Searched for: contributor%3A%22Bischoff+van+Heemskerck%2C+W.C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Van Grondelle, A. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het onderzoek naar de werking van de bloedsomloop, met name de volgende punten: - de toename van de amplitude van de bloeddruk - Wat is de invloed van wijziging van significante parameters op het functioneren van de bloedsomloop met name een wijziging van de elastisciteitsmodules, zoals die zich bij het ouder worden van...
master thesis 1971
document
Werksma, P. (author)
In de natuur worden verschillende typen golven aangetroffen, die afhankelijk van hun golflengte worden onderscheiden in getijden, seiches, deining-golven, windgolven etc. Bij de berekening van de voortplanting van de golven wordt er vanuit gegaan dat de bodem ondoorlatend is, dat wil zeggen dat de verticale snelheid aan de bodem nul worden...
master thesis 1971
document
Opdam, H.J. (author)
Golven, getij, wind en stroming hebben invloed op de duinvorming, afslag en aanzanding van de kust op verzading van havens en geulen en op het zandtransport langs de kust.
master thesis 1970
document
Broeders, W.D.A. (author)
Berekeningen met een numerieke simulatie van de scheepsbewegingen in een nauw kanaal als gevolg van translatiegolven onstaan door schutten van schepen.
master thesis 1970
document
Seijffert, J.J.W. (author)
De drukverdeling rond een rechte klep met gegeven lengthe en gegeven stand, die éénzijdig tegen de wand van een buis bevestigd is, wordt benaderd m.b.v. een berekening volgens de tweedimensionale potentiaaltheorie. De feitelijke berekening is die van de vrije uitstroming van een ideale vloeistof uit een gesloten tweedimensionale buis, zonder...
master thesis 1970
document
Marks, C.H. (author)
De oorspronkelijke doelstelling was na te gaan, hoe in IJmuiden de gunstigste situering voor een nieuwe sluis gevonden kon worden. De meest gunstige situering is die, waarbij het optreden van seiches, dus van golfverschijnselen, minimaal is. Deze doelstelling is gewijzigd tot het maken van een systeem ter bepaling van de opslingerfaktoren in een...
master thesis 1970
document
Winter, A.G.N.M. (author)
In dit onderzoek worden enige mogelijke oplossingsmethoden voor twee dimensionale getijproblemen onderzocht.
master thesis 1969
document
Van Loenen, G. (author)
Ondezoek naar de invloed van de bodemmorfologie van de voordelta van het Amelander zeegat op het golfbeeld. Er is een refractieberekening uitgevoerd voor de ongestoorde kust. Bij een eventueel gereedkomen van een binnenwaarts gelegen dam tussen Ameland en Terschelling zal deze berekening alleen de eerste tijd na de afsluiting nog gelden
master thesis 1969
document
Klijn, N.G. (author)
Een onderzoek uitvoeren naar de stroombestendigheid van betonkuben op ein horizontale bodem. Het onderlinge verband vaststellen tussen de grootheden die het verschijnsel bepalen.
master thesis 1968
document
Behrens, H.W.A. (author), Zwols, A. (author)
Er is onderzoek gedaan naar de sedimentbeweging ten gevolge van golven en getijstromen voor de mond van het Haringvliet. Het vooronderzoek is alleen gedaan door A Zwols; "Een onderzoek naar de invloed van golven op de mond van het Haringenvliet". Behrens heeft ook een eigen vooronderzoek gedaan over spiraalstromen, maar deze is los upgeload bij...
master thesis 1968
document
Hoogland, J.R. (author)
Het hoofdontwerp in de afstudeerrichting irrigatie omvat het ontwerpen van een reservoirdam met bijkomende werken ten behoeve van bevloeiing van landbouwgronden. Een van de voorzieningen, die bij een stuwmeer nodig zijn, is een overlaat om het waterpeil in het reservoir beneden de kruin van de dam te houden. De overlaat kan op verschillende...
master thesis 1968
document
Kranenburg, C. (author)
Ten behoeve van de berekeningen van troskrachten van schepen in en bij sluizen is het van belang de scheepsbewegingen te kennen, zoals dompen en stampen. Een belangrijke aandrijvende kracht daarbij is een translatiegolf die ontstaat door het schutproces. In dit verslag zijn de hydrodynamische vergelijkingen voor genoemde krachten fysisch afgeleid.
master thesis 1967
document
Van den Hazel, N.W. (author)
Afleiding van golfvergelijkingen voor doordringing in een poreus medium (bijv. een breuksteen golfbreker).
master thesis 1967
document
Van Spaendonck, E. (author)
Tijdens dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de invloed van golven op de mond van de Oosterschelde
master thesis 1967
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
document
De Hartog, A.H. (author)
Analyse van de scheepsbewegingen in een kanaal ten gevolge van de translatiegolven die ontstaan bij het schutten van schepen.
master thesis 1966
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Het doel van het onderzoek is: na te gaan in hoeverre het hele verschijnsel van het binnenvaren van een duweenheid in een relatief nauwe sluis kan worden berekend
master thesis 1966
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Bij het vaststellen van afmalingslijnen door de Commissie Wateronttrekking werd, evenals bij de verwerking van de metingen bij de proefpompingen, aangenomen dat de rievier bodem zo goed als doorlaetnd is dat de invloed van een afmaling op de zuidoever zich uitstrekt tot hoogstens 100 m voorbij de as van de rivier. Hetzelfde geldt voor de...
master thesis 1965
document
Visser, H. (author), De Leeuw, R. (author)
Het is bekend dat de toepassing van een dikke kop aan een golfbreker met verticale wanden invloed heeft op de golfhoogteverdeling achter de golfbreker. Dit onderzoek is verricht om een methode te vinden om deze invloed te bepalen en tevens te verklaren. Nadat dit vooronderzoek is afgerond is er begonnen met een zo economisch mogelijk ontwerp van...
master thesis 1965
document
Verspuy, C. (author)
In dit ontwerp worden nieuwe mogelijkheden besproken die bestaan op het gebied van de elektrische modelmethode voor de oplossing van grondwaterproblemen. Na een aantal algemene beschouwingen over de problemen die bestaan en de oplossingsmogelijkheden, wordt nader ingegaan op de modelmethode m.b.v. een elektrische plaatgeleider. Naast de...
master thesis 1965
Searched for: contributor%3A%22Bischoff+van+Heemskerck%2C+W.C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 22)

Pages