Searched for: classification%3A%22TPN400300%22
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Stamhuis, E. (author)
Dit document biedt een persoonlijke terugblik van de in 1998 overleden hoogleraar civiele techniek Eize Stamhuis, die bij de Deltadienst een stempel heeft gezet op de afsluitingstechnieken voor een aantal Deltawerken: de Zandkreekdam, de Veerse-Gatdam, de Grevelingendam, de Volkerakdam, de Haringvlietdam en de Brouwersdam. Voor deze werken zijn...
report 1998
document
Engelaan, A. (author)
Onderzoek naar de voor- en nadelen van zandworsten bij bodembescherming en voor de aanleg van perskaden.
report 1985
document
Voor de Oesterdam is gekozen voor een zo oostelijk mogelijk tracé, gecombineerd met een omkading van het Markiezaat. Teneinde het gebied ten oosten van de dam bereikbaar te houden voor schepen die een onbeperkte doorvaarthoogte behoeven, wordt een schutsluis aangelegd. De aanleg van de Oesterdam vindt gefaseerd plaats. Daarbij worden in eerste...
report 1984
document
Keuring van filtermaterialen, dustpan zuigen. Roltransport van filtermateriaal, plaatsen van de ondermat, plaatsen van de bovenmat, erosiebescherming, opschonen. Stabiliteit van koppen (zand en steen). Ontzanden. Storten van steen, Verdichten, verankeringen, vehalen van de Jan Heymans. Erosie- en aanzandingsonderzoek. Inspectiewerk. Carjan...
report 1983
document
Ervaringen met het verdichtingsschip Mytilus. Deze deelnota behandelt de evaluatie van het verdichtingsschip de Mytilus en wel met name de werktuigkundige problemen welke tijdens de bedrijfsvoering zijn opgetreden alsmede de hiervoor gevonden oplossingen. In het algemeen kan worden gesteld dat de Mytilus redelijk aan de verwachtingen heeft...
report 1983
document
In deze nota is getracht alle voor het ontwerp relevante aspecten op relatief beknopte wijze te beschrijven en samen te vatten tot een aantal ontwerpeisen incl. de te hanteren toleranties. Hierdoor wordt het mogelijk om in de besteksfase en tijdens de uitvoering van het bestek terug te . vallen op de achtergronden van het waarom van de diverse...
report 1982
document
Huis in ‘t Veld, J.C. (author)
In deze rapportage zijn gedetailleerd de ervaringen opgedaan tijdens de uitvoering en de controles achteraf bij damaanzet Roggenplaat Zuid vastgelegd. De grondmechanische aspecten (hoofdstuk 5) en de invloed hiervan op het ontwerp (hoofdstuk 6), zijn beknopt reeds eerder gerapporteerd (2PROBU-M-820 ). Naar aanleiding van deze rapportage is...
report 1982
document
Crans, H. (author), Boom, L. (author), van Mazijk, A.S. (author), Mouw, K.A.G. (author)
In 1980 is gestart met het project "Evaluatie ONW archief". De doelstelling hierbij was de in de archieven van ONW opgeslagen kennis en ervaring opgedaan tijdens 25 jaar praktijkonderzoek en ontwikkeling beter toegankelijk te maken door het vervaardigen van een aantal afgeronde publicaties. In 1981 is een quantitieve analyse gemaakt van het...
report 1982
document
In de nota Aanzandingsverwachting, 340AZA-N- 1 s door de werkgroep AZA de te verwachten hoeveelheid aanzanding afgeschat tussen de verschillende komponenten van het funderingsbed. Die nota beperkt zich tot de voorspelling van de zandlagen voor één enkele pijler en de vertaling van deze zandlagen naar een gemiddelde laagdikte en een scheefstand...
report 1982
document
Bliek, B. (author)
Uit de gedachtenwisseling die met verschillende deskundigen heeft plaatsgevonden werd geconcludeerd dat voortgezet modelonderzoek naar ontgrondingen en aanzanding bij zeer korte expositietijden (orde 10 à 15 minuten) in twijfelachtige mate zicht zou bieden op kwantitatief betrouwbaarder resultaten. Wel werd verwacht dat met zogenaamde...
report 1982
document
Davis, P. (author)
Tijdens de uitvoering van de trilplaat verdichting van de filterconstructie damaanzet Schouwen deden zich de volgende problemen voor: (1) De vereiste verdichtingsgraad werd met het toegepaste trilproces niet gehaald, terwijl proeven t.p.v. het werkterrein Schelphoek hadden uitgewezen dat met het toegepaste trilproces gemakkelijk de gestelde...
report 1981
document
report 1981
document
Borsje, E. (author)
Omdat gebleken is dat bij de damaazet Rogggenplaat zuid meer aanzanding is dan bij Schouwen, is een aanpassing van het filterontwerp noodzakelijk. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de gevonden meetresultaten en de consequenties voor het vigerend ontwerp. Verder worden alternatieve oplossingen binnen het vigerend ontwerp in...
report 1981
document
Davis, P.G.J. (author)
Samenvattende nota over de ervaringen van de verdichting van de ondergrond onder de as van de stormvloedkering in de Oosterschelde. In deel 2 wordt de periode 1980-1982 geëvalueerd. Besproken worden ontwerpuitgangspunten, uitvoeringservaring en opgedane nieuwe kennis. In deel 3 worden behandeld: - kosten -planning -vormen van deelovereenkomsten ...
report 1981
document
Davis, P. (author)
damaanzet, en een terugkoppeling van de verkregen resultaten naar de ontwerpuitgangspunten, kan worden nagegaan in hoeverre de oorspronkelijk gehanteerde ontwerpuitgangspunten nog juist zijn c.q. bijgesteld dienen te worden. Tevens zal de grootte van een aantal ontwerpuitgangspunten nauw samenhangen met de wijze van uitvoering van het damaanzet...
report 1981
document
Davis, P.G.J. (author)
Samenvattende nota over de ervaringen van de verdichting van de ondergrond onder de as van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Planning van de Mytilus en de Johan V. Functioneren van de trilnaalden.
report 1981
document
Bestek en voorwaarden voor de aanleg van de Westelijke Markiezaatskade, meet detailtekeningen en staat van hoeveelheden.
report 1980
document
Schellekens, J.P. (author)
report 1980
document
Bestek voor de aanleg van het zuidelijk deel van de Oesterdam, gedetailleerde voorwaarden, hoeveelheden, uitvoeringseisen, gedetailleerde bouwtekeningen.
report 1980
document
Gedetailleerde eisen voor de werken bij de damaanzetten en de bodembescherming rond de Oosterscheldekering.
report 1980
Searched for: classification%3A%22TPN400300%22
(1 - 20 of 37)

Pages