Searched for: contributor%3A%22Bijker%2C+E.W.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 180)

Pages

document
Havinga, F.J. (author)
The present report contains a description of an experimental program, as a follow up of experiments by v.d. Kaaij and Nieuwjaar in 1986, and Nap and Van Kampen in 1987. As in the second study, in the present study a particle sand diameter of D50 = 100 mu was used, so that the experiments of Nap and Van Kampen will be referred as "the earlier 100...
master thesis 1992
document
Delfgauw, S. (author)
In 1987 a study of small estuaries around the coast of the United Kingdom was undertaken by Binnie & Partners for the Department of Energy. The Wyre was identified as one of the most promising sites for the construction of a small tidal power scheme. The Wyre Estuary is located in Lancashire on the north west coast of England. The estuary...
master thesis 1991
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
De Haas, B.F. (author)
Bij het erosieproces, dat aan de problemen met betrekking tot duinafslag ten grondslag ligt, dienen 2 verschillende situaties vergeleken te worden: 1e) de buiten-storm periode 2e) de storm-situatie In de eerste periode treedt langstransport en dwarstransport op en verandert de kustvorm in het algemeen langzaam. De erosie die optreedt is goed te...
master thesis 1990
document
Klomp, W.H.G. (author)
Weinig is bekend omtrent de interacties tussen korrels en vloeistof in een hoog-geconcentreerd zand-watermengsel, zoals dat in een slurry-stroom (zandsluitingen en zettingsvloeiingen) of bij sheetflow (bij zandtransport door golven aan de kust) optreedt. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van experimenten, waarin deze interacties...
master thesis 1990
document
Postma, G.M. (author)
master thesis 1989
document
Van Epen, D. (author), Nieuwenhuijs, J. (author)
From the ten breakwaters we selected, on the amount of reliable information available, one breakwater in Richards Bay, South Africa. The preliminary check, made in the first phase, showed the design of this breakwater was rather conservative. From surveys done on the breakwater although, it appeared that the armor-layer was damaged in storms...
master thesis 1989
document
Bouter, E.E. (author)
Reeds eerder zijn onderzoeken naar de golfdempende werking van rietkragen uitgevoerd. In 1981 is een aantal metingen verricht in het Waardkanaal door een samenwerkingsverband van de Landbouwhogeschool en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Bonham publiceerde in 1983 de resultaten van een onderzoek naar golfdemping in een oeverzone van de...
master thesis 1989
document
Tilmans, W. (author)
Sediment transport by waves in the direction of the waves in relatively shallow water. Het onderzoek naar zandtransport in meest algemene Zin kent al een ruime historie. In eerste instantie lag het accent hierbij op bestudering van het zandtransportverschijnsel onder invloed van een permanente stroom, zoals in rivieren en kanalen. Daarbij is in...
master thesis 1989
document
Chittibabu, P. (author)
Visakhapatnam is one of the major ports along the east coast of India. An outer harbar in 1976 is constructed to accomadate large ships and to meet the requirements of the ever growing industries of Visakhapatnam. For the maintainance of the Visakhapatnam outer harbour(VOH) two breakwaters are constructed at the south and east end of the harbar....
master thesis 1989
document
De Waal, J.P. (author)
In de kustmorfologie worden processen op lange termijn en op korte termijn onderscheiden. Processen op lange termijn zijn in het algemeen het gevolg van gradiënten in het langstransport van sediment. De effecten van deze processen op het bodemprofiel van de kust zijn meestal pas in de loop van jaren merkbaar. Processen op korte termijn treden op...
master thesis 1989
document
Coens, J. (author), Torfs, H. (author)
Er wordt waargenomen dat pijpleidingen op de zeebodem zichzelf ingraven(self-burial). Indien pijpleidingen dit overal op gelijke wijze doen is er geen probleem. Men stelt echter vast dat het ingraven een plaatsafhànkelijk fenomeen is, met gevaar voor breuk als gevolg. Een onderzoek naar het erosiegedrag van de zeebodem is dan ook noodzakelijk....
master thesis 1989
document
Ohnishi, M.P. (author)
Sediment transport causes morphological changes of coastal areas, and it is one of the most important objects in coastal engineering study. Recently, various experiments have been performed to investigate the sediment transport mechanism under a combination of waves and currents and to find the underlying relationships among various parameters...
master thesis 1989
document
Ras, S.L. (author), Amesz, J.A. (author)
Voor het begrijpen en voorspellen van morfologische processen aan zandige kusten, zoals kustlijnontwikkeling in de tijd of erosie tijdens een storm, is inzicht nodig in het zandtransport, de motor van deze processen. Zand- of sedimenttransport kan beschreven worden als het produkt van een snelheid en een sedimentconcentratie; een...
master thesis 1989
document
Leenaers, C. (author)
In 1986/87 is een onderzoek gedaan naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte, met als uiteindelijk doel het maken van zandtransportberekeningen. De resultaten van het toen ontwikkelde rekenmodel voldeden niet aan de vereiste nauwkeurigheid, gezien de onbevredigende zandtransporten die ermee berekend werden. Om de...
master thesis 1989
document
Van Doorne, M. (author)
Omdat de gemeente enkele veranderingen signaleerde in het stroomgebied van de Piebe, de kleine grotendeels droogvallende geul die rond het tijdstip van Hoogwater gevolgd moet worden om de jachthaven te bereiken, is onderzoek gedaan naar de morfologische processen in het stroomgebied van de Piebe. Dit onderzoek had tot doel na te gaan in hoeverre...
master thesis 1988
document
De Graaf, M.A. (author)
Een numerieke beschrijving van de waterbeweging op een talud, met daaraan gekoppeld een stabiliteitsberekening voor stortsteen, is ontwikkeld door Kobayashi (1987). De waterbeweging wordt beschreven met de i-dimensionale langegolf vergelijking. De golfkrachten langs het talud worden beschreven met de vergelijkingen van Morison. Resultaten met...
master thesis 1988
document
Yap, H.H. (author)
In het verleden richtte men zich voor het vaststellen van ontwerppeilen voor kunstwerken waarmee de verdediging tegen stormvloeden werd beoogd, geheel naar de hoogten van de stormvloed standen zoals die uit de waarnemingen bekend waren. Na de introductie van de probabilistische norm door de Delta commissie ten aanzien van de veiligheid van...
master thesis 1988
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
master thesis 1988
document
Boer, C. (author), Schroten, F. (author)
Wat betreft de jachthaven van Breskens hoeven we ons over het voorzieningen-niveau geen zorgen te maken. Het gaat in dit rapport niet om een ontwerp van een geheel nieuwe haven, maar om een reeds bestaande, goed funktionerende haven, die plannen tot uitbreiding heeft. De aanleiding en motivatie van deze plannen worden beschreven in hoofdstuk 1,...
master thesis 1988
Searched for: contributor%3A%22Bijker%2C+E.W.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 180)

Pages