Searched for: collection:hydraulic_reports
(1 - 20 of 98)

Pages

document
Caland, P. (author)
Verslag over de stormvloed van 30/31 januari 1877, beschrijving van schade, ondergelopen gebieden en waterstanden, dijkdoorbraken, bresinformatie.
report 1877
document
Caland, P. (author)
Verslag over de stormvloed van 14/15 oktober 1881, beschrijving van schade, ondergelopen gebieden en waterstanden.
report 1882
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889.
report 1889
document
Anonymus, A. (author)
stormvloedverslag
report 1894
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894.
report 1895
document
Verslag over de stormvloed van 12/13 maart 1906, beschrijving van schade, ondergelopen gebieden en waterstanden, dijkdoorbraken, bresinformatie.
report 1906
document
Officieel verslag over de stormvloed van 0 September/1 October 1911 door Rijkswaterstaat.
report 1912
document
van Heyst, D.A. (author)
Overzicht van stormvloeden (1500 - 1825) die tot overstromingen langs de Zuiderzee geleid hebben. Aanleiding was de overstroming van 1916, en men wilde weten of deze stormvloed inderdaad uniek was.
report 1916
document
Ramaer, J.C. (author)
Officiëel verslag over de stormvloed van 13/14 januari 1916 door Rijkswaterstaat. Deze stormvloed leidde tot nogal wat overstromingen in Zuiderzee gebied en was de directe aanleiding tot het starten van de Zuiderzeewerken (aanleg afsluitdijk en aanleg IJsselmeerpolders).
report 1916
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In het rapport worden vragen beantwoord ten aanzien van stormvloeden. Voornamelijk hoe hoog stijgen deze vloeden en hoe vaak treden ze op? Een overzicht als gewenst kan verkregen worden door middel van frequentie-kromme der vloedhoogte.
report 1938
document
Anonymous, A. (author)
In de nota worden enkele berekeningen verricht voor het bepalen van de benodigde dijkshoogte te Rotterdam. De lagere liggende gedeelten van den dijk zijn verwoest door een brand. Dit geeft aanleiding om rekening te houden met de toekomstige mogelijkheden. Dit rapport geeft een advies voor de hoogte van de dijken en straten bij de wederopbouw.
report 1940
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
Stroband, H.J. (author)
Bij de bestudering van de modeluitkomsten 1948 valt het op, dat de maximum superstormvloedshoogte te Mond der Donge aanzienlijk hoger ligt dan de maximum superstormvloedshoogte te Lith. Deze maximum standen waren respectievelijk voor Mond der Donge 4,45 NAP en voor Lith 3,74 NAP. Uit de berekeningen van M0+M2+M4+M6 volgt een overeenkomstig...
report 1950
document
Volker, F. (author)
Het peil, waartoe een bepaald hoogwater op een gegeven punt langs onze kust of onze zeearmen zal stijgen, is afhankelijk van een groot aantal factoren, welke verdeeld kunnen worden in onveranderlijke en veranderlijke factoren. De onveranderlijke factoren zouden met elkaar kunnen worden genoemd de geografische invloed. Deze invloed wordt bepaald...
report 1951
document
Boeschoten, W.G. (author)
Dit rapport omvat een beschrijving van de voornaamste stuifdijken op de eilanden Vlieland en Terschelling. De oudere stuifdijken welke geheel in het duingebied zijn opgenomen en thans geen functie meer vervullen, zijn buiten beschouwing gelaten. Beschreven worden de volgende stuifdijken: - Vlieland: Westpunt, Kroonspolders, Vliehors. -...
report 1954
document
van de Velde, P.A. (author), Gerritse, F. (author)
Gedetailleerd rapport van de afsluiting van het stroomgat bij Schelphoek na de stormramp van 1953. Het rapport gaat in detail in op de waterloopkundige aspekten, het laboratoriumonderzoek, de warnemingen in het veld en tot slot ook op de uitvoering van het werk (grondwerk, zinkwerk, de afsluitingen, de hoeveelheiden en kosten. Tot slot worden...
report 1955
document
van Veen, J. (author)
A short survey of the nine floods which have ravaged the Netherlands since 1877 is here presented. The flooded areas are given on the maps; the figures in the tables give the inundated surface in ha per province. From these data it can be seen of what great importance the closing of the Zuiderzee and of the inlets between the Westerschelde and...
report 1956
document
Anonymus, A. (author)
Gedetailleerd verslag van de stormvloed van 1 februari 1953, de schade aan dijken en duinen en maatregelen tot het provisorisch herstel van de schade. Het oorspronkelijke rapport is uitgebracht in één band, maar om praktische redenen in losse pdf's per hoofstuk ondergebracht.
report 1961
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 16 februari 1962.
report 1962
document
Sanders, P. (author)
Effect van de stormvloed van Februari 1962 op de landaanwinningswerken in de Waddenzee
report 1962
Searched for: collection:hydraulic_reports
(1 - 20 of 98)

Pages