Searched for: classification%3ATPG190122
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Boers, M. (author)
Dit document bevat een fenomenologische beschrijving van het faalmechanisme duinafslag. Er wordt beschreven welke belasting en welke sterkte er onder maatgevende omstandigheden aanwezig zijn. Vervolgens wordt beschreven hoe het faalmechanisme duinafslag plaatsvindt, hoe dit kan leiden tot falen van de primaire waterkering en hoe de...
report 2015
document
Boers, M. (author)
Binnen het programma Sterkte en Belastingen van Waterkeringen (SBW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt kennis ontwikkeld ten behoeve van de periodieke toets van de waterkeringen in Nederland. Een onderdeel van dit programma betreft de ontwikkeling van een nieuw toetsinstrumentarium voor de duinwaterkeringen aan de Noordzeekust....
report 2008
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
The dune erosion prediction method presently used to assess the safety level of dunes along the Dutch coast was developed for situations with wave periods up to Tp = 12 seconds, while situations can be expected with wave periods larger than Tp = 12 seconds. Preliminary analyses of the potential influence of longer wave periods on dune erosion...
report 2006
document
Dahlerus, C.J.; Egermayer, D. (author)
The main objectives of this study was to analyze waves and water levels, from existing climate data, to make conclusions about how the beach, particularly the sand dunes, at Ystad Sandskog has been influenced by the coastal climate up to today. Based on available forecasts, possible scenarios were developed for this area, making it possible to...
report 2006
document
The dune erosion prediction method presently used to assess the safety level of dunes along the Dutch coast was developed for situations with wave periods up to Tp = 12 seconds, while situations can be expected with wave periods larger than Tp = 12 seconds. Preliminary analyses of the potential influence of longer wave periods on dune erosion...
report 2006
document
anonymous, A. (author)
Voor het toetsen van de veiligheid van de Nederlandse duinenkust wordt thans gebruik gemaakt van een probabilistisch rekenmodel (conform [TAW, 1984]) dat gebaseerd is op het profielmodel Duros [Vellinga, 1986]. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een eerste versie probabilistisch rekenmodel DuinToets (versie 0.0) waarbinnen een meer...
report 2003
document
Den Heijer, F. (author)
De Leidraad Zandige Kust wil een praktisch hulpmiddel zijn bij de uitvoering van beheer en beleid van de zandige kust als waterkering. De Leidraad is derhalve primair bedoeld voor beheerders van (duin)waterkeringen en secundair voor anderen met beheerstaken aan de zandige kust. Ook beleidsmakers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en...
report 2002
document
Tung, T.T. (author)
The problem in coastal erosion is wide spread in areas located in the coastal environment. However, in many developing countries, planning and coastal management have not gained much process due to several factors, one of which is the lack of understanding the influences in the coastal system. Vietnam is no exception to this problem. Located on...
report 2001
document
Onderwater, M.C. (author)
In order to yield an expression for the probability of breaching, in this desk study the mechanism that play a role in the initiation of breaching of dunes are described and preliminary quantified. In addition a pragmatic description for the assessment of the combined probability of breaching is elaborated. From this it was concluded that...
report 1998
document
De Valk, C.F. (author), Steetzel, H.J. (author)
Dune erosion during storms is a dynamical process. Failure of a dune to protect the hinterland flooding depends on the loads (sea level, wave height) and duration of these loads. This study investigates the description of the statistics of the load histories of extreme storms for load modelling on dunes.
report 1997
document
Leadon, M.E. (author)
In terms of both coastal erosion and structural damage Hurricane Opal may prove to have been the most destructive storm ever to impact the coastal zone of Florida. Structural damage, as well as, beach and dune erosion occurred throughout all of the Panhandle from Escambia to Franklin counties. Damage extended to a lesser degree into lower Gulf...
report 1995
document
Stolk, A. (author)
De vraag is welke morfodynamische processen relevant zijn voor het sedimenttransport, zowel onder storm als onder rustig weer kondities. Hierbij is van belang in hoeverre deze processen zich afspelen binnen de aktieve zone, hoeveel sediment er verplaatst wordt en hoe groot de sedimentuitwisseling is tussen de aktieve zone en het laagdynamische...
report 1991
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) onderzoek uitgevoerd naar het dwarstransportproces tijdens duinafslag. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving van het dwarstransport hetgeen de basis vormt voor het...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
course contribution on the calculation of dune erosion due to storms
report 1990
document
Kraus, N.C. (author)
This report consists of seven papers dealing with numerical simulation of beach change that were recently published by members of the Coastal Engineering Research Center, US Army Engineer Waterways Experiment Station, and colleagues from other organizations. The papers collectively provide an overview of the state of research and engineering...
report 1990
document
de Looff, A.P. (author)
In de zeereep bij Bergen aan Zee bevindt zich lokaal bebouwing waarvan de faalkans begin februari 1990 werd ingeschat op 1/20 à 1/50 per jaar. De Directie Noord Holland van Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een vergelijkende studie van een aantal alternatieven om deze faalkans te verlagen tot 1/500 per jaar. De in behandeling zijnde...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Because dunes protect a large part of The Netherlands against coastal flooding and inundation, it is vital to guarantee the strength of these natural sea defenses. Besides sea defense, dunes have other functions. Sandy shorelines and dunes are frequently eroded. A legal framework has been developed that guarantees the required safety-level of...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Door de directie Friesland zijn berekeningen gemaakt naar de deltaveiligheid van deze raaien (notitie ANW 89.37 en notitie ANW 89.46). Aan de DWW is gevraagd om commentaar te geven op de genoemde notities ANW 89.37 en ANW 89.46, alsmede aan te geven op welke wijze de veiligheid van dit deel van Ameland berekend dient te worden. CONCLUSIES Bij de...
report 1989
Searched for: classification%3ATPG190122
(1 - 20 of 48)

Pages