Searched for: classification%3A%22TPG1900%22
(1 - 17 of 17)
document
Osté, A.J. (author), De Groot, B. (author), Van Dam, O. (author)
Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de afleiding en beoordeling van hydromorfologische parameters kunnen worden uitgevoerd. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, als GIS-specialisten. Dit...
report 2013
document
Vermaas, T. (author)
In Nederland ligt ongeveer 27% van het landoppervlak onder zeeniveau. Ons economische hart - (het westen van) de randstad - is erg kwetsbaar voor overstromingen vanuit zee. Sinds 1990 wordt de kust beschermt door zandsuppleties, ook wel ‘zachte bescherming’ genoemd. In 2001 is besloten om het totale zandvolume van het actieve kustsysteem - het...
report 2012
document
Stonkhorst, J. (author), Lagendijk, O. (author)
Een verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust, eindrapport t.b.v Deltaprogramma Kunst. Ten behoeve van het opstellen van een Nationale Visie Kust door het Deltaprogramma heeft Deltares onderzocht hoe verharde zeeweringen langs de Nederlandse Kust toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. De achterliggende vraag hierbij was of en...
report 2012
document
Boers, M. (author)
Technisch rapport voor de beoordeling van duinwaterkeringen en hybride keringen ten behoeve van het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV 2011). Het rapport bevat de volgende onderdelen: inleiding duinwaterkeringen en hybride keringen, technische richtlijnen en veiligheidsbeoordeling, rekenregels voor duinafslag, erosie en overstroming,...
report 2012
document
Steetzel, H.J. (author)
Ten behoeve van de ‘Leidraad Rivieren’ is een notitie verschenen inzake het robuust ontwerpen voor rivierwaterkeringen. De tekst van deze notitie is verwerkt in deel 1 (hoofdstuk 5) en deel 3 van de ‘Leidraad Rivieren’. Voor de waterkeringen langs de kust (duinen en dijken) is ook behoefte aan een dergelijke uitwerking. De voorliggende...
report 2008
document
Steetzel, H.J. (author)
Door het Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland worden voor de verschillende kustsecties in Zeeuwsch-Vlaanderen de mogelijke oplossingsrichtingen op een rij gezet. Voor een tweetal kustsecties, namelijk bij Breskens en Cadzand-Bad wordt hierbij ook gedacht aan zogenaamde zeewaartse oplossingen. In de voorliggende studie is voor deze secties de...
report 2005
document
Toms, G. (author)
The study into the feasibility o f the construction of islands off the coast of Israel is being conducted jointly between teams from Israel and The Netherlands as part of agreements for collaboration dating from 1996 and 1997. From early 1997, work began on defining the details of the project plan for the feasibility study. Since late 1997 and...
report 1999
document
Overview of the use of probabilistic methods in flood protection in the Netherlands; Dutch contribution the European project: European Survey of risks, safety standards and probabilistic techniques.
report 1999
document
Verhagen, H.J. (author), Van de Graaff, J. (author), Steetzel, H.J. (author)
Achtergrondinformatie voor de Leidraad Zandige kust, functies en beheer van de Nederlandse kust, het zandsysteem, kustverdedigingsmaatregelen, kustbeheer, veiligheid en ligging van duinen, instandhouding van de zeewering.
report 1995
document
Bucx, T.H.M. (author), Jonkers, J. (author)
Inleiding over de Leidraad (de Ruig); de kust in natuurlijk perspectief (Löffler); het wandgedrag van de kust (Steetzel); wat wil, kan en mag de beheerder (Provoost); samenvatting en discussie.
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
De leidraad heeft onder andere tot doe! deze systeembenadering verder uit te werken. Een ander doel van de leidraad is het verschaffen van informatie over technische aspecten van het handhaven van de veiligheid aan de waterkeringbeheerders. Tevens verschaft deze leidraad informatie aan waterkeringbeheerders, andere gebruikers en beheerders van...
report 1995
document
Kennedy, J.F. (author), Odgaard, A.J. (author)
This report presents an investigation of riverine sand dunes and includes an extensive literature review on the subject. It was concluded that the principal mechanisms responsible for river bed instability, which results in the production of ripples, dunes, etc., are fairly well understood. However, several of the key constituent processes are...
report 1991
document
Verhagen, H.J. (author)
De bestaande "Leidraad Duinen" eist dat achter het afslagprofiel een bepaald minimaal grensprofiel aanwezig moet zijn. Hiervoor wordt een minimale hoogte aangegeven. Bij zeer brede duinen hoeft deze hoogte echter niet volledig aanwezig te zijn. Deze nota is een aanvulling op genoemde leidraad, en geeft aan hoe hoog een grensprofiel moet zijn bij...
report 1990
document
Van den Bosch, F.A.J. (author), Veerman, C.P. (author)
Onze bijdrage bestaat uit drie hoofdelementen: ten eerste willen we enkele hoofdpunten van de Rapportage van de Stuurgroep Borgman van kanttekeningen voorzien als bijdrage tot een adequate meningsvorming over kustuitbreiding. Ten tweede willen we trachten om een aantal wezenlijke uitgangspunten waarop de Rapportage van de Stuurgroep Borgman...
report 1988
document
Verhagen, H.J. (author)
Summary of the engineering activities needed for the design of man-made islands, with focus on arctic areas
report 1982
document
Speekenbrink, H. (author)
Overzicht van de verschillende vormen van kustverdediging die voor de Nederlandse kust van toepassing zijn, mede gericht op een probabilistische berekening van de sterkte van de zandige kust.
report 1979
document
Canters Cremers, J.J. (author)
Beschouwing over de actieve en passieve gronddruk voor de kademuur van de vissershaven van Ijmuiden. Het probleem was dat er geen standaardwaarden voor duinzand beschikbaar zijn. Prototype metingen over afschuiving van zand.
report 1915
Searched for: classification%3A%22TPG1900%22
(1 - 17 of 17)