Searched for: contributor%3A%22Glerum%2C+A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 141)

Pages

document
Dalmeijer, R. (author)
Door de veranderingen in Europa is een toename van de handel te verwachten tussen Oosten West-Europa. Naar verwachting zal een deel van de goederen over water getransporteerd worden. Transport over water van Rotterdam naar het Oost-Europese achterland is reeds mogelijk via een omweg. Om in de toekomst over een snellere verbinding over water te...
master thesis 1994
document
Dalmeijer, R. (author)
In het begin van dit verslag zijn uitgangspunten gekozen, een van de uitgangspunten was een sluis te ontwerpen met een verval van ongeveer 25 m. Dit uitgangspunt heeft een groot deel van dit afstudeer ontwerp beïnvloed. Na toepassing van de doelstelling (verval over één sluis ongeveer 25 m) bleef slechts één tracé over die hier redelijkerwijs...
master thesis 1994
document
Heijbroek, M.R. (author)
Om in Nederland aan de toenemende vraag naar goederenvervoer per spoor te kunnen voldoen is in 1990 door de NS het plan Rail 21 Cargo gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is de aanleg van een hoogwaardige verbinding van Rotterdam naar Zevenaar die exclusief gebruikt wordt voor het goederenvervoer. Deze verbinding wordt de Betuwelijn genoemd....
master thesis 1994
document
Turnhout, P.J. (author)
Ontwerp voor een variant van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De variant in de vorm van een Caission is uitgewerkt in dit rapport. Tevens is een onderzoek gedaan naar het effect van Scheepsaanvaringen met dit caisson.
master thesis 1994
document
Vos, O.M.T. (author)
Er wordt uitgegaan van het aangegeven voorkeurstracé. Er wordt geen aandacht besteedt aan een eventueel alternatief tracé. Het project wordt beperkt tot het ontwerp van een alternatieve aanleg voor lange baanvakken, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Speciale kunstwerken ter plaatse van kruisingen met rivieren en kanalen worden niet nader...
master thesis 1993
document
Van der Vorm, P. (author)
In de Rotterdamse haven staat een groot aantal dukdalven. Bij het ontwerp wordt gebruikgernaakt van de langer bestaande methode Blum. Recent is door Rijkswaterstaat en Grondmechanica Delft een nieuwe methode ontwikkeld. Hierbij is een model gemaakt in het discrete elementen programma Tilly. Dit was aanleiding voor Ingenieursbureau Havenwerken...
master thesis 1993
document
Smitt, M. (author)
Het plan Rail 21 van de NS voorziet in een viersporig spoorwegnet in de gehele Randstad. Op vele spoortrajecten moeten spoorverdubbelingen worden gerealiseerd. Dit betekent voor het baanvak door Delft een uitbreiding naar vier sporen. Voor Delft is door de studiegroep NSBTC1 hiervoor een twee sporige tunnelvariant uitgewerkt, met hierin...
master thesis 1993
document
Oude Essink, M.P. (author)
De (komst van) hoge snelheidslijnen in verschillende landen van Europa leiden in de nabije toekomst tot een Europees netwerk van hoge snelheidslijnen, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstaat voor het personenvervoer in Europa. Via het voorkeurtracé H moet aansluiting van de Randstad op dit netwerk plaatsvinden. Op het tracé H is het...
master thesis 1993
document
Van Haastregt, E.P. (author)
Onder het stationseiland moet een halte worden gebouwd ten behoeve van de Noord-zuidlijn in Amsterdam. Dit project kan geïntegreerd worden met de vele andere projecten op het stationseiland ten behoeve van het IJ-oever project. Een ondergronds busstation is in deze studie niet meegenomen. Aan de hand van een vergelijking van drie varianten ...
master thesis 1993
document
Joustra, N.D. (author), Pater, R.P.N. (author)
Gedurende de deelonderzoeken is een bepaalde tendens waar te nemen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de methode voor het bepalen van het vervormingsgedrag van het schip en de typen schepen waarop deze methode van toepassing is. In de literatuurstudie is gekeken naar algemene informatie over aanvaarbelastingen. De gevonden...
master thesis 1993
document
Kuiper, R.R. (author)
Voor een tunnelproject wordt het steeds moeilijker om een locatie voor het bouwdok te vinden, daarom is het aantrekkelijk om een bestaand bouwdok te gebruiken en de elementen over langere afstand te vervoeren en dus ook over zee. In het afstudeerproject is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van het transport over zee en met name naar...
master thesis 1993
document
Van der Put, J.L. (author)
In het voorstudieverslag HSL-kruising Hollands Diep en tussenrapportage HSL-kruising Hollands Diep is het kader aangegeven waarbinnen deze eindrapportage plaatsvindt. In deze eindrapportage vindt dwarsprofiel van de afzinktunnel Diep plaats en de dimensionering van Noord-Brabant.
master thesis 1993
document
Van den Berg, J.J.M. (author)
Studie naar de haalbaarheid van een verbinding tussen de Twenthe kanalen en het Mittelland kanaal en de capaciteitsaspecten van een groot verval-kunstwerk te Enschede. In het kader van mijn afstudeerwerk heb ik deelgenomen aan een projectgroep van Rijkswaterstaat. Deze projectgroep heeft de haalbaarheid onderzocht van de doortrekking van de...
master thesis 1992
document
Steenepoorte, C. (author)
Zoals uit de eerste deelstudie naar voren kwam, blijven er na een uitvoerige afweging van een aantal verschillende typen afmeervoorzieningen (kademuurkonstrukties) verscheidene varianten over, die in aanmerking komen om nader te worden uitgewerkt. In dit deel is een kademuurkonstruktie op palen met een ontlastvloer ontworpen, die in plaats van...
master thesis 1992
document
De Koning, J.S. (author), Mijnders, M. (author)
In Nederland wonen veel mensen op een relatief klein gebied. Dit leidt er toe dat we zuinig met de ruimte om moeten gaan. Landschapsplanning, structuurplannen, de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening zijn veelgehoorde termen. sinds een aantal jaren is daar een nieuwe term bij gekomen: de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland. Hierin...
master thesis 1992
document
Van Wanrooy, J.A.G. (author)
In de rivier de Maas ligt, ongeveer 15 Km ten noord-oosten van 's-Hertogenbosch, het stuwcomplex Lith. Het complex dateert uit 1934 en bestaat uit een schuifstuw met ten zuiden daarvan een schutsluis. De capaciteit van deze oude sluis is te klein voor het huidige aanbod van schepen en met de komst van de duwvaart op de Maas voldoet de sluis niet...
master thesis 1991
document
Bik, E.A. (author)
De rijksoverheid heeft besloten dat een aantal oeververbindingen in de Randstad versneld moeten worden aangelegd. Hierbij wordt voor de financiering en exploitatie naar de "private sector" gekeken. De bouwtijd is hierin een centraal thema. In 1990 is door twee afstudeerders aan de Technische Universiteit Delft een studie verricht naar de...
master thesis 1991
document
Bos, F.A. (author)
Dit project betreft het zoeken naar, en in detail uitwerken van, een constructie-methode voor het bouwen van de afritten van de Blankenburgtunnel. Het gebruik van een bemalen bouwput is niet toegestaan in verband met de omgevingsschade. In dit voorstudierapport Zijn alle bekende methoden voor een bouwkuip-constructie beschreven en met elkaar...
master thesis 1991
document
Zijlstra, R. (author)
In Bangladesh a bridge is designed over one of wortd's largest braiding rivers: the Jamuna River. In the floodplain a river, the Dhaleswari River, originates from the Jamuna River by several intake channels. The eastern bridge approach will close one off the main intake channels. Goal of the study was: - Determinè the effect of the closure on...
master thesis 1991
document
Zivojnovic, P. (author)
Het doel van de, in het kader van het Project Waterkering Kampen, uitgevoerde beleidsanalytische studie luidde:het genereren van een beperkt aantal integrale oplossingen voor een waterkering voor de stad Kampen, welke technisch haalbaar, financieel en maatschappelijk aanvaardbaar worden geacht. Hierbij dienden ook minder gebruikelijke...
master thesis 1991
Searched for: contributor%3A%22Glerum%2C+A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 141)

Pages