Searched for: classification%3A%22TPG131220%22
(1 - 18 of 18)
document
Anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat een aanpassing aan het gelijknamige rapport uit 2002 met rapportnummer 2002.034. SAMENVATTING De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire waterkeringen die rondom de haven liggen te kunnen toetsen op veiligheid, is een vertaling nodig van de hydraulische...
report 2002
document
Wolters, A.F. (author)
Metingen van golven op relatief diep water (NAP-20m) lijken er op te wijzen dat de maatgevende condities langs de kust zwaarder zijn dan de golfrandvoorwaarden die voor de kust zijn opgenomen in de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001). Ten tijde van het vaststellen van de HR2001 was de stand van de techniek nog niet ver genoeg gevorderd om...
report 2002
document
Ruygrok, P.A. (author)
Tijdens het opstellen van het rapport 'verifikatie van de dimensionering op golfklappen (deel 1, numerieke toetsing van schematiseringen) werden, mede in het kader van het werkbezoek aan Hannover (onderdeel golfbelastingen), enkele manuscript-notities aan A4 - leden uitgereikt (Maart - April 1990). Daarna is de definitieve versie van het rapport...
report 1991
document
Ruygrok, P.A. (author)
In de twee inleidende hoofdstukken van het rapport worden respectievelijk een historische inleiding over het onderwerp en de probleemstelling gegeven - In hoofdstuk 3 is behalve de probleemformulering ook een overzicht gegeven van de diverse activiteiten in het kader van de probleemanalyse van 1983 - 1988. Vervolgens wordt de toetsings-strategie...
report 1990
document
Ruygrok, P.A. (author)
Het doel van deze orientatie-analyse met behulp van een 2-dimensionaal eindige-elementen rekencode is een gevoeligheidsafschatting ten aanzien van twee onderscheiden aspecten. 1. In hoeverre en op welke wijze is, in geval van plaatselijk significante variabiliteit, het Leidraad-dimensioneringsmodel op golfklappen (2 lagenmodel, geschematiseerd...
report 1989
document
Bakker, K.J. (author)
Ten einde oevers en dijken tegen golfaanval te beschermen, worden deze vaak voorzien van een gezette steenbekleding. De bij het ontwerp in beschouwing te nemen bezwijkmechanismen zijn onder andere; het door verschildrukken uitlichten van stenen, het afglijden van de bekledingslaag, en instabiliteit van de onderlagen. In dit verhaal, zullen we...
report 1987
document
Ebbens, E.H. (author)
report 1985
document
Ebbens, E.H. (author)
Dit rapport is geschreven om de zeer beperkt uitgevoerde onderzoeken naar golfklappen specifiek gericht op de problematiek van de belasting van asfalt bek led ing en, waarover verspreid in diverse brieven en notities is gerapporteerd, samen te vatten.
report 1984
document
Van der Kogel, H. (author)
Voortgangsrapport van het numerieke onderzoek.
report 1983
document
Van Herpen, J.A. (author)
Opzet van een rekenmethode voor open steenafsfalt en golfklappen.
report 1982
document
Van Marle, J.G.A. (author)
Naar aanleiding van de vraag naar de duurzaamheid van asfalt in de golfzone wordt in deze notitie nader ingegaan op het golvenaspect. De problematiek wordt toegespitst op de zuidwestelijke havendam Noordland en de noordwestelijke dam van bouwdok Schaar. Met deze dammen is namelijk enige ervaring met duurzaamheid van open steenasfalt. Zodoende...
report 1982
document
Van Herpen, J.A. (author)
Ontwikkeling van een golfklapformule.
report 1982
document
Ruygrok, P. (author)
Onderzoek naar golfklappen op asfalt.
report 1981
document
Van Marle, J.G.A. (author)
Ten behoeve van het inrichten van proeven naar vermoeiing van open steenasphalt worden in deze notitie enkele relevante grootheden van golven t.p.v. de zuidwestelijke havendam Noordland gegeven. Niet gehinderd door kennis van zaken op het gebied van asphalt rijst echter ook de vraag in hoeverre het mogelijk is dat een soort brosse breuk optreedt...
report 1981
document
The, B.H.P. (author)
In het kader van werkgroep 4 'Dijkbekledingen' van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is in het verleden een onderzoek gestart naar het gedrag van gesloten asfaltbekledingen onder invloed van verschillende belastingen (golfklappen, overdruk onder de bekleding) en bij verschillende randvoorwaarden. Dit onderzoek heeft zich...
report 1981
document
Ruygrok, P. (author)
Onderzoek naar golfklappen op asfalt.
report 1980
document
Jelgerhuis Swildens, J.C. (author)
Proeven bij het waterloopkundig laboratorium lieten een aanzienlijke reductie zien van de golfoploop bij bitumineuze dijkbekledingen als gevolg van horizontale ribbels in het talud.
report 1957
Searched for: classification%3A%22TPG131220%22
(1 - 18 of 18)