Searched for: classification%3A%22TPN2000%22
(1 - 15 of 15)
document
Bles, F. (author)
De veiligheid van de regionale keringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De keringen zijn uitgebreid getoetst en waar nodig verbeterd. De provincies en de waterschappen hebben intensief samengewerkt om tot een gezamenlijke aanpak van normering, toetsen en ontwerpen te komen. Dit heeft geresulteerd in een instrumentarium voor de...
report 2015
document
Van Barneveld, N. (author), De Moel, H. (author), Weeda, A. (author)
Het programma Rotterdam Climate Proof en het Waterplan Rotterdam richten zich op het klimaatbestendig maken van de stad en haar omgeving. In dat kader is voor het thema waterveiligheid onderzoek verricht naar de klimaatbestendigheid van de regionale waterkeringen. Een andere aanleiding voor het onderzoek naar de regionale keringen is de...
report 2014
document
Baltissen, J. (author), Ruitenbeek, M. (author), Koeze, R. (author), Van Drimmelen, C. (author)
De waterbestendige stad is een van de zes gebiedspilots in het deltaprogramma veiligheid, waarin de noodzaak en consequenties van nieuwe waterveiligheidsnormen en de toepasbaarheid van de zogenaamde meerlaagsveiligheidsbenadering is onderzocht. In de regio Amsterdam is de veiligheidsopgave complex. Het betreft een dichtbevolkt stedelijk gebied...
report 2012
document
Ogunyoye, F. (author), Stevens, R. (author), Underwood, S. (author)
The research found that in the large majority of situations where temporary and demountable systems have been used, they have provided adequate protection. There have been some occasions however where operational processes or inaccurate hydraulic assessments has led to a failure of the systems. These failings highlighted the importance of...
report 2011
document
Mol, R. (author), Meulepas, G.J. (author)
report 2008
document
Van Hemert, H. (author)
De ‘Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen’ beschrijft de systematiek voor het toetsen van de veiligheid van verschillende typen regionale waterkeringen, te weten: boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en droge of compartimenteringskeringen. Deze integrale leidraad bevat een verbeterde versie van de reeds eerder separaat...
report 2007
document
Steetzel, H.J. (author)
Het voorliggende onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de wijze waarop het verloop van het instroomdebiet en de binnenwaterstand afhangen van de breedtegroei van de bres. De resultaten van deze verkenning geven aan in hoeverre (of en zoja, met welke middelen) nader onderzoek naar het proces van bresgroei gewenst is en wat de...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
In dit Technisch Rapport is de kennis gebundeld, die is opgedaan bij het onderzoek naar de veiligheid van boezemkaden in ons land. Aanleiding tot dit onderzoek was de doorbraak van een kade langs een zijtak van het Noordzeekanaal in januari 1960, die tot gevolg had dat een woonwijk in de polder Oostzaan inundeerde en de bevolking geëvacueerd...
report 1993
document
Belgraver, P. (author)
Samenvatting van het onderzoek over de periode 1972-1993.
report 1993
document
Belgraver, P. (author)
Samenvattingen van het systematisch boezemkadeonderzoek door de DWW in opdracht van TAWE.
report 1986
document
Anonymus, N.N. (author)
In deze nota zal aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre het sterktegedrag van een bepaald aantal monsters werkelijk representatief is voor het sterktegedrag van de laag waaruit ze afkomstig zijn. Tevens zullen aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek om enerzijds vragen te beantwoorden waarop in deze nota door gebrek .aan...
report 1975
document
Belgraver, P. (author)
Opzet van het systematisch boezemkadeonderzoek.
report 1973
document
Belgraver, P. (author)
Opzet van het shystematisch boezemkadeonderzoek.
report 1973
document
Belgraver, P. (author)
Jaarlijks overzicht van de systematische analyses van boezemkades door het Centrum Onderzoek Waerkeringen (COW). Over iedere kade werd door het Centrum een rapport uitgebracht, dat wordt ondersteund door rapporten van het Laboratorium voor grondmechanica, dat het grondmechanisch onderzoek heeft uitgevoerd. In deze rapporten wordt in detail...
report 1972
document
Suurhof, J.G. (author), Jansen, P.P. (author)
Rede uitgesproken bij de installatie van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen door de Minister van Verkeer en Waterstaat, J.G. Suurhoff, en het antwoord van de voorzitter van de TAW op deze rede, prof.ir. P.P. Jansen. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van de overstromingen in Tuindorp-Oostzaan in 1960. De commissie is...
report 1965
Searched for: classification%3A%22TPN2000%22
(1 - 15 of 15)