Searched for: classification%3A%22TPN100400%22
(81 - 100 of 143)

Pages

document
Kruse, G.A.M. (author)
In de periode van 1985 tot en met 1987 zijn veld- en laboratoriummetingen verricht betreffende de doorlatendheid, watergehalte en erosiebestendigheid van de bekleding van dijken met een grasbedekking in het rivieren- en kustgebied van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd op dijken die geheel uit kleiig materiaal bestonden en op dijken met een...
report 1988
document
Anonymus, N.N. (author)
leidraad bij geotechnisch-(sonderingen en boringen) en geologisch-(exploratieboringen en seismischonderzoek) -onderzoek in en nabij waterkeringen. Gericht op nederlandse omstandigheden wordt gewezen op een aantal mogelijke negatieve gevolgen en worden aanbevelingen gedaan om deze te vermijden. De vormen van bodemonderzoek behandeld in deze...
report 1988
document
de Groot, M.B. (author), Bezuijen, A. (author), Burger, A.M. (author), Konter, J.L.M. (author)
The interaction between soil, water and structure is discussed for a bed and slope protection. It is shown that for various types of structures, and various boundary conditions, this interaction can be approached in a uniform way . The hydraulic conditions at the boundaries of the structure and along the non-protected parts of the bed result in...
report 1988
document
Kruse, G.A.M. (author)
In 1986 zijn veld- en laboratoriummetingen verricht betreffende de doorlatendheid, respectievelijk erosiebestendigheid van de bekleding van dijken in het kustgebied van noord, midden en zuid Nederland. De uitkomsten van deze bepalingen van constructieve eigenschappen zijn vergeleken met de samenstelling van de bekledingslaag. Evenals in het...
report 1987
document
Kruse, G.A.M. (author)
Het hier gerapporteerde onderzoek is uitgevoerd in het kader van het ontwikkelen van keuringseisen voor kleigrond voor bekleding van dijken door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat. Het verband tussen het volume van een monster van onverzadigde grond uit een kleibekleding en de daarin aangebrachte zuigspanning is in dit...
report 1987
document
Calle, E.O.F. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In het kader van de studie 'Probabilistische Stabiliteitsanalyse' zijn methoden onderzocht om de effecten van inhomogeniteit van de grondsterkte eigenschappen in rekening te brengen bij de analyse van stabiliteit van taluds (ref. [1]). Met inhomogeniteit bedoelen we het van plaats tot plaats (binnen een grondlaag) op min of meer grillige wijze ...
report 1987
document
Kruse, G.A.M. (author)
De doorlatendheid voor water en de erosiegevoeligheid zijn belangrijke eigenschappen van de kleibekleding van dijken. In 1985 is daarom een onderzoek uitgevoerd naar deze aspekten van kleibekleding zoals die werd aangetroffen op een drietal dijken langs het Pannerdens Kanaal en de IJssel. De lutumgehaltes van de drie bekledingen bedroegen...
report 1987
document
Engering, F.P.H. (author), Hjornaes-Pedersen, A. (author), Barends, F.B.J. (author)
In het kader van het onderzoek van een peilbuizennet langs de nederlandse rivieren, is er een studie uitgevoerd naar de effecten van een geinstalleerde bron in een twee-lagen systeem; een watervoerende zandlaag en een afdekkende klei- of veenlaag [2],[3]. In dit rapport wordt aan de hand van bovengenoemde studie, de vergelijkingen beschreven van...
report 1986
document
Den Haan, E.J. (author)
Lange tijd zijn glijvlak berekeningen uitgevoerd met methoden als die van Hoogenboom/IJsseldijk, Bishop of Spencer. Het gemeenschappelijke van deze methoden is o.a., dat de schuifspanning in een punt van het glijvlak rechtstreeks gerelateerd wordt aan de diepte van het punt. Meer en meer groeit het inzicht, dat deze methoden sterk...
report 1986
document
Den Haan, E.J. (author)
Deze literatuurstudie richt zich op de stabiliteit en de deformaties van taluds op slappe ondergrond. Slappe ondergrond is er in Nederland in overvloed, en taluds die op deze ondergrond worden gemaakt zijn er ook vele, in de vorm van kaden, rivier- en zeedijken, aardebanen van wegen, enz. Dat een studie van de stabiliteit en deformaties van deze...
report 1986
document
Vlaar, M. (author), Barends, F. (author)
Springbelasting, cyclische belasting, algemene tijdsafhankelijke randvoorwaarden.
report 1985
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In de COW-leidraad "Cel- en triaxiaalproeven" die medio 1986 verschijnt is een hoofdstuk opgenomen over de statistische verwerking van de meetresultaten. Ter voorbereiding van dat betreffende hoofdstuk werd een verkennende studie uitgevoerd teneinde de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en de invloed van bepaalde vereenvoudigingen na te...
report 1985
document
Schotman, G.J.M. (author)
In Schelphoek is een proeftalud opgericht, dat voor een deel bestaat uit zandasfalt. Dit talud is belast om het gedrag van zandasfalt in combinatie met onbehandeld zand te bestuderen. Teneinde de waarnemingen met behulp van berekeningen te kunnen beoordelen, is met het elasto-plastische elementen programma PLAXIS een stabiliteitsberekening...
report 1985
document
Te Slaa, G. (author)
Description of the construction of the Feni closure dam in Bangladesh
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
deel 1: feitelijke gang van zaken bij ontwerp en uitvoering en analyse hiervan deel 2: oorzaken afschuiving deel 3: samenvatting, conclusies en aanbevelingen voor volgendeonderzoeken. Naar aanleiding van de zich eind oktober 1984 voorgedaan hebbende afschuiving van een deel (circa 200 m) van het in uitvoering zijnde dijkversterkingswerk te...
report 1985
document
Silvis, F. (author)
De gegevens van Wilderom [4 ] uit Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse Stromen betreffende zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn door Davis [3] bewerkt. Daarbij zijn correlaties gelegd tussen vele geometrische parameters. De correlatiestudie van Davis is een belangrijke basis geweest bij de vaststelling van onder meer de...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Betreffende een proefafschuiving van een dijk in de Auvergnepolder nabij Tholen.
report 1985
document
De Feijter, J.W. (author)
Een aantal rivierdijken is aan de binnenzijde voorzien van een diepdrainage ook wel filterconstructie genaamd. Het controleren van zo'n constructie dient plaats te vinden als het filter geen water afvoert; deze controle mag de dijk met het filter niet beschadigen. In opdracht van werkgroep 2 van de T.A.W. is onderzoek verricht aan een filter van...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
In Hoofdstuk 1 van Deel I is aangegeven om welke redenen een elementenanalyse van de waterspanningsinductie-dissipatieprocessen en van de stabiliteit werden uitgevoerd. De toegepaste methode wijkt in menige punten af van de klassieke aanpak. In het rapport CO 240672/30 worden de resultaten van een stabiliteitsanalyse volgens de voor de...
report 1985
document
Kruse, G.A.M. (author)
In opdracht van het Centrum voor Onderzoek van Waterkeringen (COW) is een literatuurstudie verricht naar de achtergronden van het ontwikkelen van scheuren en geassocieerde structuurelementen in kleigrond. De studie is verricht ten behoeve van het evalueren en opstellen van eisen voor klei voor waterkeringen. Nagegaan wordt welke factoren hierin...
report 1985
Searched for: classification%3A%22TPN100400%22
(81 - 100 of 143)

Pages