Searched for: contributor%3A%22Polen%2C+B.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Van Dalen, J.W. (author)
Jetgroutkolommen worden gevormd door onder hoge druk een groutmengsel in de grond te injecteren. De grond wordt versneden, losgewoeld en vermengd met de gernjecteerde vloeistof. Door de boorbuis roterend te trekken ontstaat een cilindervormig element. Afbankelijk van het gekozen systeem geschiedt het snijden met dezelfde of met een andere straal...
master thesis 1997
document
Schoenmakers, E.J.M. (author)
In dit afstudeerrapport komen zaken aan bod die gaan over het gebruik van containerterminals. Als eerste wordt een studie verricht naar de te verwachten ontwikkelingen in de containervaart. Het blijkt dat de afmetingen van containerschepen momenteel fors groeien. Dit komt door de opleving van de economie, de voortschreidende automatisering aan...
master thesis 1996
document
Van der Stoel, A.E.C. (author)
Bij de aanleg van de Noord/Zuid lijn in Amsterdam moet in de binnenstad een deel van het tracé worden gerealiseerd met behulp van de tunnelboormethode. Gezien de grondverplaatsingen en grondontspanning veroorzaakt door volumeverlies in en consolidatie van de grond tijdens het tunnelboorproces, worden problemen verwacht met betrekking tot ...
master thesis 1996
document
Wilschut, M. (author)
In dit afstudeerproject is gezocht naar bouwmethoden met een kleinere wederzijdse afhankelijkheid. Verschillende varianten zijn gegenereerd en tegen elkaar afgewogen. Twee varianten lijken het meest geschikt voor een minder afhankelijke bouwmethode. Bij beide varianten wordt eerst de tunnel geboord, waarna een bouwput, gemaakt met diepwanden, in...
master thesis 1996
document
Labouchere, C.P. (author)
The jetty, discussed in this report, has to be adapted to meet new demands. The jetty is owned and operated by P.T. Krakatau Steel (P.T.K.S.). It is used for transferring iron ore. P.T.K.S. intends to increase the steel production in the coming years and therefore wants to upgrade a certain part of the jetty. The jetty exists of three smaller...
master thesis 1996
document
Adamson, C. (author)
De drielingsluis te Maasbracht is gesitueerd aan het einde van het Julianakanaal, waar het als deel van de Maasroute weer aansluit op de Maas. In de toekomst zal de Maasroute aangepast worden aan de eisen, die worden gesteld aan een klasse ValVb vaarweg om tweebaks-gestrekte duwvaart mogelijk te maken. Als gevolg van de afmetingen van deze...
master thesis 1996
document
Couperus, B. (author)
In Nederland wordt de laatste jaren steeds meer de nadruk gelegd op ondergronds bouwen. Terwijl steeds meer beperkingen worden gesteld aan het openbreken van het oppervlak. In opkomst zijn dan ook geboorde tunnels. In het buitenland kan gesproken worden van ruime ervaring in het boren van tunnels. In Nederland zijn nog geen verkeerstunnels...
master thesis 1996
document
Van Oosteren, K. (author)
In Nederland worden al jaren tunnels gebouwd. Doordat dit kleine landje steeds voller wordt, ontstaat er steeds meer behoefte aan tunnels, maar tegelijk ontstaat er een steeds grotere weerstand tegen de overlast die veroorzaakt wordt tijdens de uitvoering van tunnelbouwprojecten. Het boren van tunnels lijkt de oplossing voor dit probleem. De...
master thesis 1996
document
Laan, P.W. (author)
In Amsterdam worden de voormalige havengebieden langs de zuidelijke U-oever herontwikkeld tot moderne woon- en werklocaties. De ontsluiting van deze zone zal gebeuren door de zogenaamde U-boulevard. Deze U-boulevard sluit aan de westkant van Amsterdam op de Ringweg (AIO) West aan, bij Sloterdijk. Aan de oostkant van Amsterdam sluit de U...
master thesis 1995
document
Mooijman, P.J.C. (author)
Volgens het 2e Structuurschema Verkeer en Vervoer moet de Maasroute toegankelijk worden voor tweebaksduwvaart in gestrekte formatie. De bocht in het Julianakanaal bij Elsloo is een van de knelpunten die bij de modernisering van de Maasroute opgelost dienen te worden. Ter plaatse van Elsloo maakt het kanaal namelijk een scherpe bocht om de rivier...
master thesis 1995
document
Kambier, P.J. (author)
De Westerschelde vormt een grote barrière voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland, hierbij gaat het voornamelijk om het gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. Door middel van een vaste oeververbinding wil men de barrière verkleinen en de economie binnen de regio stimuleren. Om tot een goed ontwerp te komen heeft de...
master thesis 1995
document
Berkhout, B.M. (author)
Volgens het ontwerp van deze combinatie wordt de Westerschelde Oever Verbinding uitgevoerd als een geboorde tunnel, bestaande uit twee buizen met een uitwendige diameter van 11.30 meter. Vanuit de startschacht nabij Terneuzen wordt de tunnel onder de hele Westerschëlde door naar Zuid-Beveland geboord. Even ten westen van Ellewoutsdijk wordt de...
master thesis 1995
document
Aartsen, R.J. (author)
In een omgeving waar het ruimtegebruik beperkt is en waar waterremmende lagen niet aanwezig zijn, wordt vaak gekozen voor de traditionele betonnen bakconstructie. Deze wordt gebouwd in een kuip van tijdelijke damwanden, onderwaterbeton en trekpalen . Een variant op deze methode is de bakconstructie waarbij de damplanken als definitieve...
master thesis 1995
document
Van Kinderen, S. (author)
Door het gebrek aan ervaring is het ontwerpen van een geboorde tunnel niet eenvoudig. Onbekend is welke risico's aan het boren in slappe grond verbonden zijn en wat hun onderlinge relatie is. Het afstudeerwerk bestaat uit de risicoanalyse van een geboorde tunnel in slappe grond, waarbij is vastgesteld wanneer een tunnel faalt. De risicoanalyse...
master thesis 1995
document
Bellis, J.C.G. (author)
In de Amsterdamse regio wordt de groei van het autoverkeer een steeds groter probleem. Eén van de oplossingen hiervoor wordt gezocht in uitbreiding van het metro/sneltramnet. De aanleg van de Noord-Zuidlijn maakt onderdeel uit van deze plannen. Deze Noord-Zuidlijn gaat de openbaar vervoersverbinding vormen tussen Amsterdam-Noord, het...
master thesis 1995
document
Janssens, V.C.L. (author)
Om de toekomstige groei van het autoverkeer in de stad in te dammen heeft gemeente Rotterdam besloten om het openbaar vervoer in de stad uit te breiden. Daarnaast moeten de verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar worden aangesloten. Een van de plannen om dit te realiseren is het metronet van de stad in noordelijke richting uit...
master thesis 1994
document
Kleinjan, J.A. (author)
Het rijk wil de groei van aantal autokilometers beperken. Zij verwacht namelijk tot het jaar 2015 een groei van dit aantal van 70%. De gemeente Rotterdam wil in dezelfde periode de groei in haar regio zelfs beperken tot 10 a 15%. Om de automobilist uit de auto te krijgen moet een hoogwaard openbaar vervoer worden gerealiseerd. In november 1989...
master thesis 1994
document
Dalmeijer, R. (author)
Door de veranderingen in Europa is een toename van de handel te verwachten tussen Oosten West-Europa. Naar verwachting zal een deel van de goederen over water getransporteerd worden. Transport over water van Rotterdam naar het Oost-Europese achterland is reeds mogelijk via een omweg. Om in de toekomst over een snellere verbinding over water te...
master thesis 1994
document
Dalmeijer, R. (author)
In het begin van dit verslag zijn uitgangspunten gekozen, een van de uitgangspunten was een sluis te ontwerpen met een verval van ongeveer 25 m. Dit uitgangspunt heeft een groot deel van dit afstudeer ontwerp beïnvloed. Na toepassing van de doelstelling (verval over één sluis ongeveer 25 m) bleef slechts één tracé over die hier redelijkerwijs...
master thesis 1994
document
Heijbroek, M.R. (author)
Om in Nederland aan de toenemende vraag naar goederenvervoer per spoor te kunnen voldoen is in 1990 door de NS het plan Rail 21 Cargo gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is de aanleg van een hoogwaardige verbinding van Rotterdam naar Zevenaar die exclusief gebruikt wordt voor het goederenvervoer. Deze verbinding wordt de Betuwelijn genoemd....
master thesis 1994
Searched for: contributor%3A%22Polen%2C+B.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 29)

Pages