Searched for: contributor%3A%22Booy%2C+N.+%28mentor%29%22
(1 - 18 of 18)
document
Schimmel, A. (author)
The shipping company CSAV wants a new harbour to be built in Golfo de Arauco in Chile. The bay is situated directly south of the city Concepcion. DMC designed a layout for this harbour. Along the coast of Chile tsunamis can occur. The design made by DMC does not reckon with this phenomenon. In this report at first a review of the harbour layout...
master thesis 1999
document
Smaling, D. (author)
Near Gaza City a deep sea port will be built to stimulate the economy of Palestine. The Palestinians wish to have an all-purpose port (containers, bulk, ro-ro, multi purpose, fishery and ferries) Within this Master's Thesis three possible port layout alternatives are generated5. The three layouts are based on the traffic forecast provided by...
master thesis 1996
document
Chittibabu, P. (author)
Visakhapatnam is one of the major ports along the east coast of India. An outer harbar in 1976 is constructed to accomadate large ships and to meet the requirements of the ever growing industries of Visakhapatnam. For the maintainance of the Visakhapatnam outer harbour(VOH) two breakwaters are constructed at the south and east end of the harbar....
master thesis 1989
document
Haak, E. (author)
Dit rapport beslaat het ontwerp van een zeehaven in Algerije. Het bestaat uit vier delen. Voor alle delen zijn drie afstudeerhoogleraren in totaal. Deel a: Vooronderzoek naar de economische randvoorwaarden van een nieuwe haven in Algerije Deel b: Lokatie en lay-out haven Deel c: Optimalisatie van de geuldiepte van van de havengeul van Port...
master thesis 1988
document
Van der Woerdt, D. (author)
Op zowel analytische als numerieke wijze is het gedrag van meetfouten in de bodemligging , bij één-dimensionale morfologische berekeningen beschouwd. Beide benaderingen tonen het uitdempen van de meetfout, in de tijd, aan. De analytische benadering geeft een snellere demping bij een kleinere onderlinge meetpuntsafstand. Bij de numerieke...
master thesis 1986
document
Vermeer, K. (author)
This report consists of five major parts. In Part I agiobal description of the project is given. In Part 11 the results of the definition study are presented and in Part 111 the results of the functional and technical design. Part IV gives a description of the two developed computer programs (ODIRMO and CREADATA). In Part V the test cases for...
master thesis 1985
document
Van der Zee, F.A. (author)
Onderzoek naar het optreden van boeiverschillen ten gevolge van windinvloeden in de Bosbaan te Amsterdam. De invloed van de wind betaat uit twee delen. Een direkte invloed van de wind op de roeiboot en een indirekte invloed via waterstromingen die door de wind aangedreven worden.
master thesis 1985
document
Tonino, M.M.F. (author)
In (II) wordt gesteld dat de niet-lineaire wisselwerking tussen deining en zeegang zeer zwak is. Dit opent de mogelijkheid om de voortplanting van deining en de lokale golfgroei onafhankelijk van elkaar te beschouwen; in de hoofdstukken 2 t/m 5 wordt eerst gezocht naar een geschikt model om de voortplanting van deining te kunnen simuleren in...
master thesis 1985
document
Van Banning, G.K.F.M. (author), Kranenburg, B. (author)
Er is een tweedimensionaal numeriek getijmodel gemaakt van een gedeelte van de Zuidelijke Noordzee, teneinde de invloed van een aan te leggen energie-opslagbekken annex industrie-eiland op de getijbeweging te onderzoeken. Voor de berekeningsmethode is uitgegaan van het programma Tides, dat op de TH Delft beschikbaar is. Nadat het model geijkt is...
master thesis 1982
document
Prager, L.H. (author)
Als mogelijke uitbreiding van de jachthavencapaciteit van de gemeente Medemblik wordt overwogen een haven in het IJsselmeer uit te bouwen in het hoekje bij het gemaal "Lely". In verband met een tweetal aardgasleidingen krijgt de haven een wat ongelukkige vorm, met lange havendammen en slechts weinig oppervlak. Om de beschikbare ruimte toch...
master thesis 1981
document
Van Nieuwenhuijze, D.O. (author)
This study has been undertaken in order to find out what is to be understood by " rather gentle " slopes. That is, it is an inquiry into the limits of applicability of the refraction - diffraction equation. In this study, the refraction - diffraction equation, as well as the set of equations from which it has "been derived, are used to predict...
master thesis 1981
document
Schaap, D.M.A. (author)
In juni 1977 heeft de NV. Nederlandse Gasunie na vijf jaar onderhandelen een contract afgesloten voor de levering van vloeibaar aardgas (LNG) door de Algerijnse staatsmaatschappij Sonatrach. Dit contract is in combinatie met de Duitse firmás Ruhrgas AG en Salzgitter Ferngas GmbH gesloten. Te beginnen omstreeks 1984 zal gedurende twintig jaar...
master thesis 1980
document
Burger, A.M. (author)
Er is een twee-dimensionaal numeriek getijdemodel gemaakt voor een deel van het Nederlandse kustgebied, tussen Kijkduin en de kop van Schouwen-Duivenland. De basis voor de berekeningsmethode wordt gevormd door het rekenmodel van dr. J.J. Leendertse. Nadat het model geijkt is, zijn er enige wijzigingen in aangebracht. Hierdoor is het mogelijk...
master thesis 1978
document
Klaver, K. (author), Maaskant, R. (author)
Om de hoogwatergolf op de Lower Serang, een rivier op Centraal Java, snel af te voeren, moet een afleidingskanaal worden gegraven. Hiervoor moet een optimale oplossing worden gevonden, d.w.z. een oplossing waarbij de kosten minimaal zijn.
master thesis 1977
document
Prakken, A. (author)
Het doel van deze studie is een nader onderzoek naar deze stromen achter een havendam. Een poging is gedaan om met behulp van een twee-dimensionaal getijprogramma de stroom achter een havendam te simuleren. Door de gradienten van de brekerhoogten, de zgn "radiation stress" effecten, als uitwendige krachten in de bwegingsvergelijking van het...
master thesis 1975
document
Van Grondelle, A. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het onderzoek naar de werking van de bloedsomloop, met name de volgende punten: - de toename van de amplitude van de bloeddruk - Wat is de invloed van wijziging van significante parameters op het functioneren van de bloedsomloop met name een wijziging van de elastisciteitsmodules, zoals die zich bij het ouder worden van...
master thesis 1971
document
Opdam, H.J. (author)
Golven, getij, wind en stroming hebben invloed op de duinvorming, afslag en aanzanding van de kust op verzading van havens en geulen en op het zandtransport langs de kust.
master thesis 1970
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
Searched for: contributor%3A%22Booy%2C+N.+%28mentor%29%22
(1 - 18 of 18)