Searched for: contributor%3A%22Klaassen%2C+G.J.%22
(1 - 20 of 20)
document
Hooning, E.M. (author)
The flood of the Koshi River in 2008 is the motive to execute this study. This flood is described as one of enormous proportions, a disaster which severely influenced the life of hundred thousands of people in Nepal and millions of people in India. This study investigates the natural aggradation of the river system and the influence of the...
master thesis 2011
document
Anonymus, A. (author)
In 2006 is door Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een innovatief ontwerp voor een rivierkrib. Een viertal inzendingen zijn uiteindelijk genomineerd: De Eilandkrib, Jack de Kribber, De module krib en De Zelfregulerende krib. Bijzondere vermeldingen waren er voor de Modulaire Variabele krib en de Powerkrib.
report 2006
document
Nguyen, N.H. (author)
The Lower Mekong River area is a zone with plenty of natural resources and it has the highest agricultural production in Vietnam. The river passes though six provinces in the Southern patt of Vietnam, with more than 16 million in habitants in total. However, serious riverbank erosion problems occur and there is no master plan or mitigation...
report 2006
document
Nzar Hama, Rashed Hama (author)
Different processes and phenomena related to reservoir sedimentation were simulated for a real and schematized reservoir, using Delft3D software, results were compared with the sedimentation of the Cachi Reservoir in Costa Rica.
report 2006
document
Van Reen, M.J. (author)
De Waal behoort tot de belangrijkste scheepvaartwegen van Europa. Om genoeg ruimte te bieden voor de scheepvaart, is besloten om de gegarandeerde minimale diepte en breedte wordt te vergroten (tot 170m x 2,80m). Met name in bochten blijkt dat de breedte samen met de diepte niet gehaald wordt. Door natuurlijke processen ontstaat er een diepere...
master thesis 2002
document
Clijncke, A. (author)
The Gorai River is a tributary of the Ganges River and is the only river in the Southwest region of Bangladesh, which provides fresh water from upstream. In the past decades the flows in the Gorai River have been decreasing. From 1988 on, the flows in the lean season were even reduced to zero, due to heavy sedimentation in the off-take. In 1996...
master thesis 2001
document
Schepman, F.E. (author)
De rivier de Waal is voor Nederland de belangrijkste verbindingsroute in het goederenvervoer over water. De verwachting is, dat in de toekomst zowel het aantal scheepvaartbewegingen als de getransporteerde vracht per schip aanzienlijk zullen toenemen. Om de veiligheid en vlotheid van het transport te kunnen blijven garanderen is het Waalproject...
master thesis 2001
document
Siegfried, A. (author)
Veldonderzoek naar het effect van baggermaatregelen (zowel baggeren als storten) in de Waal op de morfologie van de rivier.
master thesis 2000
document
Boers, M. (author)
Het voorliggende afstudeerverslag geeft de resultaten van een onderzoek naar efemere rivieren met infiltratie. Hierbij is aandacht geschonken aan hydraulica en morfologie. Het onderzoek is onderverdeeld in achtereenvolgens een literatuurstudie, de ontwikkeling van analytische modellen en de ontwikkeling van een numeriek model. Bij het bestuderen...
master thesis 1990
document
Moerwanto, A.S. (author)
Sediment transported by natural stream flow has often presented the irrigation and hydropower plant designer with major problems, and measures for solving the sediment problems have been proposed. Most of the proposed sediment exclusion measures have been developed based on certain basic hydraulic principles and experiences gained from field...
master thesis 1990
document
Tönjes, P. (author)
The bed of some rivers partially consists of non-erodible layers. These non-erodible layers may become obstacles for navigation during the low-water period. To improve navigation development in the future, one can consider the removal of the non-erodible layers. To predict the morphological consequences due to these works, knowledge about the...
master thesis 1989
document
Vermeer, E.A. (author)
Als gevolg van de gereduceerde getijbeweging op het Noordelijk Delta Bekken (NDB), veroorzaakt door het in werking treden van de Haringvlietsluizen in 1970, is onder andere op de Amer een aanzienlijke sedimentatie opgetreden. Uit bodemonderzoeken is afgeleid, dat de sedimentatie op de Amer voornamelijk uit slib bestaat. Er is een diepte...
master thesis 1989
document
Taal, M.C. (author)
Due to the relatively high computational costs related to the use of 2D models the purpose of this study was to develop a one-dimensional mathematical model that can give a fair estimation of the near-bank deformation and the bedtopography in meandering rivers. The bedtopography is characterized by a point bar-pool configuration that can also be...
master thesis 1989
document
Barneveld, H.J. (author)
Voor een vaste rivierbodem is het mogelijk om met een bestaande analytische methode af te schatten in hoeverre de waterbeweging (= golfvoortplanting en demping) tijdens de passage van een hoogwatergolf beschreven kan worden met vereenvoudigde modellen. Met vereenvoudigde modellen worden modellen bedoeld die zijn gebaseerd op de...
master thesis 1988
document
Van Ellen, T.J. (author)
Om tot een verdieping van een vaargeul te komen kan, behalve van baggertechnieken, gebruik gemaakt worden van kribben. Behalve de welbekende dichte kribben kunnen dit ook open kribben zijn. Met name in ontwikkelingslanden worden ze, vaak noodzakelijkerwijs, toegepast; materiaal als steen, geschikt voor het maken van dichte kribben, is ter...
master thesis 1988
document
Van Zijl, F.P.M. (author)
Na een uitgebreide literatuurstudie is onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken voor het ontstaan en de instandhouding van ontgrondingen benedenstrooms van samenvloeiingen van rivieren. Drie mogelijke verklaringen zijn nader onderzocht. Allereerst de mogelijkheid dat het voorkomen van de ontgrondingen een zelfde oorzaak heeft als het...
master thesis 1988
document
Nieuwkamer, R.L.J. (author)
Detentiereservoirs beschermen een deel van een stroomgebied van een rivier tegen overstromingen door tijdelijk water te bergen. Vaak worden detentiereservoirs uitgerust met afvoeropeningen bij de bodem, zonder regelbare kleppen, en met een vaste noodoverlaat, die overtollig water veilig moet kunnen afvoeren. Het uitstromingsproces uit het...
master thesis 1988
document
Tolman, F. (author)
Het onderhavige onderzoek bestaat in hoofdzaak uit drie gedeelten: - schematisatie van de rivier - berekeningen met uniform bodemmateriaal -berekeningen met niet-uniform bodemmateriaal Getracht is de schematisatie systematisch uit te voeren. Uitgangspunt zijn de basisvergelijkingen voor de beweging en behoud van water en sediment. De...
master thesis 1987
document
Stapel, R.W. (author)
Geïnspireerd door proeven in het Waterloopkundig Laboratorium 'de Voorst' waar het afpleisteringsverschijnsel in de grens-Maas werd gesimuleerd is een theorie opgezet voor de berekening van het transport van sterk gegradeerd materiaal en de vorming van afpleisteringslagen. Deze theorie gaat uit van het principe dat, achter een grote stabiele...
master thesis 1987
document
Van Koppen, P. (author)
Morfologische berekeningen in de rivierwaterbouwkunde zijn sterk afhankelijk van metingen. Modellen worden geijkt aan de hand van het gemeten sedimenttransport en een zo groot mogelijke nauwkeurigheid wordt hiervan verlangd. Het meten van het zgn. bodemtransport staat in deze studie centraal; in het bijzonder het gebruik van de...
master thesis 1985
Searched for: contributor%3A%22Klaassen%2C+G.J.%22
(1 - 20 of 20)