Searched for: contributor%3A%22Montauban%2C+C.C.%22
(1 - 2 of 2)
document
Montauban, C.C. (author)
-Bereiding van proefstukken waterbouwasfaltbeton op lab-schaal met een constante kwaliteit blijkt tot de mogelijkheden te behoren. Bij 7% bitumen kan de verdichting vermoedelijk lichter zijn dan de standaardmethode voor wegenbouwmengsels om een holle ruimteniveau van circa 4% te bereiken. Het is de vraag of dit ook bij 6, 5% bitumen het geval...
report 1985
document
Jelgerhuis Swildens, J.C. (author)
Door modelproeven in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft is gebleken, dat ribbels aangebraeht op een gesloten dijkbekleding een zeer aanmerkelijk remmende invloed uitoefenden op de golfoploop tegen de bekleding. Praktijkproeven met ribbels, hoog 30 em, welke hoogte verkozen werd, zouden dit resultaat nader moeten verifieren. Daarom is in...
report 1958