Searched for: collection%3Air
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Tromp, J.P.M. (author), Schrijver, J.M. (author)
Automatische Voertuiggeleiding in het Collectieve Openbaar Vervoer is een manier om op kosten, vooral op personeelskosten, te besparen. Er is intussen een groot aanbod aan nieuwe automatische vervoersystemen maar er wordt te weinig aandacht geschonken aan de mogelijkheden bij de bestaande systemen. In deze studie is op basis van technische...
report 2002
document
Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Sectie Verkeerskunde in opdracht van Peeters Advies en Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het collectief openbaar vervoer kampt met grote financiële tekorten, welke gedekt worden door subsidies van de overheid. De tekorten zijn met name groot bij het stads- en streekvervoer. Eén van de...
report 2000
document
Hansen, I.A. (author), Muller, T.H.J. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Delft, Dienst Stadsontwikkeling. Bij de bestaande reisinformatie-, voertuigdetectie- en verkeersbeheersingssystemen van het openbaar vervoer te Delft ontbreekt volledig de actuele, dynamische reisinformatie. Vertragingen worden niet geregistreerd, zodat de vervoerbedrijven niet efficiënt kunnen bijsturen en de...
report 1998
document
Hansen, I.A. (author), Muller, T.H.J. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Delft, Dienst Stadsontwikkeling. Bij de bestaande reisinformatie-, voertuigdetectie- en verkeersbeheersingssystemen van het openbaar vervoer te Delft ontbreekt volledig de actuele, dynamische reisinformatie. Vertragingen worden niet geregistreerd, zodat de vervoerbedrijven niet efficiënt kunnen bijsturen en de...
report 1997
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van de Rotterdamse Elektrische Tram. In het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten functioneert in Rotterdam sinds 1 april 1994 het 'Vervoer-op-Maat'-systeem. Dit systeem biedt (o.a.) deur-tot-deurvervoer via een combinatie van opgeroepgestuurde voertuigen binnen een achttal districten en de volgens een starre...
report 1995
document
Roedoe, A. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. Voor het stedelijke gebied van Haarlem is een studie gedaan naar de kwaliteit van verschillende openbaar-vervoernetconcepten. Daarbij is gebruik gemaakt van het Systed-toetsingsmodel. Naast het optimaliseren van het openbaar-vervoernetconcept is ook onderzocht wat het...
report 1995
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag, de Gemeente Delft en de Kamer van Koophandel Den Haag. Nadere studie naar de TU-variant heeft uitgewezen dat deze tracé variant van de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol ruim voldoende toekomstwaarde biedt. Op korte termijn (tot 2000 a 2010) kan door de lagere vervoerprognoses worden...
report 1995
document
Erkens, A. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Rijswijk. Ter verbetering van de verbinding per openbaar vervoer tussen Den Haag en Rijswijk Steenvoorde zijn plannen gemaakt voor de aanleg van een tramlijn over de Burgemeester Elsenlaan en door de Plaspoelpolder. Op basis van het in Den Haag en omstreken gebruikte vervoermodel, het AVVO-model van DHV, is...
report 1994
document
Egeter, B. (author), Verroen, E.j. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Smits, C.A. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De doelstelling van dit onderzoek 'Functie-OPTIMalisatie Openbaar Vervoer' (FOPTIMOV) is het ontwikkelen van een instrumentarium ter evaluatie van de functies van het openbaar vervoer (sociale functie, substitutiefunctie, commerciële functie), alsmede de toepassing van dit instrumentarium...
report 1994
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag. In deze studie is de Nieuwe HSL-nota aan een kritische toetsing onderworpen. Deze toetsing is langs drie hoofdlijnen aangepakt, te weten de toetsing van de visie op de HST in Nederland en de prognose van het aantal te verwachten reizigers, de toetsing van de mogelijke treindienstmodellen, d.w.z. de...
report 1994
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Egeter, B. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Projectbureau Noordrand Rotterdam. In dit rapport is de vervoerkundige haalbaarheid onderzocht van een shuttlehalte in de Noordrand van Rotterdam aan de mogelijk nieuw aan te leggen HSL tussen Rotterdam en Schiphol onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat een halte voor de binnenlandse hogesnelheidsshuttle Amsterdam -...
report 1994
document
Bruijn, A.A. (author)
Het net van openbaar vervoerlijnen is opgebouwd uit verschillende stelselvormen. Elk stelsel heeft specifieke kenmerken als fucntie en verplaatsingsafstand. Volgens de systeemopbouwtheorre wordt per stelsel een lijnennet opgebouwd. Voor verplaatsingen over verschillende stelsellagen moet tussen de stelsels overgestapt worden. Deze overstap wordt...
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Rijksluchtvaartdienst. Uit de behoefte de internationale concurrentiepositie van de Randstad te versterken is op initiatief van het ORI het zgn. ARGUS-concept ontwikkeld, dat beoogt door snelle verbindingen tussen de vier grote steden en Schiphol de Randstad te laten functioneren als een (meerkernige) metropool. In...
report 1994
document
Bruijn, A.A. (author)
In deelrapport I van de studie "Verschillende stelselvormen op één lijn" zijn kansrijke combinatielijnen geselecteerd. In dit deelrapport worden enkele van die ideeën in de praktijk getoetst. In de Drechtsteden zijn de volgende combinatielijnen uitgewerkt: - combinatie Citybus-Stadsbus - koppelen stadsbuslijnen - combineren regionaal railsysteem...
report 1994
document
Hakkesteegt, P. (author), Muller, T.H.J. (author)
Het maximaliseren van de substitutiefunktie van het kollektief openbaar vervoer maakt de realisatie van integraal kwaliteitsmanagement noodzakelijk. Hierbij zijn procesmanagement, operationele beheersing en passagiersinformatie de belangrijke drijfveren. Dit rapport geeft inzicht in de noodzaak, de uitgangspunten, de mogelijkheden en de...
report 1994
document
Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies. In dit rapport wordt verslag gedaan van een studiereis die in het kader van de studie 'Systeemopbouw openbaar vervoer in stedelijke gebieden' in oktober 1992 is gemaakt naar een aantal Duitse steden van verschillende omvang, te weten Hamburg, Lübeck, Hannover, Wunstorf...
report 1993
document
Van Goeverden, C.D. (author), Van den Heuvel, M.G. (author)
Rapport in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Met het oog op een meer doelmatige opzet van het openbaar-vervoeraanbod is aan de TUDelft de theorie van de systeemopbouw ontwikkeld. Het openbaar vervoer wordt volgens deze theorie opgebouwd in verschillende stelsels met elk hun eigen funktie. In deze studie is de theorie van de...
report 1993
document
Erkens, A. (author)
Ypenburg per vliegend openbaar vervoer, een titel die min of meer de conclusie van het onderzoek weergeeft: een toekomstige woonwijk Ypenburg is dusdanig te ontsluiten met het openbaar vervoer, dat geconcureerd kan worden met de auto ('vliegensvlugge' OV-verbindingen). De eerste stap die in het ontwerp genomen moet worden is het vaststellen van...
report 1993
Searched for: collection%3Air
(1 - 20 of 29)

Pages