Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(21 - 40 of 58)

Pages

document
Burcharth, H.F. (author), Liu, Z. (author), Jenssen, M.S. (author), Van der Meer, J.W. (author), D' Angremond, K. (author)
The paper presents a design formula for Tetrapod armour on a 1:1.5 slope exposed to head-on random wave attack The formula predicts the relative number of broken Tetrapods as function of: the mass of the Tetrapods, the concrete tensile strength and the wave height in front of the structure. Thus, the formula addresses the observed problem of...
report 1995
document
D' Angremond, K. (author), Van der Meer, J.W. (author), Van Nes, C.P. (author)
in this study an analysis concerning the pulsating and impact portion of the tensile stresses inside tetrapod armour units is presented. The data has been obtained from a series of small scale model tests performed at Delft Hydraulics. Stresses have been measured using a load cell technique developed and made available by Coastal Engineering...
report 1995
document
Van der Meer, J.W. (author), De Wit, J.M. (author)
More than six kilometers of rehabilitation works on sea defences at the Essequibo and West Deroerara coast of Guyana has been constructed within one year. This shows the fast construction of the riprap revetment design. The performance of the structure was good until the last month of construction when two slip failures occurred of a bout 100 m...
report 1996
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag is een aangepaste versie van het gelijknamige verslag uit 1993. Het verslag geeft een samenvatting van nieuwe resultaten met betrekking tot golfoploop en golfoverslag bij dijken. Het verslag geeft hiervoor ontwerp- of toetsformules. Verschillende invloeden zijn door middel van reductiefactoren in de formules verwerkt. Dit zijn de...
report 1997
document
Calle, E.O.F. (author), Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author)
Hoofdstuk 2 bevat een leeswijzer waarin het gebruik van dit rapport vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. Tevens bevat dit hoofdstuk een begrippenlijst en een paragraaf over de rekenmodellen samenhangende veiligheidsfilosofie voor waterkeringen. De verschijnselen opbarsten piping, heave en achterloopsheid worden in hoofdstuk 3 beschreven....
report 1999
document
De Rouck, J. (author), Troch, P. (author), Van der Walle, B. (author), Van der Meer, J.M. (author), Van Damme, L. (author), Medina, J.R. (author), Willems, M. (author), Frigaard, P. (author)
Wave run-up on a rubble mound breakwater is investigated. Prototype measurements are carried out on the Zeebrugge breakwater. Two 2D (1:30) and one 3D (1:40) scale models are tested. Measured prototype storms are simulated and parametric tests are performed. Wave run-up is detected by a novel step gauge allowing to detect wave run-up more...
report 2000
document
Kremer, R.H.J. (author), Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author), Koehorst, B.A.N. (author), Calle, E.O.F. (author)
Dit Technisch Rapport is geheel gericht op de waterkerende functie en beoogt een bundeling te zijn van de geotechnische aspecten van waterkerende grondconstructies. Andere functies zoals wonen, verkeer, landbouw etc. komen derhalve uitsluitend ter sprake, voor zover er een wisselwerking is met de waterkerende functie. Nieuwe ontwikkelingen op...
report 2001
document
Van der Meer, J.W. (author)
This report is from Dutch origin and is a translation into English. In the Netherlands it is used as a guideline for safety assessment and design of dikes. Assessment of the required dike heights for wave run-up and wave overtopping is important in the Netherlands and has a long history. Some parts of this report, therefore, refer tot typical...
report 2002
document
Van der Meer, J.W. . (author)
Richtlijnen voor het berekenen van golfoploop en golfoverslag over dijken en andere constructies met een talud. Effect van de berm, ondiep voorland en het breken van golven.
report 2002
document
Van der Meer, J. (author)
Overzicht met foto's van verschillende typen dijkbekledingen met daarbij de ruwheidsfactoren die gebruikt kunnen worden bij het berekenen van golfoploop en golfoverslag
report 2002
document
Van der Meer, J.W. (author), Wouters, J. (author)
Voor teenbestortingen bij dijken en een ondiep, flauw voorland ontbreken eenduidige ontwerpregels. De huidige praktijk en ervaring met teenbestortingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan is een eenduidige definitie gegeven van wat precies onder een teenbestorting moet worden verstaan. Daarnaast zijn verschillende ontwerpmethoden van...
report 2002
document
Groenewold, S. (author), Ruardij, P. (author), Van der Meer, J. (author), Duineveld, G. (author), Bergman, M. (author), Rijnsdorp, A. (author)
Het doel van dit deelproject om de effecten van de aanleg van Flyland (veranderingen gesuspendeerd inert particulair materiaal in de waterkolom, fytoplanktonconcentraties en sedimentatie) op lager trofisch niveau (macrobenthos) beter door te vertalen naar hogere trofische niveaus zoals b.v. garnalen en vissen. Het gaat om een kwantitatieve...
report 2003
document
Steendam, G.J. (author), Van der Meer, J. (author), Verhaeghe, H. (author), Besley, P. (author), Franco, L. (author), Van Gent, M.R.A. (author)
One of the main objectives within the EU-project CLASH (www.clash-eu.org) was to create a generic prediction method for wave overtopping at coastal structures by means of the Neural Network technique. An extensive and homogeneous database on wave overtopping was set up within CLASH, mainly with the aim to be used for the training process of the...
report 2004
document
Van der Meer, J.W. (author)
Bij WL is onderzoek uitgevoerd naar stabiliteit van breukstenen taluds bij (zeer) ondiepe voorlanden. De paper voor Coastal Structures 2003 "Stability of rock slopes with shallow foreshores" door van Gent, Smale en Kuiper is een samenvatting van het werk. Hierin wordt voorgesteld een andere periodemaat te nemen dan in de van der Meer formule en...
report 2004
document
Van der Meer, J.W. (author)
Modelonderzoek uitgevoerd in de golfgoot van de Universiteit van Edinburgh naar golfoverslag en golfkrachten op het nieuwe ontwerp van de waterkering van Harlingen. Analyse van de proefresultaten en beschrijving van de consequenties voor het ontwerp.
report 2004
document
Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author), Post, W.J. (author), Heemstra, J. (author)
Bundelt alle aspecten over waterspanningen, zoals die in de laatste decennia zijn ontwikkeld en in vigerende leidraden en voorschriften voor dijkbeheer en –ontwerp zijn genoemd. Voor verschillende typen dijkprofiel zijn concrete situaties in detail uitgewerkt. In dit rapport is in het bijzonder ingegaan op de praktische toepassing bij toetsen en...
report 2004
document
Pearson, J. (author), Bruce, T. (author), Franco, L. (author), Van der Meer, J.W. (author), Falzacappa, M. (author), Molino, R. (author)
This report details the results of the second phase of the additional white spot tests undertaken by the University of Edinburgh. Part A was undertaken by Aalborg University who investigated the effect of wave obliquity. Edinburgh were commissioned to undertake a series experiments to determine the relative difference in overtopping...
report 2004
document
Bos, G. (author), Calle, E. (author), Jansen, H.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Smits, M.T.J.H. (author)
In dit rapport is de kennis gebundeld die is opgedaan bij het onderzoek naar de toepassing van kistdammen en diepwanden in waterkeringen. Het beschrijft onder meer een methode om een dergelijk kunstwerk te ontwerpen en/of te toetsen op een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsnivo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van dijken in het...
report 2004
document
Kortenhaus, A. (author), Van der Meer, J. (author), Burcharth, H.F. (author), Geeraerts, J. (author), Pullen, T. (author), Ingram, D. (author), Troch, P. (author)
CLASH is concentrating on investigations of wave overtopping for different structures in prototype and in laboratory. The model investigations have focussed on wave overtopping and the comparison of overtopping results from small-scale model tests and prototype measurements. Possible differences in the results from small-scale tests and...
report 2005
document
Van der Meer, M.T. (author), Stoop, J.D. (author), Kapinga, H.S.O. (author)
Binnen het onderzoeksprogramma Steenbekledingen heeft voorliggend rapport betrekking op de verdere uitwerking van onderdeel 5.1: 'Algemeen Onderzoek; Toepassing probabilistische rekenmethoden; Kapstok probabilisme'. Een eerste opzet van dit onderdeel is reeds eerder gerapporteerd [Fugro 2004]. Het totale onderzoeksprogramma is nader beschreven...
report 2005
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(21 - 40 of 58)

Pages