Searched for: contributor%3A%22Sch%C3%B6nfeld%2C+J.C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Blokland, T. (author)
The purpose of this investigation is to get more insight in the turbulence structure of water-flow in a curved channel. Therefor laser doppler measurements are performed in a rectangular laboratory flume with one cicular 180°-bend, with a radius of 4.1 m; the width of the flume is 0.5 m , the depth is 5 to 5½ cm, the mean velocity is 0.25 m/s....
master thesis 1985
document
Janssen, J.P.F.M. (author)
A description is given of a model developed for the prediction of the dissipation of energy in random waves breaking on a beach. The dissipation rate per breaking wave is estimated from that in a bore of corresponding height, while the probability of occurrence of breaking waves is estimated on the basis of a wave height distribution with an...
master thesis 1980
document
Oostenbrink, H.J. (author)
Of een golfverschijnsel interessant is in een leidingsysteem, is afhankelijk van de in de tijd veranderende randvoorwaarden. Als maat voor de snelheid waarmee de randvoorwaarden in de tijd veranderen kan een karakteristieke tijd Tk worden vastgesteld. Voor een leiding kan men stellen dat de voortplanting van drukgolven buiten beschouwing kan...
master thesis 1977
document
Middendorp, P. (author)
Een schip, stilliggend in het water, wordt aangestoten door een lineaireveer bekeken.
master thesis 1977
document
Van Pot, C.Z.J. (author)
Probleemstelling: "Bepaling van de belasting op de onderdelen van de uitwateringssluizen in het Haringvliet ten gevolge van golfaanval." Het afstudeeronderwerp is het toepassen van de systeemtheorie op een dynamisch belaste constructie (2) en het omzetten van het netwerk-schema in een reken- en besturingschakeling met bijbehorende programma's...
master thesis 1974
document
Dieterman, H.A. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt het dynamische gedrag van een watertoren onder invloed van sinusvormige en stochastische excitaties nagegaan. Het dynamische gedrag wordt analytisch bepaald door de korte-golftheorie.
master thesis 1974
document
Konter, J.L.M. (author)
Een zich ongestoord voortbewegende vloeistof heeft vaak een dicht-heidsverdeling die varieert in verticale richting maar die min of meer constant is in horizontale vlakken. Een dergelijk systeem wordt een gelaagd systeem genoemd. Het doel van dit onderzoek is a. proberen de betrekkingen te bepalen tussen de transporten door de grenslaag en de...
master thesis 1974
document
Koenis, J.P. (author)
Bij dit afstudeeronderzoek was het de opzet een begni te maken met het onderzoek naar het verschijnsel diffusie en dispersie in een rivierbocht, waarbij door spiraalstroming in de bocht extra spreiding ontstaat. Om aansluiting te krijgen met gelijkluidende onderzoeken in de literatuur is eerst een onderzoek gedaan op een rcht stuk van de...
master thesis 1974
document
Baints, D.W. (author), Noppen, J.P. (author)
Het in Noord-Nederland gelegen Waddengebied is de laatste jaren onderwerp van talrijke discussies. Vooral op het gebied van de milieubiologie, het wel of niet afsluiten van dit Waddengebied door middel van dammen tussen de eilanden of het leggen van dammen naar deze eilanden vanaf het vasteland ten behoeve van o.a. recreatieve doeleinden. Een...
master thesis 1973
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
document
De Vries, J.G. (author)
Er wordt een programma geschreven voor de berekening van een twee-dimensionale getijberekening. De bewegingsvergelijking en de continuiteitsvergelijking worden helemaal uitgeschreven.
master thesis 1972
document
Holthuijsen, L.H. (author)
The methods used in practice for computing wave-propagation are mainly based on two theories. The first one describes the refraction of waves in case of variable depth. The determination of this effect is based on the assumption that a wave locally behaves as a straight-crested wave of constant amplitude. Because of this the celerity is...
master thesis 1971
document
Hoek, W.J.N. (author)
Gezien de mogelijke gevolgen van de seiches, verdient het aanbeveling nieuw te ontwerpen havenbekkens te onderzoeken op hun gevoeligheid voor opslingeringen. Daarbij dient eerst te worden nagegaan werlk karakter de perioden en amplituden van de zeekomende verstoringen hebben.
master thesis 1971
document
Sprong, T. (author)
Mathematisch model voor het berekenen van zoutindringing in een estuarium of zeetgat. Numerieke modellering van de zouttong en de dichtheidsstroming. Effect van menging op de dichtheidsstroom.
master thesis 1971
document
Batterink, L. (author), Verhage, D.C. (author)
De aanleiding om naast het hoofdonderwerp "de afsluiting van de Oosterschelde" ook een deelonderwerp te maken is, dat de afsluiting van een grote zeearm als de Oosterschelde niet tot stand kan worden gebracht voor dat men goed inzicht heeft in de hydraulische aspecten van de afsluiting. Er is alleen een eenvoudige kombergingsberekening van het...
master thesis 1970
document
Van Veelen, C.J. (author)
In dit afstudeerwerk wordt een kombergingsberekening gemaakt. Hoofdstuk twee beschrijft de stroming rond de haven en hoofdstuk 3 gaat over de invloed energie absorberende taluds op de golfhoogte.
master thesis 1970
document
Ligteringen, H. (author)
Mathematisch model van de kruising van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal, met model voor de neervorming in de "Eieren van Thijsse" en het effect van de dwarsstroming op de scheepsbeweging
master thesis 1969
document
Van Goor, P.C. (author)
Een verstoring van het golfpatroon voor een zandige kust zal een verandering van het langstransport en later een andere evenwichtsstand Van de kust veroorzaken. Dit onderzoek heeft betrekking op het golfpatroon achter een golfbreker loodrecht op de kust. In het schaduwgebied vlak bij de kop zal diffractie ontstaan, terwijl in het hele gebied...
master thesis 1968
document
Zuidervaart, J.C. (author)
In dit verslag worden methoden beschouwd voor het oplossen van het veldprobleem grondwater in een dijkmassief. Het onderzoek, dat aan het probleem wordt besteed, moet gezien worden als de beginfase van het onderzoek dat een oplossingsmethode zal geven voor de berekening van de grondverschuivingen en waterdruk in de gehele dijkdoorsnede. Hier...
master thesis 1968
document
Behrens, H.W.A. (author)
Het doen van een literatuuronderzoek naar spiraal stromen in een bocht. Daar dit onderzoek het uitgangspunt moet vormen voor een studie naar het sedimenttransport in natuurlijke omstandigheden, zijn de volgende grootheden speciaal van belang: snelheidsverdelingen bodemschuifkracht concentratie van vaste stof
master thesis 1968
Searched for: contributor%3A%22Sch%C3%B6nfeld%2C+J.C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 23)

Pages