Searched for: contributor%3A%22Huisman%2C+P.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)
document
Mus, A.D. (author)
In Nederland bestaat 81% van de primaire waterkeringen uit duinen. Deze duinen worden in de huidige praktijk beoordeeld op veiligheid aan de hand in 1984 opgestelde 'Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering' [TAW, 1984], welke de ontwerp-duinafslag met een overschrijdingsfrequentie van eens per 100.000 jaar...
master thesis 2003
document
Burger, M. (author)
Parts of the sandy Dutch coast are liable to structural erosion. If this structural erosion would not be counteracted a considerable part of the coastal region will be lost in time. The Dutch have been counteracting this erosion for hundred of years. Since the nineties of the last century by means of sand nourishments. At first these...
master thesis 2003
document
Bijsterbosch, L.W.W. (author)
This study is a part of the EU-funded project DINAS-COAST intended to predict the global impact of climate change on the coastal zone for the next 100 years. The objective of this project is the development of a tool which can assess the effects of different climate scenarios. As a part of this tool an algorithm is developed which predicts the...
master thesis 2003
document
Van Thienen, P.M. (author)
The object of investigation of this study was the behaviour of reclaimed sand slopes when not constructed in an equilibrium state, but in a steeper profile. When constructing a steep slope, this slope will gradually become more flat and would periodically require sand nourishments. In this way part of the initial sediment placement would be...
master thesis 2003
document
Wijdeven, B. (author)
master thesis 2002
document
ter Hoeven, J.H. (author)
In de huidige riviermorfologie worden veelal voorspellingen gedaan op basis van deterministische modellen. De morfologische en hydraulische reacties worden met enkele modelsimulatie met zorgvuldig gekozen invoerwaarden bepaald. Bij het opstellen van een model en het specificeren van modelinvoer en modelparameters worden echter vele onzekerheden...
master thesis 2002
document
Van Leengoed, V.H. (author)
Na het hoge water in de Maas in 1993 en 1995 is projectorganisatie De Maaswerken opgericht. Deze heeft onder meer als doel gesteld om de bewoonde gebieden langs de onbedijkte Maas te beschermen tegen hoogwater tot een niveau dat gemiddeld 1/250 keer per jaar optreedt. Een van de geplande maatregelen om dit doel te bereiken is de aanleg van...
master thesis 2002
document
Duijts, R. (author)
master thesis 2002
document
Brand, J. (author)
In september 1994 heeft men in Noord-Holland te maken gehad met wateroverlast. De waterstanden op de boezems stegen tot onacceptabele hoogten en enkele boezemkades dreigden te bezwijken. Deze wateroverlast was een gevolg van overvloedige regenval en beperkte lozingscapaciteit. Een mogelijke oplossing om te hoge waterstanden te voorkomen is het...
master thesis 2001
document
Van Beijnen, W.F. (author)
Om inzicht te krijgen in de morfologie van het kustgebied ter hoogte van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is het kustgebied geanalyseerd tussen raai 30.00 en 43.00. Daarbij is een strook geanalyseerd tot 1600m zeewaarts en ongeveer 300m landwaarts van de RSP-lijn (Rijks StrandPalen-lijn). Om inzicht te krijgen in de gemiddelde morfologische...
master thesis 2001
document
Booster, L. (author)
De Nederlandse kustlijn wordt sinds 1990 kunstmatig op haar plaats gehouden waardoor de druk op de kustzone sterk is toegenomen. De laatste jaren zijn diverse plannen ontwikkeld met betrekking tot de (her)inrichting van de kustzone. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van bebouwing in de kustzone, voor toeristische inrichting van zandvlakten bij...
master thesis 2001
document
Tillie, J. (author)
In verkennende studies die in het kader van het project 'Ruimte voor de Rivier' zijn uitgevoerd, wordt gesuggereerd dat er bepaalde gebieden in Nederland 'aangewezen' moeten worden, die in geval van nood (bij een afvoer boven de 16000 m3/s) gevuld kunnen worden met overtollig rivierwater. Deze gebieden worden noodoverloopgebieden genoemd. Door...
master thesis 2001
document
Schepman, F.E. (author)
De rivier de Waal is voor Nederland de belangrijkste verbindingsroute in het goederenvervoer over water. De verwachting is, dat in de toekomst zowel het aantal scheepvaartbewegingen als de getransporteerde vracht per schip aanzienlijk zullen toenemen. Om de veiligheid en vlotheid van het transport te kunnen blijven garanderen is het Waalproject...
master thesis 2001
document
Spadon, Y.J.A. (author)
Eerdere onderzoeken naar de bodembewegingen van de diepe vooroever van de Hollandse kust hebben aangetoond, dat er zodanige zandverliezen optreden, dat er sprake is van versteiling. Versteiling is het fenomeen, waarbij het profiel zich niet gedraagt als een vormvast evenwichtsprofiel, maar zich ontwikkelt naar een steiler profiel. Dit kenmerkt...
master thesis 2000
document
De Haas, M.J. (author)
After consulting the "Department of Environment" in Australia it was suggested that an extensive generic study about Tidal Inlets on Littoral drift shores gives them an insight in the processes at work and also the possibilities to improve the stability in order to make tidal inlets suitable for safe navigation. This report describes the most...
master thesis 1999
document
Bekooij, J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerproject is ontstaan naar aanleiding van een prijsvraag van de gemeente Zijpe. Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Zijpe en Hazepolder werd een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp: "kijk op de kust". Door de TU-Delft, in samenwerking met Alkyon, werd aan de prijsvraag meegedaan. Hun "kijk op de...
master thesis 1999
document
Nipius, K.G. (author)
De belangstelling voor het gebruik van de (natte) kustzone en de Noordzee als bouwlocatie is de laatste jaren sterk toegenomen. Zowel initiatiefnemers als de overheid zijn erbij gebaat dat effecten van de aanleg van kustplannen in voldoende mate kunnen worden voorspeld. De recente toename in belangstelling voor de lange termijn effecten in de...
master thesis 1998
Searched for: contributor%3A%22Huisman%2C+P.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)