Searched for: contributor%3A%22Rakhorst%2C+H.D.%22
(1 - 5 of 5)
document
Van Heuvel, T. (author)
Dit rapport bevat de evaluatie van een 3-tal zeewaartse projecten, die mede op advies van de POK's *) ter plaatse van Texel-Eierland, West-Ameland en Noordoost-Vlieland zijn gerealiseerd. Nu, na bijna 5 jaar worden -per individuele oplossing- de eerste conclusies getrokken of het beoogde doel om in het kustvak de kustlijnhandbaving te...
report 1999
document
Bakker, W.T. (author)
This book deals on "Coastal Dynamics", which will be defined in a narrow sense as a mathematical theory, which starts from given equations of motion for the sediment, which leads with the continuity equation and given boundary conditions to a calculated (eventually schematized) coastal topography, which is generally a function of time. This is...
report 1998
document
Wolters, A.F. (author)
De temperatuur op aarde stijgt. Een gevolg van deze temperatuurstijging is zeespiegelstijging. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de weersomstandigheden kunnen veranderen. De gemiddelde windkracht zou kunnen toenemen waardoor de golfhoogtes kunnen toenemen. Ook de gemiddelde windrichting zou kunnen veranderen. Een en ander zal gevolgen hebben...
master thesis 1995
document
Pluijm, M. (author)
Op verzoek van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Getijdewateren is de "nota Kustverdediging" opgesteld. Deze nota moet de basis vormen voor het te voeren Rijks-beleid inzake de kustverdediging. Gaandeweg de werkzaamheden zijn een drietal beleids-alternatieven ontwikkeld. Elk van deze...
report 1990
document
Van der Lem, J.C. (author)
In de loop der jaren blijken banken en geulen voor het zeegat van Texel langs te bewegen. Dit geschiedt onder andere door de getijstroom langs de kust en die door het zeegat. Door deze beweging treedt na een aantal decennia (ca. 10 tot 15) het verschijnsel op dat een geul dicht onder de kust van Texel komt te liggen (bijl. 2). De volgende fase...
master thesis 1984
Searched for: contributor%3A%22Rakhorst%2C+H.D.%22
(1 - 5 of 5)