Searched for: contributor%3A%22Reinalda%2C+R.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)
document
Leenaers, C. (author)
In 1986/87 is een onderzoek gedaan naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte, met als uiteindelijk doel het maken van zandtransportberekeningen. De resultaten van het toen ontwikkelde rekenmodel voldeden niet aan de vereiste nauwkeurigheid, gezien de onbevredigende zandtransporten die ermee berekend werden. Om de...
master thesis 1989
document
De Looff, A.P. (author)
Centraal in de hier gepresenteerde studie staat de voorgestelde vaarwegverdieping van de vaargeul "Wielingen". Na een uiteenzetting van het in dit rapport behandelde probleem in §3, wordt in §4 het studiegebied en de voorgestelde vaarwegverdieping behandeld. In §5 wordt het sedimentatiegedrag van de geul uitgewerkt met methoden, die loKaal op de...
master thesis 1987
document
Van der Laan, W.A.M. (author), Nieboer, H.E. (author)
Deel I: Morfologie van getijdebekkens. Het doel van dit deelonderzoek is, het verkrijgen van inzicht in de morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde en de invloed van een constructie daarop. Deel II. Morfologie in de Westerschelde t.p.v. drie trace's. In het kader van een haalbaarheidsstudie naar een hangbrug over de Westerschelde is een...
master thesis 1987
document
Reeskamp, B. (author)
Het doel van dit afstudeerprojekt is de gevolgen te bepalen van de bouw van het havencomplex op de kustlijn van de baai, door middel van numerieke modellen. Verder zullen tijdens dit afstudeerprojekt de toe te passen ontgravingswerktuigen, werkmethoden en de geschatte kosten van het ontgravings- en ophoogwerk voor de bouw van het havencomplex...
master thesis 1986
document
Bok, H.A.M. (author)
Het doel van dit rapport is enerzijds de verliezen die bij een zandsluiting optreden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Verder wordt onderzocht in hoeverre sluiting met behulp van zandworsten technisch mogelijk is. Voor de vergelijking tussen beide sluitingsalternatieven wordt nagegaan hoe de kosten van verdere ontwikkeling van zandworsten en de...
master thesis 1986
document
Bok, H.A.M. (author)
Dit rapport heeft tot doel vast te stellen welke delen van de binnenzijde van het slufterdepot het meest onderhevig zijn aan erosie en inzicht te verschaffen in de grootte van het zandverlies als gevolg van golfwerking.
master thesis 1986
document
Schuhmacher, T. (author)
Viana do Castelo is een havenstad in het noorden van Portugal, en telt 15.000 inwoners. De haven was oorspronkelijk een kleine vissershaven, maar door een toename van de activiteiten in de stad, was het gewenst de havenfaciliteiten uit te breiden. Daartoe is kort geleden het volgende tot stand gekomen: - Een toegangsgeul met een diepte van 6.5 m...
master thesis 1985
document
Tolman, H.L. (author)
Dit rapport is een onderdeel van een afstudeerrapport over een meetconstructie in de brandingszone. In dit deel wordt onderzocht, hoe golf- en stromingskrachten op een slanke constructie in de brandingszone berekend kunnen worden. In het eerste hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van golven en golfkrachten gegeven. In het tweede hoofdstuk...
master thesis 1985
document
Van Berk, A.H. (author)
Er is naar potentiële wingebieden gezocht, waar de punaise in principe kan worden ingezet. Deze wingebieden moesten binnen een afstand van 10 km van de Kop van Goeree liggen, omdat verwacht wordt, dat de uitvoering met de punaise tot die afstand nog concurrerend is met een conventionele uitvoering. Tevens moesten de wingebieden van nature...
master thesis 1985
document
Marangoni, G. (author)
In this report the sediment transport at Parachique, Peru, is calculated. This has been done in two different ways. First the Bijker method has been applied. This has been done by taking the significant wave height as representative for the wave spectrum and by chosing an equivalent wave height as representative for the significant wave height...
master thesis 1985
document
Van der Lem, J.C. (author)
In de loop der jaren blijken banken en geulen voor het zeegat van Texel langs te bewegen. Dit geschiedt onder andere door de getijstroom langs de kust en die door het zeegat. Door deze beweging treedt na een aantal decennia (ca. 10 tot 15) het verschijnsel op dat een geul dicht onder de kust van Texel komt te liggen (bijl. 2). De volgende fase...
master thesis 1984
document
Lakenman, G.W. (author)
Rotterdam is de grootste havenstad ter wereld. Die positie als koploper heeft Rotterdam in belangrijke mate te danken aan de ideale ligging aan de mond van een grote rivier en aan zee. Toch brengt diezelfde ligging ook problemen met zich mee. De rivieren dijn en Maas voeren namelijk kontinu een lading zwevende stof met zich mee. In het...
master thesis 1984
document
Smit, J.P. (author)
Voor de Delflandse kust zijn vele plannen ontwikkeld ten behoeve van kustuitbreiding, gedacht moet worden aan "Nieuwduinen" van de Stevingroep, "Dorp in Zee" van Polyzathe en "Westduinen" van Cadèl en Ten Velden. Het Zuid-Hollandse Statenlid R.E. Waterman lanceerde een plan dat alle voorgaande plannen omvat. Dit is de gedachte van een "integraal...
master thesis 1984
document
Heineke, D. (author)
Studie naar de effecten van een landaanwinning voor de kust van Delfland op de kustmorfologie. Namen voor deze plannen zijn "plan Waterman", plan "kustlokatie voor Delfland", "plan Nieuwduinen", "plan westduinen" en plan "dorp in zee".
master thesis 1980
document
Nederend, H. (author)
Een paalrij bestaat uit naast elkaar aangebrachte vertikale palen of balken en staat als geheel loodrecht op de kust. De geometrie van paalrijen (in bovenaanzicht) komt overeen met die van stenen strandhoofden. Het primaire doel van paalrijen is het reduceren van het langstransport, waardoor een eventuele erosie wordt verminderd of een aanwas...
master thesis 1980
document
Vrijhof, A.J. (author)
In de baai van Saldanha (Zuid-Afrika) is een golfbreker van zand gebouwd. Deze golfbreker heeft tot doel de ertsoverslaginstallaties te beschermen tegen golfaanvallen. Deze golfbreker is zodanig georiënteerd dat geen langstransport optreedt, waarbij men is uitgegaan van een oriëntatie parallel aan de golfkammen zoals deze de kust naderen. Ten...
master thesis 1980
document
Loman, G.J.A. (author)
In het afstudeerontwerp is de aandacht gericht op stromingen als gevolg van gediffrakteerde golven. Een stringente scheiding van diffraktie en refraktie is in een kustgebied nauwelijks mogelijk, aangezien in het diffraktiegebied de zandbodem in het algemeen niet vlak en horizontaal is, waardoor tevens refraktie optreedt. In schaduwgebieden van...
master thesis 1979
Searched for: contributor%3A%22Reinalda%2C+R.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)