Searched for: classification%3A%22TPL00%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
De Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) is een Kader binnen de Werkwijzer Aanleg van RWS. Het is een verzameling van generieke eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw te bouwen kunstwerk moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande kunstwerken, wanneer deze onderdelen worden vervangen, of voor...
report 2011
document
Brolsma, J.U. (author)
Dit rapport beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij...
report 2010
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
English translation of ""Dynamisch gedrag van waterbouwkundige constructies". The subject is treated from the standpoint of hydrodynamics and applied mechanics, in which a certain knowledge of both fields of study is presupposed. The interaction phenomena are discussed on that basis. The subject matter is not treated exhaustively, but the book...
report 2007
document
Hauer, M. (author)
Handleiding voor het bepalen van de vereiste nauwkeurigheden en toleranties bij baggerwerk en bodembeschermingen
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Achtergrond informatie bij de leidraad waterkerende kunstwerken, uitwerking betrouowbaarheidsanalyse, aanbevelingen voor sluitingsprocedures van keringen (stormvloedkeringen) en de betrouwbaarheid hiervan. Golfbelasting op verticale wanden, bepalen van ontwerphoogte, onderloopsheid en achterloopsheid. pijpleidingkruisingen, onderhoud en...
report 1997
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
Het onderwerp wordt benaderd vanuit de hoek van de hydrodynamica en van de toegepaste mechanica, waarbij een zekere kennis van beide vakgebieden aanwezig wordt verondersteld. Hiervan uitgaande worden de interactieverschijnselen behandeld. Dit boek is niet uitputtend, maar wel worden grondslagen gepresenteerd waardoor de nogal specialistische...
report 1996
document
De Heer, R. (author)
These lecture notes are an attempt to compile various existing matierial on hydraulic structures into a kind of handbook that servers two purposes: (1) to acquint the participants of the Hydraulic Engineering courses with the English terminology in the field of hydraulic structures; (2) to present an overview of the field of hydraulic structures...
report 1993
document
Dijkstra, R.J. (author)
Tijdens de bespreking die heeft plaatsgevonden te Zwolle op 14 septeber jl. is op basis van de in een eerder stadium door de gemeente Zwolle aangegeven bruglocaties een aantal varianten naar voren gebracht. Aan de dienst Verkeerskunde (DVK) is verzocht deze varianten in nautisch opzicht te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is een beweegbare brug...
report 1992
document
Burcharth, H.F. (author)
In general a safety factor or a conventional partial coefficient is used for the design of structures at sea. These methods are classified as Level I (deterministic) methods. However, such approaches do not allow the determination of the reliability (or the failure probability) of the design, and consequently it is neither possible to optimize,...
report 1992
document
Van de Paverd, M. (author)
Bij het maken van adviesprojecten bleek het vaak nodig te zijn om een verklarende woordenlijst op te nemen van moeilijke woorden. Dit is onze eerste aanzet om tot een eens luidende woordenlijst te komen. De lijst bevat een vijftal catagoriën te weten: geohydrologie, grondmechanica, duinen, kustwaterbouw en risicoanalyse. De woorden zijn...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
De gemeente Zwolle is van plan om woningen te gaan bouwen in het gebied Stadshagen aan de westzijde van het Zwartewater. Ter ontsluiting van het gebied Stadshagen heeft de gemeente Zwolle een tweetal oeververbindingen geprojekteerd tussen de wijk Holtenbroek, gelegen aan de oostzijde van het Zwartewater, en Stadshagen. De oeververbindingen...
report 1991
document
Regeling, H.J. (author)
In hoofdstuk 3 worden de situatie en de belangrijkste hydraulische randvoorwaarden omschreven voor het onderzoek van de spinakerkering. Het principe van dit nieuwe type keringsmiddel vol gens het huidige schetsontwerp wordt beschreven. Daarna worden te onderscheiden bedrijfsfasen - achtereenvolgens de transport-, de sluitings-, de kerings-, de...
report 1989
document
Walzberg, M. (author), Kolpa, R. (author), De Graaff, J. (author)
Overzicht van alle 2698 nota's uitgebracht door de directie waterhuishouding en waterbeweging.
report 1986
document
Cortenraad, W.M.H. (author), Moning, K.J. (author), Jonk, J.H. (author)
The extension of the Dutch national highway network takes place within a planning system. Within this planning system, the 'Structuurschema Verkeer en Vervoer' (= the Structure Scheme for Traffic and Transport (SVV)) and the 'Meerjaren Programma Personenvervoer' (= the Multi-Year Plan for Passenger Transport (MPP)) are of particular importance...
report 1986
document
Brevoord, G.A. (author)
The study begins with an analysis of wrong-way driving. It is not known how common this phenomenon is in the Netherlands. There was no nation-wide system of collecting information on either incidents or accidents involving wrong-way driving. To gain an insight into the phenomenon, a list of fatal accidents caused by head-on collisions on...
report 1984
document
Van der Kraan, J.G. (author), Rietveld, H. (author), Tienstra, M. (author), IJzereef, W.J.H. (author)
For the effective performance of its work, the Rijkswaterstaat, which has a staff of about 12.000, consists of 25 Directorates with different duties. One of them is the Meetkundige Dienst (Survey Department) with a staff of about 500, which is charged with the geodetic support of the Rijkswaterstaat. Part of this support is the preparation of...
report 1980
document
Stuip, J. (author)
report 1976
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Springer, J.F. (author), Huizinga, K.E. (author)
This report is supplying "The road-picture as a touchstone for the threedimensional design of roads: Part 1: Text" (Springer and Huizinga, 1975) with pictures.
report 1975
Searched for: classification%3A%22TPL00%22
(1 - 20 of 25)

Pages