Searched for: contributor%3A%22Bakker%2C+W.T.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Mulderij-Meijer, G.J. (author)
Experimenteel onderzoek naar de validiteit van een sediment pick-up functie. Sinds 1988 is door Bakker en Van Kesteren gerapporteerd over de ontwikkeling van een sediment pick-up theorie. De theorie beschrijft erosie van horizontale zandlagen onder invloed van hoge stroomsnelheden. Uit de theorie is op analytische wijze een sediment pick-up...
master thesis 1999
document
Feenstra, T.D.S. (author)
De laaggelegen delen van Nederland en de gebieden langs de rivieren worden tegen hoog water beschennd met een stelsel van waterkeringen, waaronder dijken. Over dijkbouw is veel bekend, maar over het bezwijken van een dijk veel minder. Dit is wel een steeds belangrijker wordend onderwerp. In de probabilistiek wordt met het mogelijk falen van een...
master thesis 1999
document
Regout, W.D. (author)
Voor allerlei activiteiten op en bij zee is het gewenst om pijpleidingen of kabels onder water te leggen. Teneinde op de bodem te grote overspanningen (free span) te voorkomen is het gelijkmatig ondersteunen en het van boven afdekken van de leiding een veel voorkomende eis. De gelijkmatige ondersteuning kan worden bereikt door de leiding op een...
master thesis 1996
document
Somers, C. (author)
De bresgroeiproef in 't Zwin op 7 oktober 1994 heeft onder andere een serie trillomeetgegevens opgeleverd. Een trillo is een speciaal voor deze proef ontwikkeld instrumentje, dat kan worden gebruikt om de bodemligging in de bres te bepalen. Er zijn registraties van veertig trillo' s beschikbaar; deze zijn in dit rapport uitgewerkt tot een aantal...
master thesis 1995
document
Van Engelen, H.J. (author)
Onderzoek naar de invloed van drijvende golfbrekers op de kust van Delfland. Om de werking te zien van het zanddiode-principe in te zien, is zowel voor het langstransport als het dwarstransport, een mathematisch model toegepast op de Delflandse kust. Uit de berekeningen van het langstransport kwam naar voren, dat het mogelijk was om het netto...
master thesis 1995
document
Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
DEEL 1: THEORETISCH VOORONDERZOEK In oktober 1994 zal in het natuurgebied het Zwin een experiment worden uitgevoerd, waarin de stroomgatontwikkeling in een dijk zal worden onderzocht. Doel van het project is een verificatie van de geometrie van het stroomgat (de bres) tijdens de eerste fasen van bresgroei zo dicht mogelijk bij schaal één- op-één...
master thesis 1995
document
Van der Biezen, S.C. (author)
In the scope of NOURTEC, an EEC project, efforts are made to simulate the behaviour of executed foreshore supplies with the aid of mathematical computer models. One of the models used are line models. On behalf of the DUT two studies contribute to NOURTEC line modelling. One concentrates on the longshore transport, and the present study focuses...
master thesis 1995
document
Zwiers, M. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Grote voordelen van zandsuppleties t.o.v. een verdediging met harde constructies (bv. strandhoofden) zijn de relatief lage aanlegkosten, de flexibiliteit en het feit dat het uiterlijk van de bestaande kust gehandhaafd blijft. Een nadeel is de...
master thesis 1990
document
De Haas, B.F. (author)
Bij het erosieproces, dat aan de problemen met betrekking tot duinafslag ten grondslag ligt, dienen 2 verschillende situaties vergeleken te worden: 1e) de buiten-storm periode 2e) de storm-situatie In de eerste periode treedt langstransport en dwarstransport op en verandert de kustvorm in het algemeen langzaam. De erosie die optreedt is goed te...
master thesis 1990
document
Klomp, W.H.G. (author)
Weinig is bekend omtrent de interacties tussen korrels en vloeistof in een hoog-geconcentreerd zand-watermengsel, zoals dat in een slurry-stroom (zandsluitingen en zettingsvloeiingen) of bij sheetflow (bij zandtransport door golven aan de kust) optreedt. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van experimenten, waarin deze interacties...
master thesis 1990
document
Chittibabu, P. (author)
Visakhapatnam is one of the major ports along the east coast of India. An outer harbar in 1976 is constructed to accomadate large ships and to meet the requirements of the ever growing industries of Visakhapatnam. For the maintainance of the Visakhapatnam outer harbour(VOH) two breakwaters are constructed at the south and east end of the harbar....
master thesis 1989
document
Leenaers, C. (author)
In 1986/87 is een onderzoek gedaan naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte, met als uiteindelijk doel het maken van zandtransportberekeningen. De resultaten van het toen ontwikkelde rekenmodel voldeden niet aan de vereiste nauwkeurigheid, gezien de onbevredigende zandtransporten die ermee berekend werden. Om de...
master thesis 1989
document
Brüning, E.T.F.M. (author)
Doelstelling van de kustdynamica is het begrijpen, beschrijven en voorspellen van allerlei fysische processen in de kustzone. De kustdynamica vormt een deel van het vakgebied van de kustwaterbouwkunde. Verwant aan de kustdynamica is de kustmorfologie, welke een meer fenomenologisch karakter heeft en waarin voorspellingen meer geschieden op grond...
master thesis 1988
document
De Vroeg, J.H. (author)
Voor de kust tussen IJmuiden en Scheveningen zal met behulp van Kalmanfiltering worden onderzocht in hoeverre enkele eenvoudige kustmodellen door metingen worden bevestigd, c.q. bijgesteld. De beschouwde modellen lijn de eenlijntheorie en de tweelijntheorie. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het filter...
master thesis 1987
document
De Vroeg, J.H. (author)
Getracht zal worden om met behulp van een eenvoudig hanteerbare uitdrukking het grootschalig gedrag van brandingsruggen langs de Hollandse kust te beschrijven. Met dit model wordt de hoeveelheid zand bepaald die gepaard gaat met een eventuele beweging van deze ruggen, waarbij het effekt op gemeten lijnwaarden centraal staat. Beschouwd zal worden...
master thesis 1987
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Meijer, E.V. (author)
Dit verslag bevat de resultaten van onderzoek verricht naar watersprongen in hooggeconcentreerde zandwatermengselstromingen, ook mengselsprongen genoemd. Deze mengselsprongen treden op tijdens een horizontale zandsluiting op het bovenwaterstort. Een beschrijving van een bovenwaterstort, d.w.z. wat zijn de relevante stortparameters en hun...
master thesis 1987
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt in beginsel een beschouwing gegeven van de invloed die zeegaten hebben en hadden op het Hollandse kustlijnbeeld. De resultaten van dit onderzoek dienen een onderdeel te vormen van een sediment langs- en -dwarstransportmodel voor de gehele Hollandse kust. In dat kader leek het de auteur bij de aanvang van het huidige...
master thesis 1987
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt getracht met behulp van een eenvoudige mathematische modellering een antwoord te geven op de vraag welke rol het sedimentdwarstransportproces langs de Hollandse kust (van ongeveer Monster in het zuiden tot Bergen in het noorden) sinds het begin van de periode van de grote kustuitbouw (ca. 5.000 C14-jaren Before Present) kan...
master thesis 1987
document
Andringa, A.J. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust tegen erosie, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Een zandsuppletie is een aanvulling van een kust met elders gewonnen zand. Grote voordelen van een zandsuppletie ten opzichte van een verdediging met strandhoofden of een strandmuur zijn de relatief lage aanlegkosten en het feit dat...
master thesis 1987
Searched for: contributor%3A%22Bakker%2C+W.T.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 32)

Pages