Searched for: contributor:"Meermans, W. (mentor)"
(1 - 17 of 17)
document
Van Gelderen, P.J.G. (author)
Het ESM veronderstelt dat individueel vallende stenen in water zijdelingse verplaatsingen ondergaan als gevolg van het, tijdens de valbeweging, willekeurig loslaten van wervels van het oppervlak van de steen. In het ESM wordt verondersteld dat bij het storten van een grote hoeveelheid stenen de opbouw van het stortprofiel in twee stadia is te...
master thesis 1999
document
Sint Nicolaas, W. (author)
Probabilistic analysis of the control of grading of quarried rock, using the Rosin-Rammler distribution. with case study for the breakwaters of the port of Ennore, India
master thesis 1997
document
Rob, E.H. (author)
Voordat een luchthaven, in dit geval Schiphol, mag uitbreiden, zijn nogal wat verschillende besluiten te nemen. Ter ondersteuning van de besluiten dient een Milieu effect-rapport (MER) opgesteld worden. Een van de elementen van dit MER is (de verandering van) het extern risico rond de luchthaven. Voor de berekening van het externe risico zijn...
master thesis 1997
document
Van Elsdingen, D.S.J. (author)
Het wordt steeds moeilijker voor een tunnelproject een locatie te vinden voor het bouwdok voor de tunnelelementen. Het is daarom aantrekkelijk een bestaand bouwdok te gebruiken en de tunnelelementen over langere afstand te vervoeren, desnoods over zee. Om het transport van een tunnelelement over zee te bewerkstelligen zijn een aantal facetten...
master thesis 1997
document
Van Oord, G. (author)
Voor het storten van steen in water wordt gebruik gemaakt van schuifstorters. Hierbij wordt de steen zijdelings van het dek afgeschoven. Het stortproces van schuifstorters bestaat uit vijf fasen; vaargedrag en positiebepaling van de schuifstorter, bresgedrag van steen, spreiding van steen, verplaatsing van steen als gevolg van stroming en...
master thesis 1996
document
Haile, A. (author)
De steeds groter wordende diepgang van zeeschepen vereist dat golfbrekers op grotere dieptes aangelegd moeten worden. De kosten van stortsteen golfbrekers op grote dieptes zijn aanzienlijk hoger dan op kleine dieptes. Verticale golfbrekers lijken een betere alternatief te zijn met betrekking tot de totale kosten prestatie, standaardisatie,...
master thesis 1996
document
Plate, S. (author)
Breakwaters differ from each other by their functions or their type. The most important function of breakwaters is to allow the ships to be loaded and unloaded in calm water conditions and to provide dock or quay facilities. Several types of breakwaters can be distinguished, depending on their operation and design. The most common breakwater...
master thesis 1995
document
Van Herk, E. (author)
Een probabilistische analyse vereist van iedere parameter inzicht in de spreiding van de parameter. Voor de bepaling van de partiële factoren is in de nieuwe TGB 1990 uitgegaan van een geschatte variatiecoëfficiënt voor de belasting (woningbouw), paaldraagvermogen en de negatieve kleef. Resultaten van recente proefbelasting laten hogere...
master thesis 1995
document
Cregten, H.J. (author)
De doelstelling van dit afstudeerwerk is het verkrijgen van inzicht in het stortproces van een zijstorter. Er zijn vier factoren die ervoor zorgen dat de stenen in het water een horizontale verplaatsing kunnen ondergaan. Deze zijn: 1) Spreiding van de steen door horizontale krachten die het water uitoefent op de steen veroorzaakt door het...
master thesis 1995
document
Wolffenbuttel, T. (author)
Met behulp van de kortegolf-theorie en de kennis uit de offshoretechniek is een model opgezet dat gebruikt is in het simulatieprogramma Reedsiml. Dit programma simuleert een golf die door een rietkraag loopt en daardoor energie verliest. Ten gevolge hiervan neemt de golfhoogte af. Dit programma neemt verschillende vormen van dissipatie mee, maar...
master thesis 1990
document
Van Epen, D. (author), Nieuwenhuijs, J. (author)
From the ten breakwaters we selected, on the amount of reliable information available, one breakwater in Richards Bay, South Africa. The preliminary check, made in the first phase, showed the design of this breakwater was rather conservative. From surveys done on the breakwater although, it appeared that the armor-layer was damaged in storms...
master thesis 1989
document
Van der Meer, M.T. (author)
Een aanzet wordt gegeven voor het gebruik van probabilistische rekentechnieken bij de dimensionering van damwandconstructies. Hiertoe wordt een probabilistische advanced level II-berekening toegepast op een damwandconstructie die met de gangbare veiligheidsfactoren met de methode Slum is ontworpen. Er wordt alleen gekeken naar de gebruiksfase...
master thesis 1988
document
Klaren, J.W. (author)
Uit het voorgaande blijkt dat er een noodzaak bestaat om op een groot aantal plaatsen de rivierdijken te verhogen en te verzwaren. Wanneer besloten wordt om een dijkvak te verzwaren dient niet alleen het dijkvlak in beschouwing genomen te worden maar de gehele dijkring. In dit rapport gaat de aandacht uit naar de vestingswerken van Woudrichem...
master thesis 1987
document
Van Dijk, S. (author), Versluijs, P.W. (author)
Dit rapport bevat 5 deelrapporten waarin aanzet wordt gegeven tot het probabilistisch ontwerpen van breasting dolphins. Deelrapport 1: vergelijking afgeleid aanmeren schip Deelrapport 2: afmeermanoeuvres Deelrapport 3: metingen met geodimeter Deelrapport 4: numeriek model afmeren van een schip Deelrapport 5: faalkans
master thesis 1986
document
Hernandez, J.A. (author)
In Vlissingen , vlak naast het monument van de Ruyter op het Keizershoofd ligt een tweetal kleine havenbekkens . Gelegen in een architec tonische fraaie en vooral oude omgeving, maken de Vissershaven en Koopmanshaven deel uit van het stadsgezicht . De Koopmanshaven had vroeger een veel gro ter oppervlak , maar naarmate de stad Vlissingen groeide...
master thesis 1985
document
Van der Meer, M.T. (author)
In de ontwerppraktïjk wordt de stabiliteit van grondlichamen onderzocht m.b.v. een glijvlakanalyse. Bij zo'n analyse wordt verondersteld, dat een deel van het grondlichaam over een bepaald vlak kan afglijden. Er worden zekere vooronderstellingen omtrent de vorm van dat vlak gemaakt, d.w.z. dat het een plat vlak is, of een cirkelcilinder, etc....
master thesis 1984
document
Van der Most, H. (author)
Studie naar de invloed van onzekerheden en spreiding op de betrouwbaarheid van de beoordeling ven de stabiliteite van het binnentalud van een (rivier)dijk. Mogelijkheden van een probabilistische benadering van het stabiliteitsprobleem.
master thesis 1980
Searched for: contributor:"Meermans, W. (mentor)"
(1 - 17 of 17)