Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(41 - 60 of 5,549)

Pages

document
Van Steeg, P. (author), Labruijere, A. (author), Mom, R. (author)
The stability of grass covered slopes on primary flood defences under wave attack is an important aspect with respect to the strength of the entire dike. In a grass slope many transitions to objects (poles, stairs, fences, buildings et cetera) or other revetments (concrete, asphalt, placed block revetment) can be present. This can potentially...
report 2015
document
Bles, F. (author)
De veiligheid van de regionale keringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De keringen zijn uitgebreid getoetst en waar nodig verbeterd. De provincies en de waterschappen hebben intensief samengewerkt om tot een gezamenlijke aanpak van normering, toetsen en ontwerpen te komen. Dit heeft geresulteerd in een instrumentarium voor de...
report 2015
document
Korevaar, T.J.A. (author)
Potential breakage of armour stone could be a problem when it is exposed to many rough handling events after it is purchased and before it is permanently placed in the breakwater. This could be a significant problem when the rock is intended for a dynamically stable structure, for example berm breakwaters. Especially the grading of the rock...
report 2015
document
Hoffmans, G. (author)
Voorstel voor vaststellen invloedsfactoren voor objecten op dijken in relatie tot de sterkte van de grasmat.
report 2015
document
Van der Spek, A. (author), Elias, E. (author), Lodder, Q. (author), Hoogland, R. (author)
Dit onderzoek is een verkenning van het effect van mogelijke toekomstige morfologische ontwikkelingen aan de kust op de jaarlijkse suppletiebehoefte van de Nederlandse kust. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van aannemelijke scenario's van kustontwikkeling in de komende eeuw op de functies van de kust...
report 2015
document
Kobus, B. (author)
De komst van een nieuwe normering voor waterveiligheid in 2017 maakt een verandering noodzakelijk van denken in overschrijdingskansen naar denken in overstromingskansen. Uiterlijk in 2050 moet dit leiden tot waterkeringen die aan deze norm voldoen. De Unie van Waterschappen ontwikkelde samen met de waterschappen en STOWA een implementatiestrategie.
report 2015
document
Salauddin, M. (author)
In the design of rubble mound breakwaters, nowadays single layer systems using concrete armour units have become more common practice compared to conventional two layer systems. However, after the introduction of the accropode in eighties, a small number of single layer armour units have been developed over the years; for example core-loc, A...
report 2015
document
Den Bieman, J. (author), Smaale, A. (author)
In het voorliggende rapport wordt een werkwijze beschreven voor het afleiden van hydraulische ontwerprandvoorwaarden ten behoeve van HWBP 2015 projecten, zodanig dat deze ontwerpen niet bij de eerstvolgende toetsronde worden afgekeurd. Hierbij is zoveel mogelijk geprobeerd om aan te sluiten bij voorziene ontwikkelingen binnen WT12017. Er is per...
report 2015
document
Golumbeanu, M. (author), Nicolaev, S. (author)
Concepts and principles of integrated coastal zone management for the countries around the Black Sea. Legal framework and the current state of the coastal zone (Natural condition, anthropogenic pressures, protected areas, interaction, marine transport). Institutional and political frameworks. Analysis of problems and opportunities for...
report 2015
document
Kolen, B. (author), Vermeulen, C.J.M. (author), Terpstra, T. (author), Kerstholt, J. (author)
In this research vertical evacuation is defined as the displacement of people to dry floors in buildings or public shelters that are located inside the threatened or flooded area. Vertical evacuation strategies can be implemented in combination with, or as an alternative to, preventive evacuate in case preventive evacuation is not entirely...
report 2015
document
Baart, F. (author)
Rekenmethode voor huidige en toekomstige zeespiegelstijging: Dit rapport beschrijft de methode om de huidige zeespiegel te beschrijven. De methode is veranderd ten opzichte van de vorige methode doordat het statistisch model gebruik maakt van de heranalyse van wind gegevens en rekening houdt met mogelijke niet-lineaire zeespiegelstijging. De...
report 2015
document
Straathof, J. (author)
Onderzoek naar de ontgrondingen rond brugpijlers met een focus op de ontrgronding rond de pijlers van de Waalbruggen in Nijmegen. Door het graven van een nevengeul ontstaat een andere hydraulische situatie waardoor de bescherming rond de pijler aangepast moet worden.
report 2015
document
Een set handreikingen opgesteld voor het ontwerpen van dijkbekledingen, naar aanleiding van de ervaringen van het projectbureau Zeeweringen. Deel 1 bevat de algemene uitgangspunten, deel 2 gaat over steenzettingen, deel 3 over asfaltbekledingen, deel 4 over breuksteenbekledingen en deel 5 over grasbekledingen. Deel 1 heeft een eigen indeling op...
report 2015
document
Bosters, M.C.J. (author), Kaste, D.L. (author)
De toetsing en het ontwerp van teenbestortingen bij dijken in Nederland worden momenteel uitgevoerd met de rekenregel uit het Technisch Rapport Steenzettingen of de hiervan afgeleide, verbeterde rekenregel van Projectbureau Zeeweringen (PBZ). De huidige rekenregels veronderstellen dat er één maatgevende waterstand is op basis waarvan direct de...
report 2015
document
Boers, M. (author)
Dit document bevat een fenomenologische beschrijving van het faalmechanisme duinafslag. Er wordt beschreven welke belasting en welke sterkte er onder maatgevende omstandigheden aanwezig zijn. Vervolgens wordt beschreven hoe het faalmechanisme duinafslag plaatsvindt, hoe dit kan leiden tot falen van de primaire waterkering en hoe de...
report 2015
document
De Vriend, M. (author)
Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale interviews zijn opvallende en soms richtinggevende uitspraken gedaan. Deze zijn geanalyseerd,...
report 2015
document
Steenhuis, M. (author), van Doorn, J. (author), Voegman, L. (author), Walda, M. (author), Meurs, P. (author)
De veiligheid staat voorop, maar de Deltawerken hebben ook een grote cultuurhistorische betekenis. Deze pilotstudie gaat daarop in. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat hebben een convenant opgesteld waarin onder meer is vastgelegd dat de cultuurhistorische waarden van waterstaatswerken bij transformaties moeten worden...
report 2015
document
Hoffmans, G. (author)
Deze rapportage geeft een validatie van belastingfactoren voor geometrische overgangen, overgangen tussen bekledingen, trappen en overig dijkmeubilair. De validatie is gebaseerd op verschillende praktijkproeven uitgevoerd in Nederland en België, waar de cumulatieve overbelastingsmethode in relatie tot de definities van het schadegetal is...
report 2015
document
Anonymus, A. (author)
De eisen, uitgangspunten en aanpak bij de ontwikkeling van het ontwerpinstrumentarium 2014 zijn op veel punten gelijk aan de aanpak en uitgangspunten bij de ontwikkeling van semi-probabilistische toetsvoorschriften in het WTI2017. Dit is nodig omdat toets- en ontwerpvoorschriften onderling consistent moeten zijn. Een ontwerp mag immers niet...
report 2014
document
Van Oudenhoven, A.P.E. (author), Siahainenia, A.J. (author), Sualia, I. (author), Tonneijck, F.H. (author), Van der Ploeg, S. (author), De Groot, R.S. (author)
Indonesia is home to the largest area of mangrove forests in the world. Urban expansion, aquaculture farms, oil-palm plantations and timber extraction have caused an estimated decline of about 1.2 million hectares of Indonesia’s mangroves since the 1980’s, and currently only 3 million hectares remain. The major cause of mangrove conversion is...
report 2014
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(41 - 60 of 5,549)

Pages