Year estimated)
report 1995
document
Van der Zee, F.F. (author)
Bij het onderzoek is uitgegaan van de volgende vraagstellingen: 1) Welke plantengemeenschappen komen voor op dijken en welk onderscheid bestaat er botanisch tussen de dijken uit het bovenrivierengebied en het benedenrivierengebied? (hoofdstuk 2) 2) Welke relaties bestaan er tussen de aanwezige plantengemeenschappen en de bodem, helling,...
report 1992
document
Fliervoet, L.M. (author)
Ten behoeve van aanleg en beheer van dijkgraslanden is de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de vegetatiekundige samenstelling en de erosiebestendigheid van dijkgraslanden. De resultaten hiervan zijn juist op dit moment van belang. Bij verschillende waterschappen staat het traditionele dijkbeheer steeds vaker ter discussie naar aanleiding...
report 1992
document
Geilen, N. (author), Coops, H. (author), Schoor, M. (author), Smits, T. (author)
In het kader van onderzoek naar natuurvriendelijke oeverbescherming langs de grate rivieren worden door het RIZA (afdelingen Biologie en Fysica) de mogeIijkheden van de aanplant van wilgen bestudeerd. In april 1990 zijn daartoe op drie lokaties langs de Waal, in kribvakken ter hoogte van Gendt, Druten en Gameren, wilgenstekken aangeplant. In...
report 1991
document
Fiselier, J.L. (author)
Mangroves are productive ecosystems, that sustain important fisheries, provide a variety of forest products and harbour millions of resident and migratory birds as well as endangered mammals and reptiles. Reclamation for aquaculture and agriculture is currently considered the main way to achieve development of mangrove areas. These types of...
report 1990
document
Sprangers, J.T.C.M. (author)
Vooruitlopend op een uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen vegetatiekwaliteit en erosiebestendigheid van kleitaluds op zeedijken, is een verkennende studie verricht naar botanische samenstelling, standplaatsfactoren en beheer van zeedijkgraslandenin Nederland. Ter bescherming van de onderliggende kleilaag zijn het binnen- en gedeeltelijk...
report 1989
document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek naar de erosiegevoeligheid van grastaluds van rivierdijken, uitgevoerd als een enquête bij 10 waterschappen, heeft algemene informatie opgeleverd ten aanzien van de aard en omvang van schaden na hoge afvoeren op de rivieren. Het blijkt, dat vers aangelegde taluds, min of meer onafhankelijk van de kleisamenstelling, zeer...
report 1987
Searched for: classification%3A%22TPG130500%22
(1 - 20 of 30)

Pages