Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 12 of 12)
document
Ter Heerdt, G. (author)
Literatuuronderzoek naar het effect van natuurvriendelijk onderhoud op de ecologische kwaliteit, de ideale frequentie van maaien en schonen, het nut van het afvoeren van maaisel, de beste manier van baggeren, en de beste onderhoudsmachines.
report 2010
document
Van Heijst, M.W.I.M. (author), Cleveringa, J. (author), De Kok, J.M. (author)
Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de rijkswateren en de kustlijn verschillende taken en belangen: • Natte netwerkbeheerder: aanleg en onderhoud van het vaarwegennet; • Kustlijnzorg, bestrijden structurele achteruitgang van de kust en compenseren zandverliezen op dieper water; • Vergunningverlener van ontgrondingen in rijkswateren; •...
report 2005
document
Hummel, S. (author), Most, H. van der (author), Verschuur, E.A. (author)
report 1993
document
Van der Putten, W.H. (author), Peters, B.A.M. (author)
In de Nederlandse zeereep is helm de belangrijkste zandstabiliserende plantensoort. Helmbegroeiing degenereert op plaatsen waar geen zand aanstuift. Deze degeneratie treedt op als gevolg van aantasting van de planten door parasitaire en pathogene microorganismen, aanwezig in de wortelzone van helm. Er kan daardoor een kale, verstuivingsgevoelige...
report 1993
document
Johanson, J.C.P. (author), Van den Hoek, K. (author)
De Houtribdijk is bedoeld als onderdeel van de ringdijk van de Markerwaard en vormt de verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Op het talud aan de zijde van het huidige Markermeer, bedoeld als binnentalud van de Markerwaard, ligt een bekleding waaraan schade optreedt. Deze nota is opgesteld om de volgende redenen: - Om inzicht te verschaffen in...
report 1988
document
Van Herpen, H. (author)
Gezien de beschikbare tijd is het onderzoek in principe beperkt gebleven tot systemen bestemd voor reeds bestaande civieltechnische voorzieningen (geen nieuwbouw), die een directe relatie tussen inspectie en onderhoudsprognose leggen en waarvan de beschikbare kennis goed toegankelijk is. De volgende systemen zijn onderzocht: 1. wegen 2....
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
De opbouw van het rapport is als volgt. Eerst wordt in hoofdstuk 2 een aantal begrippen gedefinieerd die als uitgangspunt voor de studie dienen, te weten onderhoud, kwaliteit, grenstoestand, faal-, bezwijkraechanisme en schade. Hieraan gerelateerd worden de begrippen eisen, normen en gedragsmodellen uitgewerkt. Voorts wordt in dit hoofdstuk...
report 1988
document
Swart, C.J. (author), Van Deen, J.K. (author)
Om te komen.tot de formulering van onderzoeksplannen in het kader van CUR commissies A27: Meettechnieken en Inspectiesystemen, en A28: Normen en gedragsmodellen, is een inventarisatie gemaakt van de constructietypen van de zee- en rivierdijken in Nederland, waarbij tevens het een en ander is aangegeven over de mechanismen die een rol spelen bij...
report 1987
document
Moll, J.R. (author), Kok, M. (author), Laboyrie, J.H. (author)
report 1986
document
Anonymous, A. (author)
1. Er is een inventarisatie en evaluatie verricht van de huidige staat van onderhoud van (rijks)waterkeringen langs de kust. Bij de evaluatie is de huidige beheer- en onderhoudspraktijk als uitgangspunt gehanteerd. Tevens in aangegeven hoe op basis van dit uitgangspunt het onderhoud in de toekomst dient te worden voortgezet en wat dit in...
report 1986
document
Tafeiëff, L. (author)
In dit onderzoek naar het gedrag van zandgolven zullen de volgende twee vragen beantwoord worden: - In hoeverre, en zo ja hoe snel, bouwt een bij het baggeren afgevlakte zandgolf zich weer op? - Wat is de invloed van eventuele heropbouw op het onderhoudsbaggerwerk in scheepvaartgeulen als de Euro-Maasgeul? Via lineaire regressie is geprobeerd...
report 1982
document
Hogervorst, D. (author), Montauban, C.C. (author), Reintjes, R.C. (author), Boon, A.J. (author), Volp, S. (author), Woestenenk, A.J. (author)
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een afsluitbare dam in de Oosterschelde is de vraag naar voren gekomen, wat de te verwachten levensduur is van open steenasfalt toegepast als bodembescherming. Het probleem parameters vast te stellen, die de kwaliteit van open steenasfalt eenduidig kunnen vastleggen. Het is gebleken dat het eigenlijk...
report 1976
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 12 of 12)