Searched for: contributor%3A%22Agema%2C+J.F.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Hutter, R.A. (author)
In deel 2 van het afstudeerwerk is een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven op basis van twee ontwerpplannen voor havenuitbreiding uit de jaren '70.
master thesis 2003
document
Hutter, R.A. (author)
master thesis 2003
document
Hesen, J.C.G. (author)
master thesis 1987
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Haasnoot, N.M.J. (author), Schinkelshoek, W.G. (author)
Teneinde meer inzicht te krijgen in de kosten-bepalende factoren van een zandsluiting, wordt in het voorliggende werk het baggerproces besproken, voorzover dat van invloed is op het afstudeerwerk. De productie en de weekkosten van een baggerschip, in samenhang met het aantal baggerschepen, zijn de, voor de zandsluiting, relevante gegevens, die...
master thesis 1985
document
Riksen, A.J.O.M. (author)
Na een onderzoek, waarin het ontstaan van de huidige vorm van het splitsingspunt Keteldiep - Kattendiep in de monding van de IJssel wordt uiteengezet, is ingegaan op de schaalmodelproeven, die uitgevoerd zijn om meer inzicht te krijgen in de sedimentbeweging in riviersplitsingspunten. Zo heeft Bulle in 1926 algemene modelproeven gedaan in een...
master thesis 1985
document
Fokkens, M. (author), Kuppers, P. (author)
In rapport M1834 wordt het belang van de stroombeeldontwikkeling voor de stabiliteit van de bestorting bevestigd. Omtrent het voorspellen van de stroombeeldontwikkeling (parametrische beschrijving) en in het bijzonder van snelheden en turbulentie-intensiteiten bij de bodem wordt opgemerkt dat nog veel systematisch onderzoek verricht zal moeten...
master thesis 1985
document
Heezen, F.T. (author), van der Stap, A.C.M. (author)
Onderwater storten van zand wordt in de waterbouw veel toegepast. Twee belangrijke voorbeelden hiervan zijn het opbouwen van kunstmatige eilanden in de Beaufort zee en het opspuiten van dijklichamen ten behoeve van de Deltawerken. De sterkte en stabiliteit van een zandlichaam zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals dichtheid en...
master thesis 1985
document
Te Duits, H.M.E. (author)
In de Tokyo Bay wordt een oeververbinding gerealiseerd tussen de plaatsen Kawasaki en Kisarazu. Twee kunstmatige eilanden vormen van dit project een onderdeel. Deze eilanden zijn noodzakelijk als verbinding tussen de bruggen en de tunnel (zie tekening) en bieden plaats aan het ventilatiegebouw, de onderhoudsruimten, de tunnelinrit, parkeerruimte...
master thesis 1985
document
Kraaijeveld van Hemert, J.R. (author), Haverkamp Begemann, A.P. (author)
Aan de hand van de opgestelde voorwaarden en het programma van eisen in het eerste deel van dit afstudeerverslag is een ontwerp voor een arctische olie-produktie-constructie tot stand gekomen. In de literatuur is veel te vinden over reeds ontwikkelde concepten waarbij de faciliteiten ruim boven het wateroppervlak gesitueerd zijn. Over het...
master thesis 1985
document
Vroon, J.H. (author)
Een rivier bestaat uit bochten, overgangsvakken en tegenbochten. In vergelijking tot een bocht is de bodemligging t.p.v. een overgangsvak meer gelijkmatig verdeeld over de breedte van de rivier, zodat bij lage afvoer de waterstand daar ter plaatse maatgevend zal zijn voor de scheepvaart. Om inzicht te krijgen in de bevaarbaarheid van een rivier...
master thesis 1984
document
Lantsheer, C. (author), Neerings, H. (author)
Na een korte beschrijving van het doel van de compartimenteringswerken in hoofdstuk 3 volgt in hoofdstuk 4 een overzicht van het onderzoek naar mogelijke sluitingsmethoden, beperkt tot drie alternatieven, waarbij nader te verrichten onderzoek naar zandsluitingen centraal staat gezien de enorme kostenbesparingen. De vergelijking van de...
master thesis 1984
document
De Bruyn, L. (author)
In het hierna volgende afstudeerwerk is een globaal ontwerp gemaakt voor een stormvloedkering in de Zeeschelde nabij Antwerpen. De kering heeft tot hoofddoel het beschermen van het gebied rondom de tijrivier. Het verslag is in drie delen gesplitst, n.l.: deel I): Vooronderzoek waaruit blijkt dat voor een afdoende bescherming van het...
master thesis 1984
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In een oude uiterwaard langs de linker IJsseloever ligt de stadswijk "De Hoven" welke beschermd wordt tegen hoge rivierstanden door een zomerkade, thans bandijk. Er zitten drie coupures in de banddijk. De huidige waterkering voldoet niet aan de nu geldende normen m.b.t.: - kruinshoogte - ligging van gas-, waterleiding, electriciteit-, PTT-kabel...
master thesis 1984
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
De Boven-IJssel neemt een bijzondere plaats in bij de morfologische studie. In 1969 is in dit stuk IJssel namelijk de bochtafsnijding bij Rheden-De Steeg tot stand" gekomen". Met betrekking tot de morfologische gevolgen is dit een zeer interessant stuk IJssel. Aan de bochtafsnijding zijn reeds meerdere studies gewijd. Dit werd o.a. in 1970...
master thesis 1983
document
Linnekamp, H.M. (author)
Sinds de mens in staat is de natuur naar zijnhand te zetten, heeft hij dit naar hartelust gedaan. Hoe minder hij in staat was de gevolgen op langere termijn te overzien, hoe méer de directe gevolgen op de voorgrond traden. Dit geldt op vele gebieden, ook op het gebied van de waterbouwkunde. De Rijn is een fraai voorbeeld van dergelijk handelen....
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de waterwegen in de Belgische Kempen en in Nederlands midden-Limburg. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige situatie, voor wat betreft de kanalen, die in aanmerking komen om verruimd te worden en het gebied, waarin zij gelegen zijn. Tevens wordt ingegaan op de zand- en...
master thesis 1983
document
Van Staverden, J.H. (author)
Detailed analysis of river groynes, extensive literature overview, additonal study on fiction and friction coefficients of several material interfaces (especially between rock and geotextile). Aanlysis of erosion downstream of a groyne with the method of Garde. Field tests.
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Deze studie beoogt een beknopt overzicht te geven van het Belgisch binnenvaartwegennet en van het vervoer te water in België. België beschikt over een uitgebreid waterwegennet, bestaande uit een groot aantal kanalen en rivieren. Dit net heeft in de loop van de tijd heel wat uitbreidingen en moderniseringen ondergaan en ook nu nog zijn een groot...
master thesis 1983
document
Lodder, J.J.P. (author)
De Hoogwatervoorspelling voor de Maas is tot op heden altijd gemaakt Vanuit het looptijden beginsel. Het huidige model correleert de waterstanden van de Maas te Jambes, bij Namen, en de Ourthe bij Comblain-au-Pont aan de waterstand, 7 uur later, bij Borgharen. Een station aan de Ourthe is niet zonder reden gekozen omdat het totale strcomgebied...
master thesis 1983
Searched for: contributor%3A%22Agema%2C+J.F.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 45)

Pages