Searched for: contributor%3A%22Bourguignon%2C+G.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 31)

Pages

document
Ramadhin, D. (author)
Uit de funktionele eisen van de meer- en overslagkonstruktie (van de stukgoedterminal) en de kritieke faktoren opgelegd door de gebiedsomstandigheden en de havenaktiviteiten is de hoogte van het dek en de te verwachten belastingen bepaald. Daarmee is er een programma van eisen voor de genoemde konstrukties opgesteld. Voor de overslagkonstruktie...
master thesis 1988
document
Soerodimedjo, K. (author)
In het noordwestelijke deel van Suriname neemt de landbouw, en in het bijzonder de rijstcultuur,een zeer dominante positie in in het geheel van economische activiteiten. Ten behoeve van de uitbreiding van de Wageningenpolder en een betere watervoorziening voor de bestaande polders is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de...
master thesis 1988
document
De Jager, W.A. (author)
In dit afstudeerwerk is een onderzoek gedaan naar enkele aspecten van een visserijhaven in Pakistan. De studie bestaat uit drie delen, namelijk het vooronderzoek, een computersimulatie t.b.v. de bepaling van de kadelengtes en een constructieve uitwerking van een drijvende afmeerkade. In het vooronderzoek is een beschouwing over de vloot van...
master thesis 1988
document
Tijssen, G.C.J. (author), Veldhuijsen, A.F. (author)
Na het rapport, inhoudende een literatuuronderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van de kademuurconstructies en hun verschillende renovatie/aanpassingsmethoden, plaatsgevonden in enkele belangrijke havens, volgt hierop aansluitend rapport. In maart 1985 is door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam het Kaderplan Herstructurering Oude...
master thesis 1988
document
Pherai, R.D. (author)
Het verslag bestaat uit 3 delen: Deel A: vooronderzoek - probleem definitie en inleiding. Deel B: Ondergrondse centrale -Energieberekeningen. Deel C: Ondergrondse centrale -Globale dirnensionering van enige onderdelen.
master thesis 1988
document
Vos, M.J. (author)
Deelontwerp met detailberekeningen van de kademuur van de te ontwerpen Zeekade aan de Noordzijde van de Britanniëhaven te Rotterdam. Ontwerp van de damwand, de trek- en drukpalen en de dimensies van een L-vormige ontlastvloer.
student report 1988
document
Brzesowsky, A.S. (author)
Protection systems against ship collision are studied in the first report for this thesis. Based on this initial study a number of 10 protection systems for bridge piers at deepwater (>100 m) are developed. As an example a proposed bridge pier for a bridge over the Strait of Gibraltar with a foundation depth of 300 m is chosen. The major...
master thesis 1988
document
Vos, M.J. (author)
De behandelde energieanalyse, over het totaal van arbeidsprocessen, van een asfaltgepenetreerde stortsteenglooiing beteft een studie, die is verricht, binnen van tevoren te definieren grenzen van materiaal stromen in de diverse processen - van winning van grondstoffen, transport en overslag van grondstoffen c.q. halffabricaten tot de...
master thesis 1987
document
Van den Broek, R. (author)
Het afstudeerwerk bestond uit drie min of meer afzonderlijke delen. Het resultaat van het hoofddeel, de algemene havenstudie, is weergegeven in het eerste rapport. Het tweede rapport behandelt de constructieve uitwerking van één van de alternatieven. Dit is niet de oplossing welke in het eerste deel is aanbevolen. Deze bleek te weinig...
master thesis 1987
document
Turkstra, G. (author)
In dit deelrapport is de bekkendijk van een pompaccumulatiecentrale ontworpen. De dijk moet veertig meter water keren en wordt gebouwd van zand. Vanwege de consequenties bij een doorbraak van het bekken, wordt een faalkans kleiner dan Delta-norm geaccepteerd. Deze kans is aan de zeezijde van het bekken 10-4 en aan de landzijde 10-6. Als basis...
master thesis 1987
document
Dijkstra, G. (author)
In Nicarugu kampt men met grote drinkwaterproblemen. Tijdens een voorstudie in 1984 is de drinkwatersituatie geinventariseerd. In dit afstudeerwerk wordt een studie gedaan naar wateropslagalternatieven, een geschikte damlocatie en ontwerpcriteria voor een aarden dam, alsmede een beschouwing van enkele ontwerpaspecten van een gekozen gabondam...
master thesis 1986
document
Clarisse, I.A. (author)
In dit afstudeerverslag is de mogelijkheid onderzocht van een waterkrachtcentrale in de rivier de Roer op Nederlands grondgebied. Als mogelijke locaties komen naar voren Vlodrop en Lerop. Bij Vlodrop is de mogelijkheid van een centrale met een stuwmeer op Duits grondgebied. De politieke gevolgen van deze geografische ligging van het stuwmeer...
master thesis 1986
document
Barel, F.L. (author)
Voor de visserijhaven van Lagos, Nigeria, waarvoor het masterplan in het deelontwerp verkeerswaterbouwkunde is opgesteld, wordt de losplaats constructief ontworpen. Uitgangspunt is geweest dat voor de constructie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de locaal aanwezige materialen en uitvoeringscapaciteit. De arbeidsintensieve bouwwijze en...
master thesis 1986
document
Endtz, F.N. (author)
Het afstudeerwerk betreft het uitwerken van een patent van de Ballast Nedam Groep. Het patent heeft betrekking op een caisson gebruikt als kademuur. Het afstudeerwerk is geheel volbracht binnen de Ballast Nedam Groep, in een tijdsbestek van 9 maanden, 1 september 1985 tot 30 mei 1986. Het patent omvat een caisson als kadeconstructie. De Caisson...
master thesis 1986
document
Oud, E.L.C.M. (author)
Uit de voorstudie is naar voren gekomen, dat een LPG terminal met een gekoelde opslag van 70.000 m.3 in het Westelijk Havengebied van Amsterdam mogelijk moet zijn. Voor de aanvoer van LPG vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kan men gebruik maken van LPG tankers met een inhoud van 75.000 m? Dat komt overeen met 50.000 DWT. Vanwege de vele...
master thesis 1986
document
De Kock, A.C.M. (author)
Als eis is gesteld dat men probeert zoveel mogelijk energie op te wekken met een zo'n klein mogelijk reservoir. Er wordt rekening mee gehouden dat de theeplantage in de toekomst meer vermogen nodig zal hebben. Het reservoir peil komt te liggen op NP+ 210,50 m, zodat een re servoirdiepte wordt bereikt van 9,50 m. De reservoirinhoud bedraagt nu...
master thesis 1986
document
Nijs, P.J.M. (author)
Het is algemeen bekend dat de waterstand van de zee niet constant is. Deze schommeling van het zeeniveau wordt het getij genoemd.Er treedt voor elke plaats langs de kust of op zee een eigen specifieke variatie op. Deze variaties zijn over het algemeen via metingen bekend.De mens probeert al eeuwen om deze waterstandvariatie om te zetten in...
master thesis 1986
document
Terwisga, H.B. (author)
Guyana is 's werelds derde leverancier van bauxiet. Volgens een prognose voor het jaar 1989 zal de produktie ca. 2,5 miljoen ton bedragen. Voor de export van deze hoeveelheid is Guyana afhankelijk van het gebruik van een overslagterminal op Trinidad. De ontwikkelingsmaatschappij BIDCO heeft opdracht gegeven mogelijkheden te onderzoeken om een...
master thesis 1985
document
Sastro Prajitno, R.P. (author)
In het kader van de eindstudie in de richting waterbouwkunde aan de afdeling der civiele techniek is dit verslag geschreven. Het doel van deze studie is een ontwerp te maken voor een kade constructie aan de westzijde van de Brittannie haven, waar container-schepen van 20.000 DWT kunnen aanleggen. De opbouw van dit rapport is als volgt: In...
master thesis 1985
document
Witte, R.F. (author)
Dit rapport behandelt het ontwerp van een kademuur-constructie aan de 8- Petroleumhaven op de Maasvlakte. Het betreft een kademuur t.b.v. containeroverslag. De grote toename van het containervervoer is de aanleiding geweest om de faciliteiten betreffende containeroverslag uit te breiden. De uitbreiding van het containeroverslagbedrijf Europe...
master thesis 1985
Searched for: contributor%3A%22Bourguignon%2C+G.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 31)

Pages