Searched for: classification%3A%22TPN100400%22
(61 - 80 of 143)

Pages

document
Kruse, G.A.M. (author)
Er is een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de erosie van monsters van een klei-onderlaag van een blokkenglooiing in Zeeland. De erosie van ongeroerde monsters is vergeleken met die van ongeroerde monsters die zijn geconditioneerd door afwisselend respectievelijk vriezen en drogen, bevochtigen en drogen, zout- en zoetwaterbaden. Tevens is...
report 1997
document
Van, M.A. (author), Molendijk, W.O. (author)
This technical document describes the behaviour of peat and gives an overview of the design methodes for peat. Subject headings include general characteristics and classification issues, prototypes of peat problems, design and calculation methods, special construction techniques, parameter determination safety aspects and monitoring.
report 1997
document
Venmaas, A.A.M. (author)
In dit rapport wordt een tweetal methoden beschreven om de werkelijk aanwezige sterkte van een dijk beter te benaderen. De beschreven methoden hebben betrekking op: 1 het verhogen van de berekende stabiliteitsfactor op grond van voorkennis omtrent de aantoonbaar opgetreden hoogste (historische) waterstand; 2 voorspelling vooraf van de mogelijke...
report 1996
document
Anonymus, N.N. (author)
De redenen voor het uitvoeren van het onderzoek zijn gelegen in het feit dat voor de beoordeling van de kwaliteit van klei altijd is uitgegaan van de kennis en ervaring uit het verleden. Dit betekent dat vooral gekeken werd naar de samenstelling van de lutum- en zandfracties. Bij vergelijking van de eisen die daarvoor door verschillende...
report 1996
document
Beschrijving van het het herstel van een oeverafschuiving, inclusief foto's van voor en na de afschuiving.
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
The current report is a Technical Report in which the results of various studies are brought together and placed in some sort of logical context. The aim of the report is to give insight into the properties of clay that are important for dike construction and to give direction to an unequivocal evaluation of clay. Based on the functions to be...
report 1996
document
Den Heijer, F. (author)
In deze notitie wordt een globale indicatie gegeven van het waterstandsverloop tijdens storm ten behoeve van de bepaling van de reststerkte van dijken.
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
In de periode januari-februari van 1995 zijn in zowel de Rijn als de Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen die behoren tot de hoogste van deze eeuw. Bij Lobith steeg het water tot 16,68 meter boven NAP, bij Borgharen tot 45,71 meter boven NAP. Op beide rivieren was tevens sprake van een topafvoer van water, die langer heeft geduurd dan...
report 1995
document
Van Riemsdijk Eldik, J. (author), Hofmann, H.J. (author), Stoutjesdijk, T. (author)
In dit verslag wordt ingegaan op de grondmechanische aspecten welke een rol kunnen spelen bij het dimensioneren van alternatieve dijkbekledingen (blokkenmatten, schanskorven, zandzakken). Aan twee aspecten wordt aandacht besteed. Ten eerste wordt bekeken of er voldoende kennis is om voor de diverse systemen na te kunnen gaan onder welke...
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
In december 1993 zijn in Rijn en Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen. Bij Lobith steeg het water tot 16,39 meter boven NAP (25 december), bij Borgharen trad zelfs de hoogste afvoer van deze eeuw op met een bijbehorende waterstand van 45,90 meter boven NAP (22 december). Op de beide rivieren was tegelijkertijd sprake van een topafvoer. Dat...
report 1994
document
Ndikilo, E.W. (author)
The low-lying countries as The Netherlands are strongly dependent on good (safe) river and seadefences. Driven by the necessity to withstand the water, during centuries the engineers built up their knowledge on hydraulic engineering, and particularly on constructing of dikes and proteetion measures. The design of these dikes has been carried out...
report 1994
document
Calle, E.O.F. (author), Weijers, J.B. (author)
In deze notitie wordt de conceptversie van de nieuwe rekenregel voor de controle op het mechanisme piping bij rivierdijken gepresenteerd. Het is de bedoeling om deze rekenregel in een aantal projecten te gaan toepassen ender directe begeleiding van werkgroep B van de TAW. Na deze eerste fase kan de definitieve regel warden opgesteld en via de...
report 1994
document
Calle, E.O.F. (author), Weijers, J.B. (author)
Concept rekenregel voor piping bij rivierdijken.
report 1994
document
Stefess, H. (author), Eijgenraam, A.A. (author)
In deze bundel zijn rekenregels op het gebied van de grondmechanica opgenomen. Met de rekenregels kunnen, binnen de aangegeven grenzen, berekeningen worden uitgevoerd door gebruikers die bekend zijn met waterbouwkundige ontwerpmethoden en constructies. Aangezien de rekenregels slechts de kern van een onderwerp weergeven, en niet alle...
report 1991
document
De Rijke, W. (author)
Dit grootschalig modelonderzoek vormt de verificatie van een rekenmodel, dat ontwikkeld is door Grondmechanica Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het rekenmodel voorspelt de lengte van de pipe onder een waterkerende constructie als functie van het verval over de constructie en een aantal specifieke grondeigenschappen. In dit verslag...
report 1991
document
Meijers, P. (author)
In deze handleiding wordt ingegaan op het tweede bezwijkmechanisme, namelijk het afschuiven van taludbekledingen. Het gaat hier alleen om oppervlakkige afschuivingen dus afschuiven van alleen de bekleding of van de bekleding met een klein deel van de ondergrond. Geen aandacht wordt besteed aan de macrostabiliteit van het talud. De handleiding...
report 1990
document
Meijers, P. (author), De Groot, M.B. (author), Lubking, P. (author)
Sinds 1985 wordt er door Grondmechanica Delft in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde/Waterbouwspeurwerk onderzoek gedaan naar de grondmechanische stabiliteit van taludbekledingen. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoek naar de stabiliteit van oever- en dijkbekledingen uit gezette steen. Het onderzoek is uitgevoerd...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Het hoogwater op de Rijn van maart 1988 staat op de derde plaats van de rivierhoogwaters van deze eeuw. De afvoer van maart 1988 werd alleen door de hoogwaters van 1920 en 1926 overtroffen. Laatstgenoemde hoogwaters waren de oorzaak van uitgebreide overstromingen en veel schade. Dit was bij het hoogwater van maart gelukkig niet het geval. Op de...
report 1988
document
Lindenberg, J. (author)
1. In opdracht van Rijkswaterstaat is een oriënterende studie uitgevoerd naar de effecten voor het binnentalud van een dijk bij gemiddelde overslagdebieten van 0,1 l/s/m1, 1 1/s/m' en 10 1/s/ra'. Er werd uitgegaan van golfcondities welke in het Benedenrivierengebied kunnen optreden. Tijdens de studie werd speciale aandacht besteed aan de...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
Bij het ontwerp van nieuwe ofte versterken waterkeringen zijn een groot aantal disciplines betrokken. Om met diverse disciplines gezamenlijk tot een goed ontwerp te kunnen komen is inzicht in en begrip voor elkaars benaderingswijzen en argumenten noodzakelijk. Deze leidraad heeft tot doel de sterktebepaling van grond te beschrijven. Deze...
report 1988
Searched for: classification%3A%22TPN100400%22
(61 - 80 of 143)

Pages