Searched for: classification%3A%22TPG190120%22
(1 - 19 of 19)
document
Den Bieman, J. (author)
In het voorliggende rapport worden getallen voor de Hydraulische Belastingen 2017 voor duinwaterkeringen gepresenteerd, zoals afgeleid met het softwareprogramma Hydra-Ring. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de Hydraulische Randvoorwaarden 2006, zowel wat betreft uitgangspunten voor de berekeningen als resulterende getallen.
report 2016
document
Kidd, R. (author)
This manual represents a renewed effort by the Department of Land and Water Conservation to present an up-to-date document on how we can best manage our dune landscapes. It builds on the many efforts of past dune managers and offers the community practical advice on the ways we can care for the plants, animals and topographic features within the...
report 2001
document
Arens, S.M. (author), Van Dijk, P.M. (author), Baas, A.C.W. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van een extra aantal metingen aan de vegetatiedichtheid voor een drietal transecten bij Groote Keeten (N.-H.). Ten behoeve van de metingen is een grid vastgelegd waarmee de variatie in vegetatiedichtheid ook gekoppeld kan worden aan overstuiving. Op basis van de verzamelde gegevens staat vast dat er duidelijk...
report 1997
document
Baas, A.C.W. (author), Arens, S.M. (author), Van Dijk, P.M. (author), Van Boxel, J.H. (author)
Rekenmodel om effect van vegetatie op zandtransport door wind in rekening te brengen.
report 1996
document
Leadon, M.E. (author)
This plan was developed primarily to provide recommendations and cost estimates to assist in the post-Hurricane Opal recovery effort. Some related long term activities needed for management in this area are also included. Plan recommendations are based on a staff review and analysis of erosional conditions and recovery needs throughout the...
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit rapport gaat in op de formulering van een advies inzake de toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen verschillende waterkeringsconstructies.
report 1995
document
Steetzel, H.J. (author)
Teneinde het DUROSTA-model verder te verbeteren zijn de effecten modellering nader onderzocht en is de schaalgrootheid H/Tw nader bekeken.
report 1994
document
Steetzel, H.J. (author)
Om de additionele effecten van de bebouwing in kwalitatieve zin vast te leggen is voor allerlei mogelijke categorieën bebouwing aangegeven in hoeverre deze de mate van duinafslag beïnvloeden. Enkele aspecten zijn nader uitgewerkt en aanbevelingen voor gericht vervolgonderzoek zijn gespecificeerd.
report 1993
document
Steetzel, H.J. (author)
In deze notitie is een vergelijking gegeven tussen de resultaten van het DUROS-afslagmodel en die van het tijdsafhankelijke DUROSTA-model.
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author)
In deze notitie zijn een aantal aanvullende verificatie-berekeningen van het tijdsafhankelijk duinerosiemodel DUROSTA bijeengebracht. Afgezien van enige systematische afwijkingen nabij de waterlijn is er over het algemeen sprake van een goede overeenkomst.
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) een onderzoek uitgevoerd naar het effekt van langstransportgradiënten op de mate van duinafslag. Op basis van oriënterende berekeningen met het tijdsafhankelijke...
report 1990
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) onderzoek uitgevoerd naar het dwarstransportproces tijdens duinafslag. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving van het dwarstransport hetgeen de basis vormt voor het...
report 1990
document
Steetzel, J.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een voorstudie uitgevoerd naar het bezwijkmechanisme van duinen. Op basis van een kwalitatieve beschrijving van een duindoorbraak blijkt dat, voor wat betreft de situatie voorafgaand aan de eigenlijke...
report 1988
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een inventaristie gemaakt van de over ontgrondingskuilen beschikbare gegevens. Op basis van uitgevoerd modelonderzoek en beschikbare literatuur gegevens zijn enige conclusies getrokken omtrent de vorm en...
report 1988
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) een modelonderzoek uitgevoerd naar de tijdens stormvloed te verwachten ontgrondingskuilen voor duinvoetverdedigingen. De resultaten van dit modelonderzoek geven aan dat de ontgrondingen in het...
report 1987
document
Vellinga, P. (author), Steetzel, H.J. (author)
Dit rekenmodel, dat een onderdeel vormt van de "Leidraad voor de beoordeling van duinen als waterkering", is echter alleen toegestaan voor betrekkelijk rechte kusten met een onverdedigd duin. Voor kustvakken met een sterke kromming, zoals bij de koppen van eilanden, en/of een onderbreking van het strand- of duinprofiel, moet rekening worden...
report 1985
document
Van Overeem, J. (author)
In de leidraad worden de duinvakken die verdedigd zijn met harde konstrukties, zoals duinvoetverdedigingen, voorlopig beoordeeld door de verdediging afwezig te veronderstellen. Het is echter te verwachten dat een goede duinvoetverdediging een reducerende werking heeft op de hoeveelheid duinafslag tijdens superstormvloed. Dat een...
report 1985
document
Vellinga, P. (author), Van Banning, G.K.F.M. (author)
Op 1 en 2 februari 1983 is de Nederlandse kust getroffen door een stormvloed, die voor de sectoren Westholland, Den Helder en Delfzijl valt onder de qualificatie lage stormvloed en voor de sectoren Schelde en Harlingen onder de qualificatie middelbare stormvloed. Aangezien deze stormvloed zorgde voor niet onaanzienlijke duinafslag werd deze op...
report 1984
document
Dilling, D. (author), Visser, C. (author)
Om het toepassingsgebied van de leidraad duinafslag te vergroten wordt in deze notitie een afschatting gemaakt van een eventueel verlies aan zand ten gevolge van een kromming van de kustlijn. Dit verlies is het gevolg van een gradiënt in het langstransport tijdens een stormvloed. In het onderzoek naar de invloed van een gradiënt in het...
report 1984
Searched for: classification%3A%22TPG190120%22
(1 - 19 of 19)