Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 63)

Pages

document
Bisschop, C. (author), De Groot, B. (author), Zethof, M. (author), Leenders, J.K. (author)
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft voor 58 dijkringgebieden het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers, geanalyseerd. Na deze afzonderlijke dijkringringgebieden worden in dit rapport de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Maasdal in de provincie...
report 2015
document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma Rivieren heeft als doel het formuleren van een integrale lange termijnaanpak, voor de Maas en voor de Rijntakken, waarin de integrale (ruimtelijke) opgaven en oplossingsrichtingen voor het rivierengebied voor de lange termijn (2100) benoemd zijn en de sleutelkeuzes voor de inrichting vastgelegd. Waterveiligheid en...
report 2011
document
Patzke, S. (author)
Deltares is door de Waterdienst gevraagd een hoogwaterbericht te schrijven voor de hoogwaters op de Maas in november 2010 en januari 2011 en het hoogwater op de Rijn in januari 2011. Het voorliggende document bevat deze hoogwaterrapportage. De rapportage is vooral beschrijvend en bedoeld om het hoogwater te documenteren.
report 2011
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Sloff, C.J. (author), Erdbrink, C.D. (author)
report 2008
document
Weerts, A.H. (author)
report 2007
document
Schultz, S. (author), Overkamp, B. (author), Strijbosch, F. (author)
Rijkswaterstaat Limburg (RWS) wil zo snel mogelijk een aantal natuur(vriende)lijke oevertrajecten langs de Maas realiseren. Aanleiding hiervoor is ondermeer de kaderrichtlijn water, die stelt dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. De oeverzone voldoet niet aan het ecologisch streefbeeld en bestaat over grote aaneengesloten trajecten uit...
report 2007
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author), Buren, R. van. (author)
report 2006
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2006
document
Weerts, A.H. (author)
report 2006
document
Weerts, A.H. (author)
report 2006
document
Weerts, A.H. (author), Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2006
document
Weerts, A.H. (author)
report 2006
document
Van Gerven, L. (author)
Vanaf 1996 is de Wet op de Waterkering van kracht die voor gebieden met een primaire waterkering een bepaald beschermingsniveau voorschrijft. Voor de Maas betekent dit dat de dijken een beschermingsniveau van 1250 jaar moeten garanderen met uitzondering van sommige dijken in de Getijmaas die een beschermingsniveau van 2000 jaar hebben. Maximale...
report 2006
document
Baan, P.J.A. (author)
report 2005
document
Werner, M.G.F. (author)
report 2005
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Stolker, C. (author), Goede, E.D. de (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Jagers, H.R.A. (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 2005
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2004
document
Ververs, M. (author), Werner, M.G.F. (author)
report 2004
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 63)

Pages