Searched for: classification%3A%22TPL250100%22
(1 - 19 of 19)
document
Visser, T. (author)
Geeft een beschrijving van de sluitingsmiddelen, alsmede een verantwoording van de keuzen die hebben geleid tot het definitieve ontwerp. Bevat achtereenvolgens: Functies en eisen ; Hydraulkisch onderzoek ; Schuiven ; Schuifgeleidingen ; Bewegingswerken ; Elektrische installatie ; Inspectievoertuig schuiven.
report 2003
document
Jansen, P.L.M. (author), Pover, J.P. (author), Vrijburcht, A. (author)
Tussen Zwartemeer en Ketelmeer in de Ramsgeul en het Ramsdiep zal een kering gebouwd worden die bestaat uit 3 identieke balgen van ca. 8.5 m hoog (vanaf de bodem). Voor de balgkering heeft de HBW een ontwerp ingediend. De kering heeft een gecombineerde vulling van water en lucht. Het rubber doek is versterkt met Aramide- en nylon-vezels. Het...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
The 10 year struggle of the Rijkswaterstaat (State Department of Public Works) and contractors with the task to build a permeable sea defence structure in the Oosterschelde, has been registered in sixteen successive project reports which contain thousands of documents. These documents are sometimes complete part-project papers and sometimes not...
report 1994
document
Burcharth, H.F. (author)
In general a safety factor or a conventional partial coefficient is used for the design of structures at sea. These methods are classified as Level I (deterministic) methods. However, such approaches do not allow the determination of the reliability (or the failure probability) of the design, and consequently it is neither possible to optimize,...
report 1992
document
Janssen, J.P.F.M. (author), Jorissen, R.E. (author)
In 1989 the Dutch government decided to build a storm surge barrier in the New Waterway near Rotterdam being a good and cheap alternative for the necessary strengthening of dikes along the lower regions of the Dutch rivers Rhine and Meuse. To be feasible the barrier had to meet several goals. The most important ones being : * closing frequency...
report 1991
document
Visser, T. (author)
Het ontwerp van onderdelen van het project Stormvloedkering wordt in 10 afzonderlijke deelnota's behandeld, wat aangeduid wordt met de term waterbouwkundige werken. Hieronder worden die onderdelen verstaan die in hoofdzaak uit grond en steenachtige materialen zijn opgebouwd. Bevat achtereenvolgens : deelnota 1 : algemene beschouwingen ; deelnota...
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Dit deelrapport handelt over de eisen zoals die in de periode november 1974 - mei 1976 vanuit het milieu en de visserij zijn geformuleerd voor de constructie van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Deze eisen zijn geformuleerd en onderbouwd -op basis van de toen beschikbare kennis- in nota DDM/75-72, „Milieu-randvoorwaarden...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
op de kering uitgeoefende belastingen door een puttenfundering afgeleid naar de draagkrachtige lagen van het pleistoceen. Bij het onderhavige ontwerp caissons op putten zjn de caissons op drie punten opgelegd: - aan de Oosterscheldezijde op twee putten voor het opnemen van horizontale krachten; - aan de zeezijde een centrale betonnen paal voor...
report 1990
document
Visser, T. (author)
Het boek bevat een zo compleet mogelijke beschrijving van de gang van zaken die geleid heeft tot het tot stand komen van de betonnen onderdelen van de stormvloedkering. De betonnen onderdelen zijn: Deelnota 1: Algemene aspecten; Deelnota 2: Pijlers; Deelnota 3: Landhoofden; Deelnota 4: Dorpelbalken; Deelnota 5: Bovenbalken; Deelnota 6:...
report 1989
document
Anonymus, A. (author)
Het doel van de stafgroep "Kostprijszaken en werkschema's" is: - Adviseren aan projectgroep en werkgroep of nauwkeuriger: - Het verrichten van kostenvergelijkende onderzoeken t.b.v. de werkgroepen; - Het opstellen van een kostenraming voor de stormvloedkering; - Het opstellen van een prognose van de onderhouds- en beheerskosten van de...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
De studie naar de stormvloedkering in de Oosterschelde is verricht door een projektorganisatie. Deze projektorganisatie is schematisch aangegeven in figuur 3 van het eindrapport. Een aantal van de binnen de projektorganisatie fungerende werkgroepen hield zich bezig met het ontwerpen van caissons gefundeerd op staal. Alhoewel in de algemene...
report 1988
document
Visser, T. (author)
In deze nota over het ontwerp van de Stormvloedkering Oosterschelde wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor de stormvloedkering, de ontwikkeling van het ontwerp en de organisatie van het project. De basisfilosofie en concept van het ontwerp, de functionele analyse, de veiligheidsanalyse, de ontwerpkeuze, prefabricage en...
report 1986
document
Visser, T. (author)
Het boek geeft een beschrijving van de bijzondere hulpmiddelen die gebruikt zijn bij de realisatie van de Stormvloedkering Oosterschelde. Deze systemen en werktuigen wijken af van de in de Nederlandse waterbouwkunde normaal gebruikelijke hulpmiddelen. Bevat achtereenvolgens : Inleiding en algemene probleemstelling; Hydro-meetsystemen;...
report 1985
document
De Jong, R.J. . (author), Thabet, R.A.H. (author), Schiereck, G.J. (author), Ockhuysen, C.P. (author)
Dit rapport "Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering", deelrapport 2, geeft een overzicht van het hydraulisch onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de studie naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Mede op grond van de resultaten van onderzoek en studie van de fundering van de kering is overgestapt van het oorspronkelijk ontwerp van caissons op staal naar pijlers op putten. De belangrijkste overwegingen daarvoor zijn geweest de factoren tijd en kosten, welke voortvloeiden uit de technische kanten van de verschillende ontwerpen. Bij de...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek waarover deze deelnota handelt had tot doel om aan het einde van de studietijd een bewegingssysteem met afsluitmiddel te kunnen presenteren dat aan de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten zou voldoen. Om dit op systematische wijze te bereiken was het gehele onderzoek ingedeeld in 5 perioden, waarbij de werkwijze een...
report 1979
document
Heijen, W.J. (author)
Review of the Project and History of the Design: 1. 1 Overall picture of the project (H. Engel) 1. 2 Review of the various designs (F. Spaargaren) 1. 3 Special geotechnical studies and their unexpected effects (J. W. Boehmer) Stress-strain Behaviour of Oosterschelde Sands 2. 1 Stress-strain behaviour from stress path tests (W. A. Marr, K. Hoeg)...
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de studie van het te verwachten gedrag van de pijlers van de stromvloedkering inde Oosterschelde onder invloed van de eindfase belastingen. Het zwaartepunt ligt op een parameterstudie m.b.t. de stabiliteit, horizontale verplaatsing en rotatie van de piler onder invloed van de eindfase...
report 1977
document
Anonymus, A. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de onderzoekingen die tussen november 1974 en mei 1976 zijn ingesteld naar de uitvoerbaarheid, de koeten en de bouwtijd van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Behalve personeel van de Rijkswaterstaat zijn bij dit onderzoek technici betrokken geweest uit het bedrijfsleven en van...
report 1976
Searched for: classification%3A%22TPL250100%22
(1 - 19 of 19)