Searched for: collection%3Air
(1 - 17 of 17)
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
In dit rapport worden de belangrijkste ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs tussen 1982 en 2009 gepresenteerd. Centraal staat de relatie tussen institutionele ontwikkelingen en de productiviteitsontwikkelingen.
report 2011
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
De noodzaak van productiviteitsgroei in de publieke sector is nu groter dan ooit. Aan deze noodzaak liggen twee ontwikkelingen ten grondslag. In de eerste plaats staan de financiën van de publieke sector onder druk als gevolg van bezuinigingen. In de tweede plaats worden er op de langere termijn knelpunten op de arbeidsmarkt verwacht als gevolg...
report 2011
document
Felsö, F.A. (author), De Groot, H. (author), Van Heezik, A.A.S. (author)
Dit onderzoek richt zich op de productiviteit van afvalinzameling en -verwijdering in de periode 2001-2009. Het doel is het in kaart brengen van productiviteitsontwikkelingen in de sector, inzicht te verschaffen in de onderlinge verschillen tussen gemeenten en beleidskeuzen te identificeren die doelmatigheid bevorderen. Speciale belangstelling...
report 2011
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author)
Dit rapport is het eerste in een serie van drie rapporten over de effectiviteit van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Het beoogt een raamwerk te ontwikkelen waarmee vragen over effectiviteit kunnen worden beantwoord. Het onderzoek kent drie belangrijke uitgangspunten.
report 2011
document
Dumaij, A.C.M. (author)
In its 2011 letter on the subject of the labour market, the Ministry of Health, Welfare and Sports has indicated that it intends to actualize an increase of productivity in the health care sector in order to contribute to a solution for future problems in the labour market. Developing new policy requires insight into policy measures already in...
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Van Hulst, B.L. (author)
De ziekenhuissector staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zo krijgt de sector te maken met financiële beperkingen, groeiende en veranderende zorgvraag en arbeidsmarktknelpunten. Een belangrijke oplossingsrichting voor de uitdagingen is de verbetering van de (arbeids)productiviteit. Productiviteitsgroei is mogelijk te...
report 2011
document
De Bruijn, J.A. (author), Kerpershoek, E.F.P. (author), Dunning, B. (author)
In dit essay staat de vraag centraal hoe het beleid slimmer werken in de publieke sector kan bevorderen. Ter beantwoording van deze vraagstelling is een quick scan gemaakt van vier ontwikkelingen binnen overheidsorganisaties en publieke sectoren, die belangrijke kansen lijken te bevatten, zoals de introductie van Shared Service Centers (SSCs),...
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Eggink, E. (author)
Dit rapport geeft een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in de ziekenhuissector tussen 1972 en 2008. In het bijzonder wordt een analyse gemaakt van de productiviteitsontwikkeling. De aandacht is daarbij vooral gericht op de relatie tussen ontwikkelingen in de productiviteit en veranderingen in de institutionele context.
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Haelermans, C.M.G. (author)
Is een innovatieve school een productieve school? is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. De vraag is relevant, want bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs werken aan innovaties. Maar wordt het onderwijs hier ook beter van? Daarover gaat dit boekje. Het beschrijft de resultaten van een kwantitatieve studie...
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Van Hulst, B.L. (author), Koot, P.M. (author)
Onderhavig onderzoek betreft een literatuurstudie naar krachtige sturingsinstrumenten die de productiviteit in de publieke sector kunnen verbeteren. Hiertoe is een groot aantal internationale en nationale studies geïnventariseerd voor een aantal specifiek sectoren: politie, onderwijs, zorg, openbaar bestuur en de uitvoering van de sociale...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Bos, J.W.B. (author), Koot, P.M. (author), Balk, B.M. (author)
Dit rapport analyseert de reguleringsmethode van TenneT door de NMa en beantwoordt drie door de NMa voorgelegde vragen. De eerste vraag betreft de mate waarin de huidige reguleringsmethode leidt tot de juiste prikkels voor TenneT om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen. De tweede vraag betreft de mate waarin de huidige...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Van Hulst, B.L. (author), Koot, P.M. (author)
IPSE Studies heeft een studie verricht naar de meetbaarheid van de productiviteit in de publuieke sector en naar instrumenten om de productiviteit te bevorderen. Uit een uitgebreide literatuurstudie volgt een aantal interessante conclusies. Deze conclusies monden samen met een inventarisatie van beschikbare gegevens uit in een advies voor een...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Wats, M.G. (author)
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een planningsmodel en de daarbij behorende instrumenten voor programmatie en planning van het zorgaanbod in ziekenhuizen in Vlaanderen. Het planningsmodel geeft antwoorden op de vraag wat het optimale programmatie- of planningsniveau is voor de diverse ziekenhuisdiensten, in termen van beddencapaciteit...
report 2010
document
Koolman, X. (author), Blank, J. (author), Koot, P. (author)
In sommige delen van de overheid speelt de vraag of de verdeling van middelen binnen de overheid wel optimaal is. Investeringen in het onderwijs bijvoorbeeld leveren zowel individueel als maatschappelijk rendement op. Als een land investeert in onderwijs kan dat besparingen opleveren in de bestrijding van criminaliteit, in de uitgaven aan...
report 2009
document
Blank, J.L.T. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Hulst, B.L. (author)
Het betreft een onderzoek in opdracht van de VO-raad naar innovaties in het voortgezet onderwijs en de verspreiding en determinanten van deze innovaties. Op basis van interviews, een vragenlijst en een economisch model schetsen wij een beeld van innovaties op scholen. In het rapport gaan we in op de definitie van het begrip innovatie en benoemen...
report 2009
document
Koning, P.W.C. (author), Eggink, E. (author)
Al geruime tijd staat verbetering van de productiviteit en effectiviteit van de overheid op de politieke agenda. Door de snel oplopende vergrijzing is het beslag op arbeid door de overheid kostbaarder dan voorheen. Ook is het de vraag of allerlei recente systeemwijzigingen, zoals in de zorg, politie en sociale zekerheid, de komende jaren hun...
report 2007
document
Blank, J. (author), Koot, P. (author), Desczka, S. (author), Van Hulst, B. (author)
Rapport in opdracht van Ministerie van Soociale zaken en Werkgelegenheid ism Ecorys Nederland Bv
report 2007
Searched for: collection%3Air
(1 - 17 of 17)