Searched for: contributor%3A%22Polen%2C+B.+%28mentor%29%22
(21 - 29 of 29)

Pages

document
Vos, O.M.T. (author)
Er wordt uitgegaan van het aangegeven voorkeurstracé. Er wordt geen aandacht besteedt aan een eventueel alternatief tracé. Het project wordt beperkt tot het ontwerp van een alternatieve aanleg voor lange baanvakken, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Speciale kunstwerken ter plaatse van kruisingen met rivieren en kanalen worden niet nader...
master thesis 1993
document
Smitt, M. (author)
Het plan Rail 21 van de NS voorziet in een viersporig spoorwegnet in de gehele Randstad. Op vele spoortrajecten moeten spoorverdubbelingen worden gerealiseerd. Dit betekent voor het baanvak door Delft een uitbreiding naar vier sporen. Voor Delft is door de studiegroep NSBTC1 hiervoor een twee sporige tunnelvariant uitgewerkt, met hierin...
master thesis 1993
document
Oude Essink, M.P. (author)
De (komst van) hoge snelheidslijnen in verschillende landen van Europa leiden in de nabije toekomst tot een Europees netwerk van hoge snelheidslijnen, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstaat voor het personenvervoer in Europa. Via het voorkeurtracé H moet aansluiting van de Randstad op dit netwerk plaatsvinden. Op het tracé H is het...
master thesis 1993
document
Van Haastregt, E.P. (author)
Onder het stationseiland moet een halte worden gebouwd ten behoeve van de Noord-zuidlijn in Amsterdam. Dit project kan geïntegreerd worden met de vele andere projecten op het stationseiland ten behoeve van het IJ-oever project. Een ondergronds busstation is in deze studie niet meegenomen. Aan de hand van een vergelijking van drie varianten ...
master thesis 1993
document
Van Wanrooy, J.A.G. (author)
In de rivier de Maas ligt, ongeveer 15 Km ten noord-oosten van 's-Hertogenbosch, het stuwcomplex Lith. Het complex dateert uit 1934 en bestaat uit een schuifstuw met ten zuiden daarvan een schutsluis. De capaciteit van deze oude sluis is te klein voor het huidige aanbod van schepen en met de komst van de duwvaart op de Maas voldoet de sluis niet...
master thesis 1991
document
Stoffers, H.R. (author)
In dit rapport komen enkele technische aspecten aan bod, die betrekking hebben op de verdiepte bakconstructie te Maarn. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de technische mogelijkheden om een bak te kunnen realiseren in relatie met de omstandigheden, zoals grondgesteldheid en grondwaterstand. Hoofdstuk 2 behandelt de damwanden en de verankering...
master thesis 1990
document
Homan, A.J. (author)
Dit afstudeerwerk bestaat uit twee delen: - De geotechnische uitwerking van de zeesluis in Severn - De Constructieve Waterbouwkunde (bouwmethode) voor de zeesluis in Severn.
master thesis 1989
document
Nijland, A. (author)
In verkand met de noodzaak tot sanering van tenminste een aantal verontreinigde lokaties, waarvoor (nog) geen doelmatige technieken keschikkaar zijn, is de realisering van tijdelijke opslagplaatsen voor verontreinigde grond zeer gewenst. Verschillende provincies hekken ondertussen voorstellen bij het ministerie van VROM ingediend. Bij een nadere...
master thesis 1985
document
Min, A.P.N. (author)
Deze deelstudie is een gedeelte van de totale afstudeeropdracht, die het volgende inhoudt; "het onderzoeken van het OPAC-plan (Ondergrondse Pomp Accuulatie Centrale) met een grootte 1200 MW, welke gebruikt zal worden voor opslag van windenergie alswel voor piek-shaving". In deze deelstudie wordt een deelonderzoek gedaan naar het (totaal...
master thesis 1984
Searched for: contributor%3A%22Polen%2C+B.+%28mentor%29%22
(21 - 29 of 29)

Pages