Searched for: contributor%3A%22Bezuijen%2C+K.G.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Strijbis, E. (author)
Er zijn verschillende partijen die plannen hebben met betrekking tot het kustgebied bij Katwijk. De plannen hebben betrekking op de vergroting van de veiligheid van de kustverdediging, de capaciteitsvergroting van het gemaal, de ontwikkeling van een zeejachthaven en een scheepvaartpassage tussen de Noordzee en de Oude Rijn voor de...
master thesis 2003
document
Verhagen, B. (author)
In bouwdok Barendrecht worden sinds 1966 elementen gestort voor afzinktunnels. AI die tijd is voor het openen en sluiten van het dok een deel van het dijklichaam tussen Oude Maas en Bouwdok afgegraven en weer opgebouwd. Deze operatie kost elke keer 3,6 miljoen gulden. Het hier gepresenteerde onderzoek bekijkt de mogelijkheden voor een goedkoper...
master thesis 1999
document
Kamphuis, E.H. (author)
For the city of Kampen along the IJssel river a movable flood defence has been designed. This is a floating barrier, which floats up when the water reaches a critical level. This solution was favored because of the limited space and the historical waterfront view.
master thesis 1999
document
Keuzenkamp, A.J.M. (author)
De reden van dit haalbaarheidsonderzoek is het corrosieprobleem van de huidige stalen schuiven in de Stormvloedkering Oosterschelde. Tijdens de bouw van de kering bleek het verven van de schuiven een langdurig proces. Zozeer zelfs, dat men dreigde de officiele opening niet te gaan halen. In overleg met de aannemer is toen besloten een andere...
master thesis 1998
document
Van Zanten, D.C. (author)
In dit rapport wordt een aanvaring van een waterbouwkundige constructie beschreven; met name de interactie tussen een schip en een waterbouwkundige constructie. In eerste instantie wordt uitgegaan van een oneindig stijve constructie, van waaruit een benaderingsmethode wordt gegeven om een scheve aanvaring om te zetten in een frontale aanvaring...
master thesis 1996
document
Den Boef, E.M. (author)
Bij de Hoogwaardig Openbaar Vervoer tunnel aan de zuidzijde van Schiphol (verder als HOV tunnel), zijn scheuren ontstaan in de constructievloeren. Deze scheuren veroorzaken lekkage van grondwater, die plassen vormen op de tunnelvloeren. Nadat de geconstateerde scheuren geinjecteerd waren, begonnen de scheuren weer te lekken. Tevens zijn er in de...
master thesis 1996
document
Couperus, B. (author)
In Nederland wordt de laatste jaren steeds meer de nadruk gelegd op ondergronds bouwen. Terwijl steeds meer beperkingen worden gesteld aan het openbreken van het oppervlak. In opkomst zijn dan ook geboorde tunnels. In het buitenland kan gesproken worden van ruime ervaring in het boren van tunnels. In Nederland zijn nog geen verkeerstunnels...
master thesis 1996
document
Wenneker, P.A. (author)
Dilatatievoegen worden tegenwoordig welhaast als vanzelfsprekend toegepast in afzinktunnelelementen. In de loop der geschiedenis is door het toepassen van dilatatievoegen, maar voor het belangrijkste deel door het koelen van het beton tijdens het hydratatieproces, de waterdichte bekleding om de tunnelhuid overbodig geworden. Een nieuwe...
master thesis 1996
document
Van Herk, E. (author)
Een probabilistische analyse vereist van iedere parameter inzicht in de spreiding van de parameter. Voor de bepaling van de partiële factoren is in de nieuwe TGB 1990 uitgegaan van een geschatte variatiecoëfficiënt voor de belasting (woningbouw), paaldraagvermogen en de negatieve kleef. Resultaten van recente proefbelasting laten hogere...
master thesis 1995
document
Van Kinderen, S. (author)
Door het gebrek aan ervaring is het ontwerpen van een geboorde tunnel niet eenvoudig. Onbekend is welke risico's aan het boren in slappe grond verbonden zijn en wat hun onderlinge relatie is. Het afstudeerwerk bestaat uit de risicoanalyse van een geboorde tunnel in slappe grond, waarbij is vastgesteld wanneer een tunnel faalt. De risicoanalyse...
master thesis 1995
document
Van Solkema, W.H. (author)
Momenteel is men bezig met een herinrichting van de Waalhaven te Rotterdam. Deze herinrichting van de haven betekent voornamelijk het dempen van de huidige haven en het bouwen van nieuwe kademuren. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is, is de bouw van een kademuur middels conventionele methodes erg...
master thesis 1994
document
Van Wanrooy, J.A.G. (author)
In de rivier de Maas ligt, ongeveer 15 Km ten noord-oosten van 's-Hertogenbosch, het stuwcomplex Lith. Het complex dateert uit 1934 en bestaat uit een schuifstuw met ten zuiden daarvan een schutsluis. De capaciteit van deze oude sluis is te klein voor het huidige aanbod van schepen en met de komst van de duwvaart op de Maas voldoet de sluis niet...
master thesis 1991
document
Bik, E.A. (author)
De rijksoverheid heeft besloten dat een aantal oeververbindingen in de Randstad versneld moeten worden aangelegd. Hierbij wordt voor de financiering en exploitatie naar de "private sector" gekeken. De bouwtijd is hierin een centraal thema. In 1990 is door twee afstudeerders aan de Technische Universiteit Delft een studie verricht naar de...
master thesis 1991
document
Daemen, I.F.R. (author)
This report contains an analysis of data on wave transmission. It is restricted to wave transmission at low-crested permeable breakwaters. All data used are from tests with irregular waves. These data were earlier gatherd in Delft Hydraulics' report: "Data on wave transmission due to overtopping by J.W. van der Meer ((1990). Aim of the research:...
master thesis 1991
document
De Smet, C.A.M. (author)
This study for a service port in Beira Harbour can be divided into three different parts. These parts will be discussed below in the sequence in which they have been carried out. The first part consists of the preparations for the journey to Beira and the actual site investigation. In Beira a site investigation had been carried out to obtain all...
master thesis 1990
document
Bijl, R.A.L. (author)
De Zuid-Willemsvaart, thans een sterk verouderde en in slechte staat verkerende vaarweg zal volgens daartoe ontwikkelde plannen verruimd en gemoderniseerd worden tot een volwaardige klasse IV vaarweg. De huidige situatie, waarin het kanaal middels een traverse het centrum van Den-Bosch doorsnijdt alvorens op de Maas aan te sluiten, is...
master thesis 1988
document
Utomo, S. (author)
In vervolg op de voorstudie wordt in dit gedeelte van het afstudeerwerk een onderzoek gedaan naar het ontwerp van het tunnel gedeelte in R.W 256 door Etten-Leur. Tunnels zijn ondergrondse doorgangen voor transport. Ze worden gebruikt voor het transport van passagiers, goederen, water, riool-afvalwter en gas. Hier wordt de tunnel ontworpen om de...
master thesis 1986
document
Jadoenathmisier, G.A. (author)
In dit onderzoek is de constructieve uitwerking van een waterkachtcentrale in het Julianakanaal behandeld. De locaties zijn Born en Maasbracht. Het onderzoek bevat: - Hydraulische berekeningen - Natuurrandvoorwaarde - Functionele analyse - Hoofdafmetingen waterkrachtcentrale - Toe- en afvoerkanalen - Bouwmethode - Stabiliteitsberekeningen - Turbine
master thesis 1985
document
Hernandez, J.A. (author)
In Vlissingen , vlak naast het monument van de Ruyter op het Keizershoofd ligt een tweetal kleine havenbekkens . Gelegen in een architec tonische fraaie en vooral oude omgeving, maken de Vissershaven en Koopmanshaven deel uit van het stadsgezicht . De Koopmanshaven had vroeger een veel gro ter oppervlak , maar naarmate de stad Vlissingen groeide...
master thesis 1985
document
Staal, H.A. (author)
Vele oude kanalen zijn gesloten voor de scheepvaart. In Drenthe geldt dit o.a. voor het Oranjekanaal, de Beilervaart en het Linthorst Homankanaal. Oorzaak van de sluiting is de teruglopende beroensvaart op deze kanalen. De exploitatiekosten worden gezien de geringe beroepsvaart te hoog en het kanaal wordt gesloten. De sluiting voor de...
master thesis 1985
Searched for: contributor%3A%22Bezuijen%2C+K.G.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 24)

Pages