Searched for: classification%3A%22TPG190125%22
(1 - 7 of 7)
document
Arens, Bas (author), Ruessink, Gerben (author), Ludlow, Duncan (author)
Proceedings of an international conference on rejuvenation of dynamic dunes and restoration of the dune habitats. The congress was held in the framework of EU Life-projects Dutch Dune Revival, in Rockanje, Netherlands.
report 2015
document
Löffler, M. (author)
Deze notitie gaat over dynamisch kustbeheer: wat is het, wat zijn de doelen, hoe staat het ervoor, wat is er (nog) voor nodig en welke ideeën hebben beheerders voor de toekomst? De notitie is geschreven op verzoek van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst en heeft de volgende doelen: Het leveren van input voor de Strategienota Koers 2009-2013 van...
report 2011
document
Löffler, M. (author), Veer, M.A.C. (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de initiatieven met dynamisch kustbeheer, de ervaringen, resultaten, kosten knelpunten, vragen, meningen, draagvlak en verdere mogelijkheden. Belangrijk nevendoel van dit evaluatie-onderdeel is het informeren van beheerders en van de bevolking. De informatie is verkregen door een groot aantal...
report 1999
document
Arens, S.M. (author)
In 1995 is in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) een grootschalige verstuiving ontstaan in het gebied van het van Limburg Stirumkanaal. Het zuidelijk deel van dit extractiekanaal is in maart 1995 opgevuld met het oorspronkelijke zand, voor zover dat nog aanwezig was in "depots" die tijdens het uitgraven van het kanaal, circa 100 jaar...
report 1998
document
Van der Putten, W.H. (author), Peters, B.A.M. (author)
In de Nederlandse zeereep is helm de belangrijkste zandstabiliserende plantensoort. Helmbegroeiing degenereert op plaatsen waar geen zand aanstuift. Deze degeneratie treedt op als gevolg van aantasting van de planten door parasitaire en pathogene microorganismen, aanwezig in de wortelzone van helm. Er kan daardoor een kale, verstuivingsgevoelige...
report 1993
document
Löffler, M.A.M. (author), Kraak, A.W. (author)
Dit verslag geeft de resultaten weer van de themamiddag over natuurlijk zeereepbeheer. De themamiddag was primair bedoeld voor de leden van de werkgroep "zandige kusten" van de Technische Adviescommissie van de Waterkeringen (TAW-C), maar stond ook open voor andere belangstellenden. De middag is georganiseerd door drs. J. de Ruig ...
report 1993
document
Van der Putten, W.H. (author), Van Gulik, W.J.M. (author)
Krachtens de Deltawet dienen zeewerende duinen aan minimum eisen te voldoen. Hiertoe moet plaatselijk de zeereep kunstmatig worden verhoogd en verbreed en het zand door middel van begroeiing, vrijwel uitsluitend helm en noordse helm, worden vastgelegd. Deze planten worden als vanouds met de hand aangebracht. In een voorgaand onderzoek is op...
report 1988
Searched for: classification%3A%22TPG190125%22
(1 - 7 of 7)