Searched for: contributor%3A%22Kranenburg%2C+C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
He, W. (author)
master thesis 2004
document
Geerlofs, N. (author)
master thesis 2003
document
Veen, J. (author)
Physical and mathematical modelling of water injection dredging and fluidisation of a sand layer.
master thesis 1999
document
Hofland, B. (author), Van Leeuwen, C.W. (author)
Siltation is a serious problem for harbours situated on tidal rivers and estuaries. Maintenance dredging is necessary on a regular basis to guarantee safe navigation and is often a large cost factor. A means to prevent sediment from entering a harbour is the Current Deflecting Wall (CDW), which passively alters the water exchange at the harbour...
master thesis 1999
document
Cohen, P.F.D. (author)
Rijkswaterstaat overweegt enkele sluizen in de Haringvlietdam ook bij hoogwater te openen. De dam is een onderdeel van de Deltawerken die als hoogwaterkeringen zuidwest-Nederland bescherrnen tegen overstromingen. De aanleiding van dit plan vorrnen de effecten van de aanleg van de dam op het ecosysteem in het Haringvliet en in de Voordelta. Door...
master thesis 1999
document
Schulting, W.H. (author)
Waterinjectie baggeren (WIB) is een baggermethode die slechts vijftien jaar geleden is bedacht en ontwikkeld. Door middel van een patent is HAM nu nog steeds het enige baggerbedrijf dat deze winstgevende methode mag toepassen. Grote voordelen van de methode zijn de natuurlijke methode van transport door middel van zogeheten dichheidsstroming en...
master thesis 1998
document
De Klerk, A. (author), Meulepas, J.M. (author)
Invloed van turbulentie en korrelverdeling op het bezinkproces. Voor het optimaal beladen van sleephopperzuigers is het belangrijk om inzicht te hebben in de processen die plaats hebben in het beun van een sleephopperzuiger. Een van de deel-processen is het bezinken van zand in een hoog geconcentreerd zandwater mengsel onder invloed van...
master thesis 1998
document
Van der Lans, W.P.L. (author)
Om de groei van Schiphol op te kunnen vangen wordt er gekeken naar mogelijkheden om een luchthaven op een eiland voor de kust te creeren. Er zijn enkele varianten ontwikkeld. Bij een van deze varianten wordt het zand dat nodig is voor het eiland, onttrokken aan de vaargeul bij IJmuiden. Deze vaargeuI, de IJgeul, wordt dan beduidend dieper en...
master thesis 1998
document
Van der Wildt, H. (author)
Due to increasing dredging costs, especially in ports and estuaries where the bed often contains contaminated substances, an increased tendency is observed to the investigation for more structural solutions to prevent deposition. Before however applying such engineering schemes a thorough knowledge of the sediment dynamics is needed. In the...
master thesis 1998
document
Van der Salm, R. (author)
Tijdens de zandwinning op zee wordt er gebruik gemaakt van sleephopperzuigers. De sleephopperzuiger laat het overtollige proceswater overboord stromen. Het mengsel dat overboord stroomt wordt overvloeiverlies genoemd. Dit rapport geeft een beschrijving van de bevindingen van een literatuurstudie naar de verspreiding van het overvloeiverlies dat...
master thesis 1998
document
Van Berkel, B.C. (author)
In de Arabische zee moet HAM (Hollandsche Aanneming Maatschappij) kabels en leidingen over de zeebodem leggen. Hierbij moet een richel van kleimateriaal op 3000 m waterdiepte gepasseerd worden. De steilheid van deze richel is zodanig dat de leidingen breken als deze over de richel gelegd worden. Door deze richel wordt een sleuf gebaggerd om de...
master thesis 1997
document
Van den Berge, A. (author)
Havens gelegen aan stroomvoerende waterwegen ondervinden last van aanslibbing. Om te voorkomen dat de havens dichtslibben moet er vaak gebaggerd worden. Doordat de laatste jaren de wetgeving voor de behandeling van baggerspecie is verscherpt, worden de kosten voor de jachthavenbeheerders steeds hoger. Hierom is er een landelijk onderzoek gestart...
master thesis 1997
document
Schuurman, K.A.D. (author)
Een eenvoudige en relatief goedkope baggertechniek voor het verwijderen van met name sliblagen (slappe menggronden van klei/zand en slib) is het waterinjectiebaggeren. Door middel van lage drukjets (0.1 MPa) wordt water met hoge snelheid (15 m/s) in de bodem gespoten waardoor de grond loskomt en opwoelt om vervolgens als een dichtheidsstroom weg...
master thesis 1997
document
Van Schijndel, S.A.H. (author)
Vermindering door aanpassing van de vormgeving van jachthavens 't Steel en la Bonne Aventure. Jachthavens aan rivieren slibben steeds verder dicht. AIs gevolg hiervan lopen de kosten voor het beheer van een dergelijke haven zo hoog op dat enkele havens misschien zelfs moeten sluiten. Daarom is er landelijk een onderzoek gestart om te bezien of...
master thesis 1997
document
Verweij, J.F. (author)
In 1984 en 1985 hebben proeven aangetoond dat het mogelijk is om dichtheidsstromen op te wekken van water met een hoog sedimentgehalte. Het onder lage druk (ca. 1 bar) injecteren van water in de bodem, het zogenaamde 'jetten' verdunt de bodem tot een water-sedimentmengsel. Door het verschil in dichtheid tussen het water-sedimentmengsel en het...
master thesis 1997
document
Gerritsen, A.H.A.M. (author)
Het afstudeeronderzoek bestaat uit vier onderdelen, te weten: • Onderzoek om enig gevoel te krijgen voor de mogelijkheden en beperkingen en de te hanteren coëfficiënten en grootheden bij toepassing van TRISULA voor het modelleren van door langsstroom aangedreven havenstromingen. • Onderzoek naar het huidige aanslibbingsmechanisme van jachthaven ...
master thesis 1996
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Sonke, E. (author)
Op basis van periodiek uitgevoerde lodingen en dichtheidsmetingen uit de periode 1994-1995 is in dit rapport meer kennis over het gedrag van sliblagen en de dichtheidsopbouw van deze lagen in de Maasmond en het Caland-Beerkanaal verkregen. De probleemstelling luidde als volgt : Hoe verschilt de dichtheidsopbouw van sliblagen per peiling en/of ...
master thesis 1996
document
Bakker, F. (author)
Om te onderzoeken welke invloed chaotische advectie kan hebben op een doorgaande stroming is een tweedimensionaal horizontaal computermodel gemaakt met de naam Xadvec. Het model beschrijft een ondiep rond meer waarin door de wind en door een constant doorstromend debiet een stroming wordt opgewekt. De windrichting varieert periodiek met de tijd....
master thesis 1995
document
Bijvelds, M.D.P. (author)
This thesis describes the numerical modelling of discharges where density differences play an important role, in particular positive buoyant cooling water discharges. Two regions, in which the hydrodynamics are influenced by the discharge, can be distinguished; the near-field and the far-field. In the former region the initial jet...
master thesis 1995
Searched for: contributor%3A%22Kranenburg%2C+C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 41)

Pages