Searched for: classification:TPG190122
(1 - 20 of 47)

Pages

document
Anonymus, N.N. (author)
report 1981
document
Dahlerus, C.J.; Egermayer, D. (author)
The main objectives of this study was to analyze waves and water levels, from existing climate data, to make conclusions about how the beach, particularly the sand dunes, at Ystad Sandskog has been influenced by the coastal climate up to today. Based on available forecasts, possible scenarios were developed for this area, making it possible to...
report 2006
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1981
document
De Rijke, W.G. (author)
Aan de Zuidwest kust van Walcher en bevindt zich op diverse locaties een duinenrij met steile vooroever. Toepassing van de Leidraad Duinafslag voor de beoordeling van de veiligheid tegen doorbraak onder superstorm omstandigheden is niet goed mogelijk. Daarom zijn voor een drietal maatgevende raaien tijdsafhankelijke duinafslag berekeningen m.b.v...
report 1986
document
Steetzel, H.J. (author)
Bij de zuidwestkust van Walcheren ligt de getijgeul pal onder de kust. Naar aanleiding van problemen welke zich in deze situatie voordoen bij strikte toepassing van de "Leidraad voor de beoordeling van duinen als waterkering" heeft in Werkgroep 5 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-5) overleg plaatsgevonden over de...
report 1987
document
Vellinga, P. (author)
Op 3 januari 1976 werd de Nederlandse kust getroffen door een stormvloed, waarbij op vele plaatsen langs de kust een waterstand werd bereikt, welke gemiddeld slechts één maal per 20 jaar voorkomt. Aangezien deze stormvloed vrij omvangrijke duinafslag tot gevolg had, verdient het aanbeveling de voorlopige richtlijn op zijn waarde te onderzoeken...
report 1978
document
Cirkel, R.J. (author)
report 1979
document
Leadon, M.E. (author)
In terms of both coastal erosion and structural damage Hurricane Opal may prove to have been the most destructive storm ever to impact the coastal zone of Florida. Structural damage, as well as, beach and dune erosion occurred throughout all of the Panhandle from Escambia to Franklin counties. Damage extended to a lesser degree into lower Gulf...
report 1995
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Vrijling, J.K. (author)
report 1980
document
Hoozemans, F.M.J. (author), Van Vessem, P. (author)
Het uiterlijk van de Nederlandse kust is zeer gevarieerd. Gebieden met kilometers brede duinen worden afgewisseld met kustgedeelten waar een enkele duinregel de overgang van land naar zee markeert. Voor de analyse van de verdedigingssituatie van de kust en het voorspellen van de ontwikkeling van de kustlijn, is kennis van de afwisseling in de...
report 1989
document
Loman, G.J.A. (author)
In opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is reeds vele jaren onderzoek verricht naar de mate van duinafslag tijdens stormvloed. Dit heeft eind 1982 geleid tot de introductie van een rekenmodel (DUROS) waarmee voor een willekeurig profiel aan de Nederlandse kust de verwachte duinafslag tijdens stormvloed kan...
report 1986
document
Tilmans, W.M.K. (author)
Dit onderzoek omvatte zowel proeven met vaste waterstand, teneinde de invloed van de stormvloedstand, de golfcondities en de duinhoogte op de hoeveelheid duinafslag te bepalen, alsook proeven met variërende waterstand voor het onderzoek naar duinafslag bij meer gecompliceerde beginprofielen dan het zogenaamde referentieprofiel (gemiddeld profiel...
report 1983
document
Schijf, J.B. (author)
Eerste proeve van een richtlijn voor het berekenen van duinafslag tijdens een stormvloed in opdracht van de Technische Commissie voor de Waterkeringen.
report 1972
document
Van de Graaff, J. (author)
De leidraad, die in eerste instantie bedoeld is voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als primaire waterkering, is opgebouwd uit de volgende drie hoofdelementen: - Een rekenmodel voor de verwachting van duinafslag tijdens stormvloed. Dit rekenmodel vormt een belangrijk onderdeel van de hierna genoemde toetsingsmethodes (hoofdstuk 3)...
report 1984
document
De Valk, C.F. (author), Steetzel, H.J. (author)
Dune erosion during storms is a dynamical process. Failure of a dune to protect the hinterland flooding depends on the loads (sea level, wave height) and duration of these loads. This study investigates the description of the statistics of the load histories of extreme storms for load modelling on dunes.
report 1997
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Stive, M.J.F. (author)
Het beoogde resultaat van deze studie is een voorspel ling te geven van de ligging van de kustlij n in 1990, 1995 , 2000 , 20 10, 2020 , 2050 en 2090 . Niet aIleen het verlangde onderscheidend vermogen in de tijd is groot , ook het verlangde ru imtelijk oplossend vermogen is hoog: van de or de een kilometer. Deze vraagstelling is vooral bepaald...
report 1989
document
Tilmans, W.M.K. (author)
Het blijkt niet mogelijk een afdoende uitspraak te doen over de vereiste hoogte van het duin in de reservestrook, aangezien geen goed inzicht bestaat in het bezwijkmechanisme van een duin bij erosie door golfoverslag. Wel is in voornoemde nota aangegeven hoe hoog de reservestrook zou moeten zijn om golfoverslag tot een acceptabel percentage te...
report 1983
document
Verhagen, H.J. (author)
course contribution on the calculation of dune erosion due to storms
report 1990
Searched for: classification:TPG190122
(1 - 20 of 47)

Pages